คาตะชิโมะ ถึง ยามาโตะยางิ

คินเท็ตสึสายโอซากะ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • คินเท็ตสึโอซากาเซ็น : 27นาที ~
 • 近鉄大阪線区間準急 : 29นาที ~
5:00
 • 05:07 → 05:34 ( 27นาที )
  近鉄大阪線
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 05:32 → 06:00 ( 28นาที )
  近鉄大阪線
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 05:49 → 06:20 ( 31นาที )
  近鉄大阪線
  ถึง ไฮบาระ
6:00
 • 06:06 → 06:35 ( 29นาที )
  近鉄大阪線
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 06:43 → 07:19 ( 36นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง นะบาริ
7:00
 • 07:04 → 07:35 ( 31นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 07:20 → 07:52 ( 32นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 07:36 → 08:05 ( 29นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 07:52 → 08:22 ( 30นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
8:00
 • 08:05 → 08:45 ( 40นาที )
  近鉄大阪線
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 08:29 → 09:06 ( 37นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 08:42 → 09:16 ( 34นาที )
  近鉄大阪線
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
9:00
 • 09:01 → 09:36 ( 35นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 09:32 → 10:06 ( 34นาที )
  近鉄大阪線
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 09:42 → 10:14 ( 32นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
10:00
 • 10:03 → 10:37 ( 34นาที )
  近鉄大阪線
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 10:22 → 10:55 ( 33นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 10:39 → 11:16 ( 37นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
11:00
 • 11:01 → 11:35 ( 34นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 11:20 → 11:54 ( 34นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 11:50 → 12:17 ( 27นาที )
  近鉄大阪線
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
12:00
 • 12:02 → 12:35 ( 33นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 12:20 → 12:54 ( 34นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 12:50 → 13:17 ( 27นาที )
  近鉄大阪線
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
13:00
 • 13:02 → 13:35 ( 33นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 13:20 → 13:54 ( 34นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 13:50 → 14:17 ( 27นาที )
  近鉄大阪線
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
14:00
 • 14:02 → 14:35 ( 33นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 14:20 → 14:54 ( 34นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 14:50 → 15:17 ( 27นาที )
  近鉄大阪線
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
15:00
 • 15:02 → 15:35 ( 33นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 15:20 → 15:54 ( 34นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 15:50 → 16:17 ( 27นาที )
  近鉄大阪線
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
16:00
 • 16:02 → 16:35 ( 33นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 16:20 → 16:56 ( 36นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
17:00
 • 17:06 → 17:35 ( 29นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 17:20 → 17:55 ( 35นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 17:44 → 18:18 ( 34นาที )
  近鉄大阪線
  ถึง ไฮบาระ
18:00
 • 18:07 → 18:44 ( 37นาที )
  近鉄大阪線
  ถึง ไฮบาระ
 • 18:32 → 19:07 ( 35นาที )
  近鉄大阪線
  ถึง นะบาริ
 • 18:45 → 19:19 ( 34นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ไฮบาระ
19:00
 • 19:02 → 19:34 ( 32นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 19:31 → 20:06 ( 35นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 19:44 → 20:20 ( 36นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ไฮบาระ
 • 19:58 → 20:36 ( 38นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
20:00
 • 20:13 → 20:50 ( 37นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ไฮบาระ
 • 20:30 → 21:07 ( 37นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 20:53 → 21:25 ( 32นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ไฮบาระ
21:00
 • 21:12 → 21:46 ( 34นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 21:35 → 22:07 ( 32นาที )
  近鉄大阪線
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 21:51 → 22:25 ( 34นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
22:00
 • 22:10 → 22:45 ( 35นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
 • 22:38 → 23:08 ( 30นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ไฮบาระ
 • 22:57 → 23:31 ( 34นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ยามาโทอาซากุระ
23:00
 • 23:23 → 23:54 ( 31นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ไฮบาระ
 • 23:48 → 00:19 ( 31นาที )
  近鉄大阪線区間準急
  ถึง ไฮบาระ