Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

เกียวโต → ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

ออกเดินทางเวลา
16:29 01/23, 2020
cancel
1
16:29 - 16:42
13min JPY 1,360
cancel cancel
2
16:37 - 16:46
9min JPY 150 ไม่ต้องต่อรถ
cancel cancel
16:37
16:42
อินาริ (JR) 稲荷〔JR〕 สถานี
16:42
16:46
3
16:49 - 16:58
9min JPY 150 ไม่ต้องต่อรถ
cancel cancel
16:49
16:54
อินาริ (JR) 稲荷〔JR〕 สถานี
16:54
16:58
zoom bar parts