Hakata

Takeshita
Yoshizuka

JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro) for Kokura(Fukuoka)/Sasaguri

37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  5

 • 01
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Mojiko
  Platform: 6
  22
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Kokura(Fukuoka)
  Platform: 7
  41
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Kokura(Fukuoka)
  Platform: 6
  51
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Kokura(Fukuoka)
  Platform: 6
 • 6

 • 03
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Kokura(Fukuoka)
  Platform: 1
  10
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  21
  Limited Express
  Sonic 1
  Oita
  Platform: 2
  23
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Ebitsu
  Platform: 1
  25
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Kokura(Fukuoka)
  Platform: 8
  36
  Section Rapid
  JR Kagoshima Main Line Section Rapid (Moji Port-Yatsushiro)
  Kokura(Fukuoka)
  Platform: 5
  37
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  40
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Ebitsu
  Platform: 1
  48
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Fukuma
  Platform: 4
  55
  Section Rapid
  JR Kagoshima Main Line Section Rapid (Moji Port-Yatsushiro)
  Kokura(Fukuoka)
  Platform: 3
  56
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
 • 7

 • 00
  Limited Express
  Sonic 3
  Oita
  Platform: 2
  03
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Mojiko
  Platform: 1
  10
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Sasaguri
  Platform: 8
  14
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Mojiko
  Platform: 3
  25
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Mojiko
  Platform: 1
  26
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Orio
  Platform: 8
  31
  Limited Express
  Nichirin Sea Gaia 5
  Miyazaki Airport
  Platform: 2
  35
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Sasaguri
  Platform: 8
  38
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Kokura(Fukuoka)
  Platform: 3
  42
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Chojabaru
  Platform: 8
  45
  Rapid
  JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro)
  Kokura(Fukuoka)
  Platform: 1
  52
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Sasaguri
  Platform: 8
  52
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Fukuma
  Platform: 1
  59
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Mojiko
  Platform: 1
 • 8

 • 02
  Limited Express
  Sonic 5
  Oita
  Platform: 2
  03
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  05
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Yoshizuka
  Platform: 1
  08
  Rapid
  JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro)
  Mojiko
  Platform: 3
  14
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Fukuma
  Platform: 1
  17
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Sasaguri
  Platform: 8
  17
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Fukuma
  Platform: 3
  20
  Limited Express
  Sonic 7
  Oita
  Platform: 2
  23
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Mojiko
  Platform: 1
  23
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Mojiko
  Platform: 1
  26
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Yoshizuka
  Platform: 3
  27
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  29
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Yoshizuka
  Platform: 1
  35
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Sasaguri
  Platform: 8
  35
  Section Rapid
  JR Kagoshima Main Line Section Rapid (Moji Port-Yatsushiro)
  Mojiko
  Platform: 2
  43
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Orio
  Platform: 2
  45
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  49
  Rapid
  JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro)
  Mojiko
  Platform: 2
  49
  Rapid
  JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro)
  Mojiko
  Platform: 2
  54
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Sasaguri
  Platform: 8
  58
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Yoshizuka
  Platform: 1
 • 9

 • 01
  Limited Express
  Sonic 9
  Oita
  Platform: 2
  02
  Rapid
  JR Sasaguri Line Rapid
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  03
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Mojiko
  Platform: 4
  12
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Sasaguri
  Platform: 8
  15
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Fukuma
  Platform: 2
  21
  Limited Express
  Sonic 11
  Oita
  Platform: 3
  28
  Section Rapid
  JR Kagoshima Main Line Section Rapid (Moji Port-Yatsushiro)
  Mojiko
  Platform: 2
  30
  Rapid
  JR Sasaguri Line Rapid
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  37
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Orio
  Platform: 1
  39
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  46
  Rapid
  JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro)
  Kokura(Fukuoka)
  Platform: 3
 • 10

 • 00
  Limited Express
  Sonic 13
  Oita
  Platform: 3
  02
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Fukuma
  Platform: 1
  03
  Rapid
  JR Sasaguri Line Rapid
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  09
  Section Rapid
  JR Kagoshima Main Line Section Rapid (Moji Port-Yatsushiro)
  Mojiko
  Platform: 2
  12
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  20
  Limited Express
  Sonic 15
  Oita
  Platform: 3
  22
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Orio
  Platform: 2
  31
  Section Rapid
  JR Kagoshima Main Line Section Rapid (Moji Port-Yatsushiro)
  Kokura(Fukuoka)
  Platform: 1
  36
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Shin-iizuka
  Platform: 8
  40
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Fukuma
  Platform: 1
  53
  Rapid
  JR Sasaguri Line Rapid
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
 • 11

 • 00
  Limited Express
  Sonic 17
  Oita
  Platform: 3
  02
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Fukuma
  Platform: 2
  08
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  10
  Section Rapid
  JR Kagoshima Main Line Section Rapid (Moji Port-Yatsushiro)
  Mojiko
  Platform: 3
  20
  Limited Express
  Sonic 19
  Oita
  Platform: 3
  25
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Orio
  Platform: 1
  28
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Shin-iizuka
  Platform: 8
  32
  Section Rapid
  JR Kagoshima Main Line Section Rapid (Moji Port-Yatsushiro)
  Kokura(Fukuoka)
  Platform: 2
  41
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Fukuma
  Platform: 1
  51
  Rapid
  JR Sasaguri Line Rapid
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
 • 12

 • 00
  Limited Express
  Sonic 21
  Oita
  Platform: 3
  02
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Fukuma
  Platform: 1
  08
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  10
  Section Rapid
  JR Kagoshima Main Line Section Rapid (Moji Port-Yatsushiro)
  Mojiko
  Platform: 2
  20
  Limited Express
  Sonic 23
  Oita
  Platform: 3
  22
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Orio
  Platform: 1
  28
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Shin-iizuka
  Platform: 8
  31
  Section Rapid
  JR Kagoshima Main Line Section Rapid (Moji Port-Yatsushiro)
  Kokura(Fukuoka)
  Platform: 2
  43
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Fukuma
  Platform: 1
  51
  Rapid
  JR Sasaguri Line Rapid
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
 • 13

 • 00
  Limited Express
  Sonic 25
  Oita
  Platform: 3
  02
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Fukuma
  Platform: 1
  08
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  10
  Section Rapid
  JR Kagoshima Main Line Section Rapid (Moji Port-Yatsushiro)
  Mojiko
  Platform: 2
  20
  Limited Express
  Sonic 27
  Oita
  Platform: 3
  23
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Orio
  Platform: 1
  28
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Shin-iizuka
  Platform: 8
  32
  Section Rapid
  JR Kagoshima Main Line Section Rapid (Moji Port-Yatsushiro)
  Mojiko
  Platform: 2
  42
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Fukuma
  Platform: 1
  51
  Rapid
  JR Sasaguri Line Rapid
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
 • 14

 • 00
  Limited Express
  Sonic 29
  Oita
  Platform: 3
  02
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Fukuma
  Platform: 1
  08
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  11
  Section Rapid
  JR Kagoshima Main Line Section Rapid (Moji Port-Yatsushiro)
  Mojiko
  Platform: 2
  20
  Limited Express
  Sonic 31
  Oita
  Platform: 3
  24
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Orio
  Platform: 1
  28
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Shin-iizuka
  Platform: 8
  31
  Section Rapid
  JR Kagoshima Main Line Section Rapid (Moji Port-Yatsushiro)
  Mojiko
  Platform: 1
  42
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Fukuma
  Platform: 1
  51
  Rapid
  JR Sasaguri Line Rapid
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
 • 15

 • 00
  Limited Express
  Sonic 33
  Oita
  Platform: 3
  02
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Fukuma
  Platform: 1
  08
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  10
  Section Rapid
  JR Kagoshima Main Line Section Rapid (Moji Port-Yatsushiro)
  Mojiko
  Platform: 2
  20
  Limited Express
  Sonic 35
  Oita
  Platform: 3
  24
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Orio
  Platform: 1
  28
  Rapid
  JR Sasaguri Line Rapid
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  32
  Section Rapid
  JR Kagoshima Main Line Section Rapid (Moji Port-Yatsushiro)
  Mojiko
  Platform: 1
  40
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Fukuma
  Platform: 1
  45
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
 • 16

 • 00
  Limited Express
  Sonic 37
  Oita
  Platform: 3
  02
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Fukuma
  Platform: 1
  03
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Sasaguri
  Platform: 8
  10
  Section Rapid
  JR Kagoshima Main Line Section Rapid (Moji Port-Yatsushiro)
  Mojiko
  Platform: 2
  20
  Limited Express
  Sonic 39
  Oita
  Platform: 3
  22
  Rapid
  JR Sasaguri Line Rapid
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  23
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Ebitsu
  Platform: 1
  30
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 7
  31
  Section Rapid
  JR Kagoshima Main Line Section Rapid (Moji Port-Yatsushiro)
  Kokura(Fukuoka)
  Platform: 2
  40
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Sasaguri
  Platform: 8
  48
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Fukuma
  Platform: 1
  54
  Rapid
  JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro)
  Kokura(Fukuoka)
  Platform: 3
  56
  Rapid
  JR Sasaguri Line Rapid
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
 • 17

 • 00
  Limited Express
  Sonic 41
  Saiki
  Platform: 2
  06
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Shin-iizuka
  Platform: 8
  06
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Fukuma
  Platform: 2
  13
  Section Rapid
  JR Kagoshima Main Line Section Rapid (Moji Port-Yatsushiro)
  Mojiko
  Platform: 1
  20
  Limited Express
  Sonic 43
  Oita
  Platform: 2
  23
  Rapid
  JR Sasaguri Line Rapid
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  27
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Ebitsu
  Platform: 2
  32
  Section Rapid
  JR Kagoshima Main Line Section Rapid (Moji Port-Yatsushiro)
  Mojiko
  Platform: 1
  33
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  40
  Limited Express
  Kirameki 2
  Kokura(Fukuoka)
  Platform: 2
  43
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Sasaguri
  Platform: 8
  44
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Fukuma
  Platform: 3
  50
  Rapid
  JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro)
  Kokura(Fukuoka)
  Platform: 2
  54
  Rapid
  JR Sasaguri Line Rapid
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
 • 18

 • 00
  Limited Express
  Sonic 45
  Oita
  Platform: 2
  02
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Mojiko
  Platform: 4
  09
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Fukuma
  Platform: 2
  10
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Shin-iizuka
  Platform: 8
  20
  Limited Express
  Sonic 47
  Oita
  Platform: 2
  22
  Rapid
  JR Sasaguri Line Rapid
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  23
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Ebitsu
  Platform: 4
  29
  Section Rapid
  JR Kagoshima Main Line Section Rapid (Moji Port-Yatsushiro)
  Mojiko
  Platform: 1
  29
  Section Rapid
  JR Kagoshima Main Line Section Rapid (Moji Port-Yatsushiro)
  Mojiko
  Platform: 1
  33
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  39
  Limited Express
  Kirameki 4
  Mojiko
  Platform: 2
  42
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Fukuma
  Platform: 1
  43
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Sasaguri
  Platform: 8
  45
  Rapid
  JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro)
  Mojiko
  Platform: 4
  57
  Rapid
  JR Sasaguri Line Rapid
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
 • 19

 • 00
  Limited Express
  Sonic 49
  Oita
  Platform: 2
  02
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Mojiko
  Platform: 1
  09
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  10
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Fukuma
  Platform: 1
  19
  Rapid
  JR Sasaguri Line Rapid
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  20
  Limited Express
  Sonic 51
  Oita
  Platform: 2
  23
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Ebitsu
  Platform: 1
  28
  Section Rapid
  JR Kagoshima Main Line Section Rapid (Moji Port-Yatsushiro)
  Kokura(Fukuoka)
  Platform: 3
  33
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  40
  Limited Express
  Kirameki 6
  Mojiko
  Platform: 2
  43
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Sasaguri
  Platform: 8
  45
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Fukuma
  Platform: 1
  50
  Rapid
  JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro)
  Mojiko
  Platform: 2
  57
  Rapid
  JR Sasaguri Line Rapid
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
 • 20

 • 00
  Limited Express
  Sonic 53
  Oita
  Platform: 2
  02
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Mojiko
  Platform: 1
  08
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  11
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Fukuma
  Platform: 2
  19
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Sasaguri
  Platform: 8
  20
  Limited Express
  Sonic 55
  Oita
  Platform: 2
  28
  Rapid
  JR Sasaguri Line Rapid
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  28
  Section Rapid
  JR Kagoshima Main Line Section Rapid (Moji Port-Yatsushiro)
  Kokura(Fukuoka)
  Platform: 1
  34
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Orio
  Platform: 7
  41
  Limited Express
  Kirameki 8
  Mojiko
  Platform: 2
  44
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Kokura(Fukuoka)
  Platform: 4
  46
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Sasaguri
  Platform: 8
  50
  Rapid
  JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro)
  Kokura(Fukuoka)
  Platform: 1
  59
  Rapid
  JR Sasaguri Line Rapid
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
 • 21

 • 01
  Limited Express
  Sonic 57
  Oita
  Platform: 2
  11
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  14
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Mojiko
  Platform: 1
  23
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Sasaguri
  Platform: 8
  24
  Limited Express
  Kirameki 10
  Mojiko
  Platform: 2
  30
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Kokura(Fukuoka)
  Platform: 1
  36
  Rapid
  JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro)
  Mojiko
  Platform: 4
  37
  Limited Express
  Kaio 2
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 7
  44
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  51
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Mojiko
  Platform: 2
 • 22

 • 06
  Limited Express
  Sonic 59
  Oita
  Platform: 2
  10
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Shin-iizuka
  Platform: 8
  14
  Rapid
  JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro)
  Mojiko
  Platform: 2
  26
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Mojiko
  Platform: 1
  28
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  34
  Limited Express
  Sonic 201
  Nakatsu(Oita)
  Platform: 2
  44
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Akama
  Platform: 2
  56
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Sasaguri
  Platform: 8
 • 23

 • 00
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Mojiko
  Platform: 3
  05
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  10
  Limited Express
  Kirameki 12
  Mojiko
  Platform: 6
  20
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Nogata(Fukuoka)
  Platform: 8
  30
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Orio
  Platform: 6
  44
  Limited Express
  Relay Kamome 66
  Mojiko
  Platform: 6
  49
  Local
  JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line]
  Shin-iizuka
  Platform: 8
 • 0

 • 01
  Local
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  Fukuma
  Platform: 6
The timetable reflects the latest data received from Kotsu Shimbun as of 2024-06-18. A timetable revision will be implemented throughout Japan on Saturday, March 16, 2024. Please note that timetables are subject to change.
close

Was the information on this site useful?

bad

Useless

normal

Insufficient content

good

Useful

Thank you for your response. We will continue to strive for improvement in quality.