Kyoto → Utsunomiya

ออกเดินทางเวลา
08:23 09/27, 2022
cancel
 1. 1
  08:30 - 11:48
  3h 18min JPY 14,750 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Kyoto
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  10:45
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  11:48
  Utsunomiya
  宇都宮
  สถานี
 2. 2
  09:13 - 12:25
  3h 12min JPY 17,260 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Kyoto
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:13
  11:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:36
  12:25
  Utsunomiya
  宇都宮
  สถานี
 3. 3
  08:30 - 12:48
  4h 18min JPY 14,750 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Kyoto
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  10:38
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  11:33
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:41
  12:48
  Utsunomiya
  宇都宮
  สถานี
 4. 4
  08:24 - 12:48
  4h 24min JPY 14,750 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Kyoto
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:24
  10:28
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:36
  11:13
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  12:48
  Utsunomiya
  宇都宮
  สถานี
 5. 5
  08:23 - 15:35
  7h 12min JPY 188,730
  cancel cancel
  Kyoto
  京都
  08:23
  15:35
  Utsunomiya
  宇都宮
zoom bar parts