คานาซาวะ ถึง โทยามะ

JR โฮคุริกุรถไฟชินคันเซ็น ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • สึรุงิ : 22นาที ~
 • คางายากิ : 18นาที ~
 • ฮาคุทากะ : 22นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:03 → 06:21 ( 18นาที )
  かがやき500号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:16 → 06:39 ( 23นาที )
  はくたか552号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:51 → 07:14 ( 23นาที )
  つるぎ700号
  ถึง โทยามะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:03 → 07:21 ( 18นาที )
  かがやき502号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:26 → 07:49 ( 23นาที )
  はくたか554号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:51 → 08:09 ( 18นาที )
  かがやき504号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:58 → 08:21 ( 23นาที )
  つるぎ702号
  ถึง โทยามะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
8:00
 • 08:26 → 08:49 ( 23นาที )
  はくたか556号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:51 → 09:09 ( 18นาที )
  かがやき506号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
9:00
 • 09:23 → 09:46 ( 23นาที )
  はくたか558号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:49 → 10:07 ( 18นาที )
  かがやき508号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:51 → 10:14 ( 23นาที )
  つるぎ704号
  ถึง โทยามะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
10:00
 • 10:34 → 10:57 ( 23นาที )
  つるぎ706号
  ถึง โทยามะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:58 → 11:20 ( 22นาที )
  はくたか560号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:28 → 11:51 ( 23นาที )
  つるぎ708号
  ถึง โทยามะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:59 → 12:21 ( 22นาที )
  はくたか562号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:31 → 12:54 ( 23นาที )
  つるぎ710号
  ถึง โทยามะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:58 → 13:20 ( 22นาที )
  はくたか564号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:28 → 13:51 ( 23นาที )
  つるぎ712号
  ถึง โทยามะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:58 → 14:20 ( 22นาที )
  はくたか566号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:31 → 14:54 ( 23นาที )
  つるぎ714号
  ถึง โทยามะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:48 → 15:10 ( 22นาที )
  はくたか568号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
 • 15:02 → 15:22 ( 20นาที )
  かがやき534号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:05 → 15:28 ( 23นาที )
  つるぎ716号
  ถึง โทยามะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:40 → 16:03 ( 23นาที )
  つるぎ718号
  ถึง โทยามะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:57 → 16:16 ( 19นาที )
  かがやき510号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
 • 16:07 → 16:30 ( 23นาที )
  はくたか570号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:48 → 17:06 ( 18นาที )
  かがやき512号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:53 → 17:16 ( 23นาที )
  はくたか572号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
17:00
 • 17:38 → 18:01 ( 23นาที )
  つるぎ720号
  ถึง โทยามะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:57 → 18:16 ( 19นาที )
  かがやき514号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:12 → 18:34 ( 22นาที )
  はくたか574号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:38 → 19:01 ( 23นาที )
  つるぎ722号
  ถึง โทยามะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:05 → 19:27 ( 22นาที )
  はくたか576号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:21 → 19:39 ( 18นาที )
  かがやき516号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:24 → 19:46 ( 22นาที )
  つるぎ724号
  ถึง โทยามะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
20:00
 • 20:20 → 20:43 ( 23นาที )
  はくたか578号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:25 → 20:48 ( 23นาที )
  つるぎ726号
  ถึง โทยามะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
21:00
 • 21:03 → 21:22 ( 19นาที )
  かがやき518号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:05 → 21:28 ( 23นาที )
  つるぎ728号
  ถึง โทยามะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:35 → 21:57 ( 22นาที )
  はくたか590号
  ถึง นากาโน่
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
22:00
23:00