Mojiko → Shiraho

ออกเดินทางเวลา
12:32 12/06, 2021
cancel
 1. 1
  12:32 - 12:38
  6min
  cancel cancel
  Mojiko
  12:32
  12:38
 2. 2
  12:43 - 12:49
  6min JPY 200 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  Mojiko
  12:43
  12:45
  ด้านหน้าสถานีโมจิโก
  門司港駅前
  ป้ายรถบัส
  12:45
  12:47
  โมจิโกเรโทโร (ซากาเอะมาจิกินเท็นไกอิริกุจิ)
  門司港レトロ[栄町銀天街入口]
  ป้ายรถบัส
  12:47
  12:49
 3. 3
  12:32 - 12:33
  1min JPY 680
  cancel cancel
  Mojiko
  12:32
  12:33
zoom bar parts