Kochi(Kochi) → National Okinawa Youth Friendship Center

ออกเดินทางเวลา
13:58 10/27, 2021
cancel
 1. 1
  15:26 - 10:16
  18h 50min JPY 59,930 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  Kochi(Kochi)
  高知
  สถานี
  北口
  15:26
  15:30
  สถานีโคจิ
  高知駅
  ป้ายรถบัส
  15:30
  17:59
  มัตสึยาม่าชิเอะกิ
  松山市駅
  ป้ายรถบัส
  17:59
  18:03
  มัตสึยาม่าชิเอะกิ
  松山市駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  18:15
  18:48
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:48
  18:51
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:10
  21:15
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  08:15
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:24
  08:38
  มิเอะบาชิ
  美栄橋
  สถานี
  北口
  08:38
  08:50
  ท่าเรือนาฮะโทมาริ
  那覇泊港
  ท่าเรือ
  09:00
  09:40
  ท่าเรือโทกาชิกิ
  渡嘉敷港
  ท่าเรือ
  09:42
  10:16
 2. 2
  15:26 - 10:16
  18h 50min JPY 60,210 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  Kochi(Kochi)
  高知
  สถานี
  北口
  15:26
  15:30
  สถานีโคจิ
  高知駅
  ป้ายรถบัส
  15:30
  17:59
  มัตสึยาม่าชิเอะกิ
  松山市駅
  ป้ายรถบัส
  17:59
  18:03
  มัตสึยาม่าชิเอะกิ
  松山市駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  18:25
  18:42
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1・2番のりば
  18:42
  18:45
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:10
  21:15
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  08:15
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:24
  08:38
  มิเอะบาชิ
  美栄橋
  สถานี
  北口
  08:38
  08:50
  ท่าเรือนาฮะโทมาริ
  那覇泊港
  ท่าเรือ
  09:00
  09:40
  ท่าเรือโทกาชิกิ
  渡嘉敷港
  ท่าเรือ
  09:42
  10:16
 3. 3
  15:13 - 10:16
  19h 3min JPY 49,800 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  Kochi(Kochi)
  高知
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:13
  17:41
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:08
  19:55
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:08
  20:13
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:55
  22:30
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  22:35
  22:40
  สนามบินนะฮะเที่ยวบินภายในประเทศเทอมินอล
  那覇空港国内線ターミナル
  ป้ายรถบัส
  08:05
  08:24
  โทมาริทาคาฮาชิ (โคกุโด58โก )
  泊高橋〔国道58号〕
  ป้ายรถบัส
  08:24
  08:29
  ท่าเรือนาฮะโทมาริ
  那覇泊港
  ท่าเรือ
  09:00
  09:40
  ท่าเรือโทกาชิกิ
  渡嘉敷港
  ท่าเรือ
  09:42
  10:16
 4. 4
  15:11 - 10:16
  19h 5min JPY 84,610 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Kochi(Kochi)
  高知
  สถานี
  北口
  15:11
  15:15
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  15:15
  15:40
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  15:40
  15:43
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:25
  17:45
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:55
  22:35
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  22:40
  22:45
  สนามบินนะฮะเที่ยวบินภายในประเทศเทอมินอล
  那覇空港国内線ターミナル
  ป้ายรถบัส
  08:05
  08:24
  โทมาริทาคาฮาชิ (โคกุโด58โก )
  泊高橋〔国道58号〕
  ป้ายรถบัส
  08:24
  08:29
  ท่าเรือนาฮะโทมาริ
  那覇泊港
  ท่าเรือ
  09:00
  09:40
  ท่าเรือโทกาชิกิ
  渡嘉敷港
  ท่าเรือ
  09:42
  10:16
 5. 5
  13:58 - 05:52
  39h 54min JPY 479,000
  cancel cancel
  Kochi(Kochi)
  高知
  13:58
  05:52
zoom bar parts