เกียวโต ถึง ชินทานาเบะ

คินเท็ตสึสายเกียวโต ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น : 31นาที ~
 • 近鉄京都線急行 : 21นาที ~
5:00
 • 05:12 → 05:44 ( 32นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 05:36 → 06:07 ( 31นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 05:49 → 06:20 ( 31นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
6:00
 • 06:00 → 06:22 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 06:04 → 06:35 ( 31นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 06:14 → 06:48 ( 34นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 06:28 → 07:00 ( 32นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 06:40 → 07:01 ( 21นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 06:42 → 07:14 ( 32นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 06:51 → 07:27 ( 36นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 06:56 → 07:17 ( 21นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
7:00
 • 07:06 → 07:41 ( 35นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 07:11 → 07:33 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 07:22 → 07:44 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง เท็นริ
 • 07:24 → 08:02 ( 38นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 07:33 → 07:55 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 07:36 → 08:13 ( 37นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 07:42 → 08:06 ( 24นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึมิยาซุ
 • 07:51 → 08:14 ( 23นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 07:53 → 08:33 ( 40นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 07:58 → 08:20 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง เท็นริ
8:00
 • 08:03 → 08:27 ( 24นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 08:06 → 08:44 ( 38นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 08:12 → 08:35 ( 23นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึมิยาซุ
 • 08:18 → 08:57 ( 39นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 08:25 → 08:49 ( 24นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง เท็นริ
 • 08:31 → 09:07 ( 36นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 08:37 → 09:00 ( 23นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 08:41 → 09:17 ( 36นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 08:47 → 09:09 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 08:56 → 09:32 ( 36นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
9:00
 • 09:01 → 09:23 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 09:06 → 09:46 ( 40นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 09:17 → 09:40 ( 23นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 09:21 → 09:56 ( 35นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 09:35 → 09:59 ( 24นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึมิยาซุ
 • 09:37 → 10:13 ( 36นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 09:44 → 10:07 ( 23นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 09:52 → 10:32 ( 40นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
10:00
 • 10:01 → 10:24 ( 23นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง เท็นริ
 • 10:06 → 10:44 ( 38นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 10:15 → 10:38 ( 23นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 10:24 → 10:50 ( 26นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 10:26 → 11:06 ( 40นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 10:40 → 11:02 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 10:42 → 11:16 ( 34นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 10:52 → 11:32 ( 40นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
11:00
 • 11:01 → 11:24 ( 23นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 11:11 → 11:46 ( 35นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 11:20 → 11:42 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 11:26 → 12:00 ( 34นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 11:40 → 12:02 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 11:42 → 12:16 ( 34นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 11:53 → 12:32 ( 39นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
12:00
 • 12:01 → 12:24 ( 23นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 12:11 → 12:46 ( 35นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 12:20 → 12:42 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 12:26 → 13:00 ( 34นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 12:40 → 13:02 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 12:42 → 13:16 ( 34นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 12:52 → 13:32 ( 40นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
13:00
 • 13:01 → 13:24 ( 23นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 13:11 → 13:46 ( 35นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 13:20 → 13:42 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 13:26 → 14:00 ( 34นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 13:40 → 14:02 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 13:42 → 14:16 ( 34นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 13:53 → 14:32 ( 39นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
14:00
 • 14:01 → 14:24 ( 23นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 14:11 → 14:46 ( 35นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 14:20 → 14:42 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 14:26 → 15:02 ( 36นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 14:41 → 15:03 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 14:46 → 15:26 ( 40นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
15:00
 • 15:00 → 15:22 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 15:02 → 15:36 ( 34นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 15:11 → 15:46 ( 35นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 15:20 → 15:42 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 15:25 → 16:03 ( 38นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 15:36 → 15:59 ( 23นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 15:42 → 16:18 ( 36นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 15:51 → 16:14 ( 23นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง เท็นริ
 • 15:53 → 16:32 ( 39นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
16:00
 • 16:01 → 16:24 ( 23นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 16:06 → 16:43 ( 37นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 16:21 → 16:44 ( 23นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง เท็นริ
 • 16:25 → 17:03 ( 38นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 16:36 → 16:59 ( 23นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 16:41 → 17:18 ( 37นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 16:51 → 17:13 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 16:56 → 17:32 ( 36นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
17:00
 • 17:06 → 17:41 ( 35นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 17:12 → 17:35 ( 23นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 17:21 → 17:56 ( 35นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 17:27 → 17:50 ( 23นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 17:35 → 18:17 ( 42นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 17:46 → 18:10 ( 24นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 17:51 → 18:32 ( 41นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 17:57 → 18:20 ( 23นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
18:00
 • 18:06 → 18:47 ( 41นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 18:16 → 18:40 ( 24นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 18:21 → 18:56 ( 35นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 18:27 → 18:50 ( 23นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 18:36 → 19:17 ( 41นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 18:46 → 19:10 ( 24นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 18:51 → 19:26 ( 35นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 18:57 → 19:20 ( 23นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
19:00
 • 19:02 → 19:39 ( 37นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 19:11 → 19:34 ( 23นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง เท็นริ
 • 19:19 → 19:56 ( 37นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 19:24 → 19:49 ( 25นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 19:35 → 20:12 ( 37นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 19:40 → 20:02 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 19:46 → 20:24 ( 38นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 19:57 → 20:19 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
20:00
 • 20:02 → 20:39 ( 37นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 20:11 → 20:34 ( 23นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 20:15 → 20:52 ( 37นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 20:23 → 20:46 ( 23นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง เท็นริ
 • 20:26 → 21:07 ( 41นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 20:38 → 21:01 ( 23นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 20:46 → 21:21 ( 35นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 20:55 → 21:17 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
21:00
 • 21:01 → 21:37 ( 36นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 21:10 → 21:33 ( 23นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 21:17 → 21:53 ( 36นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 21:27 → 21:49 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 21:30 → 22:02 ( 32นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 21:42 → 22:04 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 21:51 → 22:28 ( 37นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
22:00
 • 22:01 → 22:23 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 22:07 → 22:46 ( 39นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 22:16 → 22:38 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 22:21 → 22:55 ( 34นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 22:35 → 22:57 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 22:46 → 23:20 ( 34นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
23:00
 • 23:00 → 23:21 ( 21นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 23:07 → 23:38 ( 31นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ
 • 23:22 → 23:44 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 23:30 → 00:01 ( 31นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 23:41 → 00:03 ( 22นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
0:00
 • 00:00 → 00:32 ( 32นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ชินทานาเบะ