Shinjuku-Sanchōme (Shinjuku 3)

Akebonobashi
Shinjuku

Toei Shinjuku Line for Shinjuku

Filter Trains :  All Local Train
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  5

 • 12
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku
  Platform: 1
  24
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  40
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  52
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
 • 6

 • 04
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  16
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  28
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  41
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  53
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
 • 7

 • 04
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  14
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  24
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku
  Platform: 1
  33
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  38
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  44
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  49
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  54
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  59
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Wakabadai
  Platform: 1
 • 8

 • 05
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  10
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  15
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku
  Platform: 1
  20
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  25
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  30
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  39
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  44
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  49
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  54
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku
  Platform: 1
 • 9

 • 00
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  06
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  12
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  18
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  24
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku
  Platform: 1
  30
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  39
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Keio-tama-center
  Platform: 1
  44
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku
  Platform: 1
  49
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  55
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
 • 10

 • 01
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  06
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Keio-tama-center
  Platform: 1
  12
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  18
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  24
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  30
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  36
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  45
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Keio-tama-center
  Platform: 1
  49
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  54
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
 • 11

 • 00
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  05
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Keio-tama-center
  Platform: 1
  11
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  17
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  23
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Keio-tama-center
  Platform: 1
  29
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku
  Platform: 1
  34
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  39
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  45
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Keio-tama-center
  Platform: 1
  50
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  55
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
 • 12

 • 01
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku
  Platform: 1
  06
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Keio-tama-center
  Platform: 1
  12
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  17
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  23
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Keio-tama-center
  Platform: 1
  29
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku
  Platform: 1
  34
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  39
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  45
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Keio-tama-center
  Platform: 1
  50
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  55
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
 • 13

 • 01
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku
  Platform: 1
  06
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Keio-tama-center
  Platform: 1
  12
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  17
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  23
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Keio-tama-center
  Platform: 1
  29
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku
  Platform: 1
  34
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  39
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  45
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Keio-tama-center
  Platform: 1
  50
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  55
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
 • 14

 • 01
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku
  Platform: 1
  06
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Keio-tama-center
  Platform: 1
  12
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  17
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  23
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Keio-tama-center
  Platform: 1
  29
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku
  Platform: 1
  34
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  39
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  45
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Keio-tama-center
  Platform: 1
  50
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku
  Platform: 1
  55
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
 • 15

 • 01
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Keio-tama-center
  Platform: 1
  06
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  12
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku
  Platform: 1
  17
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  23
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  29
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku
  Platform: 1
  34
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  39
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  45
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  50
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku
  Platform: 1
  55
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
 • 16

 • 01
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  06
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  12
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  17
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  23
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku
  Platform: 1
  28
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  34
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  39
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  45
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku
  Platform: 1
  50
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  55
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
 • 17

 • 01
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  06
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  12
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  17
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  22
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  28
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  33
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku
  Platform: 1
  39
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  44
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  49
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  54
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  59
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
 • 18

 • 05
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  10
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  15
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  21
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  27
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  33
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku
  Platform: 1
  38
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Keio-tama-center
  Platform: 1
  44
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  50
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  56
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
 • 19

 • 01
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Keio-tama-center
  Platform: 1
  08
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  14
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  21
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Keio-tama-center
  Platform: 1
  28
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  34
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  41
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Keio-tama-center
  Platform: 1
  48
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  54
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
 • 20

 • 01
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Keio-tama-center
  Platform: 1
  08
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  14
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  21
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Keio-tama-center
  Platform: 1
  28
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  35
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  42
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Keio-tama-center
  Platform: 1
  49
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  57
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
 • 21

 • 04
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  12
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  20
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  29
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  39
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  49
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  58
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
 • 22

 • 08
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  18
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  28
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Wakabadai
  Platform: 1
  38
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  48
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  59
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
 • 23

 • 11
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku and Hashimoto
  Platform: 1
  22
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  35
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  48
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
 • 0

 • 01
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Sasazuka
  Platform: 1
  13
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Wakabadai
  Platform: 1
  27
  Local Train
  Toei Shinjuku Line
  Shinjuku
  Platform: 1
The timetable reflects the latest data received from Kotsu Shimbun as of 2024-04-14. A timetable revision will be implemented throughout Japan on Saturday, March 16, 2024. Please note that timetables are subject to change.
close

Was the information on this site useful?

bad

Useless

normal

Insufficient content

good

Useful

Thank you for your response. We will continue to strive for improvement in quality.