Japan Travel by NAVITIME - 일본 여행 가이드, 교통 검색 및 경로 플래너

일본 의 습원/연못 명소

 • 소우리이케
  여행/관광
  Aichi Pref. Chitashi Souri
 • 겐지이케 연못
  여행/관광
  Kanagawa Pref. Kamakurashi Yukinoshita 2-1-31 Tsuruoka in Hachiman
 • 사로베쓰 습원
  여행/관광
  Hokkaido Teshioguntoyotomichou Above Sarobetsu
  홋카이도 최북단에 펼쳐진 23,000헥타르나 되는 광대한 습원. '리시리 레분 사로베쓰 국립공원'으로 지정되어 있다. 초여름부터 가을에 걸쳐서 100종류 이상이나 되는 습원 식물이 가지각색으로 피어나며, 6월 하순에서 7월 상순에 걸쳐서는 각시원추리가 절정. 영화 '북쪽의 카나리아들'의 촬영지로도 알려져 있다. 아무튼 넓기때문에 일단은 사로베쓰 습원의 관문인 '사로베쓰 습원 센터'를 찾아가자.
 • 노가이케
  여행/관광
  Nagano Pref. Kaminagunmiyadamura
 • 오제가하라
  여행/관광
  Katashina village of Tone-gun, Gunma prefecture
 • 가시바루 습원
  여행/관광
  Saga Pref. Karatsushi Nanayamaikebaru
 • 시미즈가이케 연못
  여행/관광
  Sasagaken Peak Plateau in Myoko, Niigata Prefecture
 • 요시가다이라 습원
  여행/관광
  Gunma Pref. Agatsumagunnakanojoumachi Iriyama
 • 유노다이라 습원
  여행/관광
  Tochigi Pref. Nikkoushi Yumoto
 • 가쿠만후치
  여행/관광
  Gunma Pref. Maebashishi Fujimimachiakagisan
 • 오구니누마 습원
  여행/관광
  Fukushima Pref. Yamagunkitashiobaramura Hibara
 • 이케노타이라 습원
  여행/관광
  Marugahara Plateau of Nagano Prefecture Higashi Miyuu
 • 다케사와 습원
  여행/관광
  Nagano Pref. Matsumotoshi Adumi Kamikouchi
 • 야시마가하라 습원
  여행/관광
  Nagano Pref. Suwagunshimosuwamachi Yashima Marshland 10618
 • 미요시이케
  여행/관광
  Aichi Pref. Miyoshishi Miyoshichou
 • 고이가쿠보 습원
  여행/관광
  Okayama Pref. Nimishi Tesseichouyada
 • 겐세이누마 습원
  여행/관광
  Nagasaki Pref. Unzenshi Obamachounzen
 • 사시마키 습원 물파초 군생지
  rating-image
  4.0
  21 건의 후기
  여행/관광
  Akita Pref. Sembokushi Tazawakosashimaki

  At the end of April, the area was totally covered in Mizubasho (Skunk Cabbage flowers, in English - not exactly a beautiful name for such a pure white flower???). They were much bigger than I had...

 • 벤세 습원
  여행/관광
  Aomori Pref. Tsugarushi Kidukuritateoka In Nozaki
 • 구로조 습원
  여행/관광
  토쿠시마현 미요시시 이케다쵸

사진에서 관광정보 찾기

목적별 찾기