Innosho → Chiyouseikanriyouin

ออกเดินทางเวลา
09:08 02/25, 2021
cancel
 1. 1
  09:08 - 09:33
  25min
  cancel cancel
  Innosho
  09:08
  09:33
 2. 2
  09:49 - 10:07
  18min JPY 160 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  Innosho
  09:49
  09:50
  อินโนะเจียวเอกิมาเอะ
  院庄駅前
  ป้ายรถบัส
  09:50
  09:52
  ทากาโนะศาลเจ้าโทริอมาเอะ
  高野神社鳥居前
  ป้ายรถบัส
  09:52
  10:07
 3. 3
  09:17 - 10:15
  58min JPY 600 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Innosho
  09:17
  09:18
  อินโนะเจียวเอกิมาเอะ
  院庄駅前
  ป้ายรถบัส
  09:18
  09:30
  โอเตะมาจิ(โอคายาม่า)
  大手町(岡山県)
  ป้ายรถบัส
  09:53
  09:56
  吹屋町アルネ前
  ป้ายรถบัส
  09:56
  09:59
  吹屋町アルネ前
  ป้ายรถบัส
  10:03
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชุยามะกุจิเอกิมาเอะ
  津山口駅前
  ป้ายรถบัส
  10:14
  平福診療所口
  ป้ายรถบัส
  10:14
  10:15
 4. 4
  10:31 - 10:48
  17min JPY 200 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  Innosho
  10:31
  10:36
  ウエストランド前
  ป้ายรถบัส
  10:36
  10:47
  平福診療所口
  ป้ายรถบัส
  10:47
  10:48
 5. 5
  09:08 - 09:13
  5min JPY 880
  cancel cancel
  Innosho
  09:08
  09:13
zoom bar parts