Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

งานอีเว้นท์ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ ไอจิ

พื้นที่

 • Toyokawa Tetomaturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Aichi Pref. Toyokawashi Suwa 1
 • Tahara Maturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Aichi Pref. Taharashi Taharachou Shiomi
 • Anjo Tanabatamaturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Aichi Pref. Anjoushi Miyukihonmachi
 • Ieyasugyoretu
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Aichi Pref. Okazakishi Igachou Higashigounaka
 • Inabumaturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Aichi Pref. Toyotashi Busetsumachi Soto field
 • Uminohi Nagoya Minatosai
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Aichi Pref. Nagoyashi Minato-ku Minatomachi
 • Okazaki Kankonatumaturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Aichi Pref. Okazakishi Kouseichou
 • Okazaki Sakuramaturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Aichi Pref. Okazakishi Kouseichou 561-1
 • Owari Tsushima Akimaturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Aichi Pref. Tsushimashi Shinmeichou 1
 • Owari Tsushima Fujimaturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Aichi Pref. Tsushimashi Miyagawachou 1-chome
 • Owarinishibiwashimamaturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Aichi Pref. Kiyosushi Nishibiwajimachounishirokken
 • Kotahikozamaturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Aichi Pref. Nukatagunkoutachou Hishike Motobayashi 1-1
 • STARLIGHTREVUE
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดไอจิเมืองนาโกย่ามินาโตมินาโตโจ
 • Setomonomaturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Aichi Pref. Setoshi Yamawakichou
 • Zenkokusembatu Nagoya Daihanabi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Aichi Pref. Nagoyashi Kita-ku Tsujichou 9-chome
 • Nagoya Design Week
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Aichi Pref. Nagoyashi Naka-ku Sakae 3-chome
 • Toyokawashiminmaturitoyokawatedutumaturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Aichi Pref. Toyokawashi Suwa 1-chome
 • Toyohashi Maturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Aichi Pref. Toyohashishi Imahashichou
 • Nagashino Kassennoborimaturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Aichi Pref. Shinshiroshi Nagashino Ichiba
 • Nagoya Kokusaijoshi marathon Taikai
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Aichi Pref. Nagoyashi Mizuho-ku Yamashitatori 5-chome 1

ไอจิพื้นที่หลัก

around-area-map

ไอจิเป็นจังหวัดที่ประกอบด้วยความงามที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่มีเมืองนาโกย่าเป็นจุดศูนย์กลางและศูนย์รวมความวุ่นวายของร้านค้าใต้ดินและปราสาทนาโกย่าจากศตวรรษที่ 17 ปราสาทคือสิ่งที่พบได้ง่ายในจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เช่นนี้ แต่จุดเด่นทางประวัติศาสตร์นี้คงหนีไม่พ้นพิพิธภัณฑ์เมจิมุระ ที่รักษาและจัดแสดงอาคารจากศตวรรษที่ 20 อย่างยิ่งใหญ่ในพิพิธภัณฑ์แบบกลางแจ้ง

อัลบั้มของ ไอจิ

ดูสิ่งที่สนใจ