Nishi-Funabashi

Minami-Funabashi
Funabashihoten

JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi) for Musashi-Urawa/Fuchuhommachi

Filter Trains :  All Local
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  4

 • 59
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
 • 5

 • 19
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  36
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  45
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  50
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  58
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
 • 6

 • 06
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  14
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  22
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  26
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  31
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  35
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  42
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  47
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  51
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  55
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  59
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
 • 7

 • 03
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  08
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  12
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  17
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  21
  Local
  JR Musashino Line (Shimousa)
  Omiya(Saitama)
  Platform: 9, 10
  24
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  31
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  35
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  39
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  47
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  54
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Higashi-Tokorozawa
  Platform: 9, 10
 • 8

 • 01
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  11
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  17
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Higashi-Tokorozawa
  Platform: 9, 10
  26
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  32
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  39
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  46
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Higashi-Tokorozawa
  Platform: 9, 10
  51
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  56
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Higashi-Tokorozawa
  Platform: 9, 10
 • 9

 • 02
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  10
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Higashi-Tokorozawa
  Platform: 9, 10
  15
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  21
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Higashi-Tokorozawa
  Platform: 9, 10
  26
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  34
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  41
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Higashi-Tokorozawa
  Platform: 9, 10
  47
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  57
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
 • 10

 • 06
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  16
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  26
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  36
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  46
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  56
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
 • 11

 • 06
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  16
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  26
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  36
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  46
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  56
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
 • 12

 • 06
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  16
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  26
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  36
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  46
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  56
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
 • 13

 • 06
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  16
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  26
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  36
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  46
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  56
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
 • 14

 • 06
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  16
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  26
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  36
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  46
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  56
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
 • 15

 • 06
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  16
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  26
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  35
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  46
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  56
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
 • 16

 • 02
  Local
  JR Musashino Line (Shimousa)
  Omiya(Saitama)
  Platform: 9, 10
  06
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  16
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  26
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  36
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  46
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  55
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
 • 17

 • 02
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  11
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  19
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  28
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  39
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  45
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  53
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
 • 18

 • 00
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  08
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  17
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  25
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  34
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  42
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 11
  48
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  56
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
 • 19

 • 03
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Higashi-Tokorozawa
  Platform: 9, 10
  11
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  21
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  31
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  35
  Local
  JR Musashino Line (Shimousa)
  Omiya(Saitama)
  Platform: 9, 10
  41
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  53
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
 • 20

 • 03
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  15
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  26
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  35
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  42
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Higashi-Tokorozawa
  Platform: 9, 10
  50
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
 • 21

 • 00
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  13
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  23
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  35
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  47
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
 • 22

 • 00
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  13
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  22
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  36
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
  52
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Fuchuhommachi
  Platform: 9, 10
 • 23

 • 05
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Higashi-Tokorozawa
  Platform: 9, 10
  25
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Higashi-Tokorozawa
  Platform: 9, 10
  41
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Higashi-Tokorozawa
  Platform: 9, 10
 • 0

 • 02
  Local
  JR Musashino Line(Fuchuhommachi-Minamifunabashi)
  Higashi-Tokorozawa
  Platform: 9, 10
The timetable reflects the latest data received from Kotsu Shimbun as of 2024-03-04. A timetable revision will be implemented throughout Japan on Saturday, March 16, 2024. Please note that timetables are subject to change.
close

Was the information on this site useful?

bad

Useless

normal

Insufficient content

good

Useful

Thank you for your response. We will continue to strive for improvement in quality.