Aoto

Keisei-Takasago
Ohanajaya

Keisei Main Line for Keisei-Ueno

37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  4

 • 57
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
 • 5

 • 12
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  38
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  45
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  56
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
 • 6

 • 01
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  04
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  10
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  17
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  21
  Paid Special Express
  Morning Liner 202
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  23
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  28
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  35
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  40
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  46
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  51
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  55
  Paid Special Express
  Morning Liner 204
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  58
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
 • 7

 • 02
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  08
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  18
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  22
  Commuter S-Express
  Keisei Main Line Commuter Limited Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  25
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  31
  Liner
  Special Liner
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  38
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  42
  Commuter S-Express
  Keisei Main Line Commuter Limited Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  47
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  50
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  55
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  58
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
 • 8

 • 02
  Commuter S-Express
  Keisei Main Line Commuter Limited Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  05
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  09
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  15
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  22
  Commuter S-Express
  Keisei Main Line Commuter Limited Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  29
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  37
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  43
  Commuter S-Express
  Keisei Main Line Commuter Limited Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  46
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  51
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  54
  Paid Special Express
  Morning Liner 206
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  57
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
 • 9

 • 03
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  06
  Commuter S-Express
  Keisei Main Line Commuter Limited Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  12
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  20
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  24
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  28
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  36
  Paid Special Express
  Morning Liner 208
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  39
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  48
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  51
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  57
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
 • 10

 • 02
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  08
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  16
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  23
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  26
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  35
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  42
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  47
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
 • 11

 • 00
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  05
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  12
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 114
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  14
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  18
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  25
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  34
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  38
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  45
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  52
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 118
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  54
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  58
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
 • 12

 • 05
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  14
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  18
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  25
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  34
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  38
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  45
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  52
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 124
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  54
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  58
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
 • 13

 • 05
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  14
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  18
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  25
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  34
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  38
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  45
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  52
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 130
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  54
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  58
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
 • 14

 • 05
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  14
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  18
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  25
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  34
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  38
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  45
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  52
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 136
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  54
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  58
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
 • 15

 • 05
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  14
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  18
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  25
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  34
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  37
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  45
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  52
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 142
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  54
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  58
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
 • 16

 • 05
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  14
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  17
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  34
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  38
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  47
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  53
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  56
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 148
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  59
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
 • 17

 • 06
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  13
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  16
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  33
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  35
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  40
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  46
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  54
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 154
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  57
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  59
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
 • 18

 • 06
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  14
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  16
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  23
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  27
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  31
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  37
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  45
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  50
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  52
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  55
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 160
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
 • 19

 • 01
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  08
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  17
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  19
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  29
  AC Special Express
  Keisei Main Line ACCESS Limited Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  37
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  44
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  47
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  52
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  56
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 166
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
 • 20

 • 01
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  03
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  15
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  20
  AC Special Express
  Keisei Main Line ACCESS Limited Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  23
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  27
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  35
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  38
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  46
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  52
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  56
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
 • 21

 • 02
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  07
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 172
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  10
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  13
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  20
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  29
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  37
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  42
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  55
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
 • 22

 • 07
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  10
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  19
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  27
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  34
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 178
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  37
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  40
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  50
  AC Special Express
  Keisei Main Line ACCESS Limited Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  54
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 180
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  56
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
 • 23

 • 05
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  08
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  14
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 182
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  21
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  34
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 184
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  36
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  44
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
  57
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 2
The timetable reflects the latest data received from Kotsu Shimbun as of 2023-11-29. A timetable revision will be implemented throughout Japan on Saturday, March 16, 2024. Please note that timetables are subject to change.
close

Was the information on this site useful?

bad

Useless

normal

Insufficient content

good

Useful

Thank you for your response. We will continue to strive for improvement in quality.