Shinjuku

Okubo (Tokyo)
Yoyogi

JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri) for Tokyo/Chiba

37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  4

 • 58
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
 • 5

 • 08
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  18
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  30
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  38
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  48
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
 • 6

 • 00
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  06
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  14
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  19
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  29
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  40
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  44
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  48
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  53
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  58
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
 • 7

 • 03
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  08
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  12
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  16
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  19
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  24
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  28
  Ome S-Rapid
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  32
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  40
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  46
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  48
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  54
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  57
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
 • 8

 • 00
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  03
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  07
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  11
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  15
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  19
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  25
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  31
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  33
  Ome S-Rapid
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  38
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  41
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  44
  Limited Express
  Kaiji 2
  Tokyo
  Platform: 7
  46
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  51
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  55
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  58
  Ome S-Rapid
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
 • 9

 • 02
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  05
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  10
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  13
  Limited Express
  Azusa 4
  Tokyo
  Platform: 7
  15
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  20
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  22
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  25
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  30
  Limited Express
  Kaiji 6
  Tokyo
  Platform: 7
  34
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  37
  Ome S-Rapid
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  41
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  44
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  48
  Limited Express
  Azusa 8
  Tokyo
  Platform: 7
  50
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  55
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
 • 10

 • 00
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  04
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  06
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  11
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  15
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  20
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  23
  Limited Express
  Kaiji 10
  Tokyo
  Platform: 7
  25
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  30
  Ome S-Rapid
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  33
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  38
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  42
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  45
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  47
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  51
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  54
  Limited Express
  Azusa 12
  Tokyo
  Platform: 7
  59
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
 • 11

 • 03
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  07
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  11
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  16
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  19
  Limited Express
  Kaiji 14
  Tokyo
  Platform: 7
  21
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  27
  Ome S-Rapid
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  31
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  34
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  38
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  41
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  45
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  48
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  52
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  55
  Limited Express
  Azusa 16
  Tokyo
  Platform: 7
  59
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
 • 12

 • 03
  Ome S-Rapid
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  07
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  11
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  14
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  20
  Ome S-Rapid
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  24
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  29
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  32
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  35
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  39
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  47
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  51
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  55
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
 • 13

 • 00
  Ome S-Rapid
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  04
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  11
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  14
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  17
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  21
  Ome S-Rapid
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  24
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  28
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  31
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  35
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  40
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  46
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  51
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  55
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
 • 14

 • 00
  Ome S-Rapid
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  03
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  10
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  15
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  19
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  22
  Ome S-Rapid
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  26
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  29
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  34
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  37
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  41
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  46
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  49
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  54
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  59
  Ome S-Rapid
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
 • 15

 • 03
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  09
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  13
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  16
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  21
  Ome S-Rapid
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  24
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  27
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  31
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  36
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  40
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  48
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  52
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  57
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
 • 16

 • 01
  Ome S-Rapid
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  06
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  11
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  15
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  19
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  22
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  27
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  31
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  35
  Special Rapid
  Holiday Rapid Okutama 2
  Tokyo
  Platform: 8
  40
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  42
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  46
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 7
  49
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  53
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  57
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
 • 17

 • 04
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  06
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  12
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  16
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  20
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  23
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  29
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  32
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  36
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  40
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  44
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  48
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  51
  Special Rapid
  Holiday Rapid Okutama 4
  Tokyo
  Platform: 8
  56
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
 • 18

 • 02
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  07
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  10
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  16
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  19
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  22
  Special Rapid
  Holiday Rapid Okutama 6
  Tokyo
  Platform: 8
  25
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  31
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  35
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  39
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  45
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  48
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  51
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  57
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
 • 19

 • 01
  Ome S-Rapid
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  04
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  10
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  14
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  16
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  19
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  23
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  30
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  34
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  40
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  44
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  48
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  51
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  56
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
 • 20

 • 01
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  06
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  12
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  16
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  18
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  21
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  26
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  29
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  33
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  37
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  44
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  47
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  53
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  57
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
 • 21

 • 01
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  08
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  12
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  15
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  23
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  29
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  35
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  40
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  46
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  50
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  55
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  58
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
 • 22

 • 02
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  05
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  12
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  17
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  22
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  25
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  30
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  35
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  39
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  43
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  51
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  57
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
 • 23

 • 01
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  06
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  13
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  20
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  26
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  32
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  38
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  46
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
  57
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
 • 0

 • 15
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tokyo
  Platform: 8
The timetable reflects the latest data received from Kotsu Shimbun as of 2024-05-19. A timetable revision will be implemented throughout Japan on Saturday, March 16, 2024. Please note that timetables are subject to change.
close

Was the information on this site useful?

bad

Useless

normal

Insufficient content

good

Useful

Thank you for your response. We will continue to strive for improvement in quality.