Shinjuku

Yoyogi
Okubo (Tokyo)

JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri) for Hachioji/Otsuki

37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  4

 • 54
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
 • 5

 • 16
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  32
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  44
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  59
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
 • 6

 • 08
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  19
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  25
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  30
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  36
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  42
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  46
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  51
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
 • 7

 • 00
  Limited Express
  Azusa 1
  Matsumoto
  Platform: 9
  02
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  07
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  10
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  15
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  17
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Hachioji
  Platform: 12
  21
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  30
  Limited Express
  Fuji Kaiyu3
  Kawaguchiko
  Platform: 10
  30
  Limited Express
  Azusa 3
  Matsumoto
  Platform: 10
  32
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  35
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 11
  39
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  44
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  47
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  55
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
 • 8

 • 00
  Limited Express
  Azusa 5
  Minamiotari
  Platform: 9
  02
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  04
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 11
  06
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  10
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  12
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 11
  15
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
  18
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 11
  20
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  22
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 11
  27
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 11
  30
  Limited Express
  Kaiji 7
  Kofu
  Platform: 9
  30
  Limited Express
  Fuji Kaiyu 7
  Kawaguchiko
  Platform: 9
  34
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tachikawa
  Platform: 11
  36
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  38
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 11
  42
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 11
  44
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  46
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 11
  50
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 11
  52
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
  54
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 11
  58
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 11
 • 9

 • 00
  Limited Express
  Azusa 9
  Matsumoto
  Platform: 10
  02
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
  06
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  08
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 11
  14
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Otsuki
  Platform: 11
  17
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
  21
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 11
  23
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  25
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 11
  27
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
  30
  Limited Express
  Kaiji 11
  Kofu
  Platform: 10
  30
  Limited Express
  Fuji Kaiyu 11
  Kawaguchiko
  Platform: 10
  34
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  36
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 11
  38
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
  40
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 11
  45
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  50
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  55
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
 • 10

 • 00
  Limited Express
  Azusa 13
  Matsumoto
  Platform: 9
  02
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 11
  06
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
  08
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 11
  10
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
  14
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  21
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  24
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  30
  Limited Express
  Kaiji 15
  Kofu
  Platform: 10
  30
  Limited Express
  Fuji Kaiyu 15
  Kawaguchiko
  Platform: 10
  32
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  37
  Ome S-Rapid
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  Ome
  Platform: 12
  39
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tachikawa
  Platform: 11
  41
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  47
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Otsuki
  Platform: 12
  49
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tachikawa
  Platform: 11
  52
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
 • 11

 • 00
  Limited Express
  Azusa 17
  Matsumoto
  Platform: 9
  02
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  07
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  09
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 11
  12
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  16
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
  22
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Otsuki
  Platform: 12
  24
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  30
  Limited Express
  Kaiji 19
  Kofu
  Platform: 10
  32
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  36
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  42
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  44
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 11
  50
  Ome S-Rapid
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  Ome
  Platform: 12
  52
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Hachioji
  Platform: 12
 • 12

 • 00
  Limited Express
  Azusa 21
  Matsumoto
  Platform: 10
  02
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  04
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
  10
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Otsuki
  Platform: 12
  12
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 11
  18
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  20
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 11
  23
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  30
  Limited Express
  Kaiji 23
  Kofu
  Platform: 9
  32
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
  37
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  39
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  43
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
  49
  Ome S-Rapid
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  Ome
  Platform: 12
  51
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
 • 13

 • 00
  Limited Express
  Azusa 25
  Matsumoto
  Platform: 10
  02
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  07
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Otsuki
  Platform: 12
  10
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  12
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  18
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  20
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tachikawa
  Platform: 12
  24
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  30
  Limited Express
  Kaiji 27
  Kofu
  Platform: 9
  32
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  35
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
  41
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Otsuki
  Platform: 12
  43
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  49
  Ome S-Rapid
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  Ome
  Platform: 12
  53
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
 • 14

 • 00
  Limited Express
  Azusa 29
  Matsumoto
  Platform: 10
  02
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  07
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  10
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
  13
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  19
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  23
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
  30
  Limited Express
  Kaiji 31
  Kofu
  Platform: 9
  32
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  37
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Otsuki
  Platform: 12
  40
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  43
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  49
  Ome S-Rapid
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  Ome
  Platform: 12
  52
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
 • 15

 • 00
  Limited Express
  Azusa 33
  Matsumoto
  Platform: 9
  02
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  05
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
  08
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  11
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Hachioji
  Platform: 11
  14
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  18
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  21
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 11
  25
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  30
  Limited Express
  Kaiji 35
  Kofu
  Platform: 10
  36
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  39
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Otsuki
  Platform: 12
  43
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  47
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  52
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
 • 16

 • 00
  Limited Express
  Azusa 37
  Matsumoto
  Platform: 10
  02
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  07
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  11
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Hachioji
  Platform: 12
  16
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  19
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  23
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  30
  Limited Express
  Kaiji 39
  Kofu
  Platform: 10
  32
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  36
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  39
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  45
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  47
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Hachioji
  Platform: 12
  50
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  54
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
 • 17

 • 00
  Limited Express
  Azusa 41
  Matsumoto
  Platform: 10
  02
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  04
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  08
  Commuter Rapid
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  Otsuki
  Platform: 12
  11
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  17
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  20
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  22
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Hachioji
  Platform: 12
  26
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  30
  Limited Express
  Kaiji 43
  Kofu
  Platform: 10
  32
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 11
  35
  Commuter Rapid
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  Ome
  Platform: 12
  39
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  44
  Commuter Rapid
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  46
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  49
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  53
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Otsuki
  Platform: 12
  55
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 11
 • 18

 • 00
  Limited Express
  Azusa 45
  Matsumoto
  Platform: 9
  02
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  04
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 11
  06
  Commuter Rapid
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  Otsuki
  Platform: 12
  09
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 11
  15
  Limited Express
  Hachioji 1
  Hachioji
  Platform: 10
  17
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
  19
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 11
  22
  Commuter Rapid
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  Kawaguchiko
  Platform: 12
  27
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  30
  Limited Express
  Kaiji 47
  Ryuo
  Platform: 9
  32
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
  34
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 11
  37
  Commuter Rapid
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  39
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tachikawa
  Platform: 11
  43
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  45
  Limited Express
  Ome 1
  Ome
  Platform: 10
  47
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 11
  50
  Commuter Rapid
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  52
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 11
 • 19

 • 00
  Limited Express
  Azusa 49
  Matsumoto
  Platform: 9
  02
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  04
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 11
  07
  Commuter Rapid
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  Otsuki
  Platform: 12
  09
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 11
  12
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  16
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 11
  19
  Commuter Rapid
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  Kawaguchiko
  Platform: 12
  22
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 11
  27
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  30
  Limited Express
  Kaiji 51
  Ryuo
  Platform: 9
  32
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tachikawa
  Platform: 12
  34
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 11
  37
  Commuter Rapid
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  Ome
  Platform: 12
  41
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
  44
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 11
  47
  Commuter Rapid
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  Otsuki
  Platform: 12
  50
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 11
  55
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
 • 20

 • 00
  Limited Express
  Azusa 53
  Matsumoto
  Platform: 10
  02
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  04
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 11
  07
  Commuter Rapid
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  Otsuki
  Platform: 12
  09
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tachikawa
  Platform: 11
  13
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  18
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 11
  21
  Commuter Rapid
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  24
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 11
  27
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  30
  Limited Express
  Hachioji 3
  Hachioji
  Platform: 10
  32
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  35
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 11
  38
  Commuter Rapid
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  Ome
  Platform: 12
  43
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 11
  46
  Commuter Rapid
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  50
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 11
  55
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
 • 21

 • 00
  Limited Express
  Azusa 55
  Matsumoto
  Platform: 10
  02
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 11
  05
  Commuter Rapid
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  Ome
  Platform: 12
  08
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 11
  12
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  15
  Commuter Rapid
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  20
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  22
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tachikawa
  Platform: 12
  27
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  30
  Limited Express
  Hachioji 5
  Hachioji
  Platform: 10
  33
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
  37
  Commuter Rapid
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  Ome
  Platform: 12
  41
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  46
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  49
  Commuter Rapid
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  52
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
  57
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
 • 22

 • 00
  Limited Express
  Kaiji 57
  Kofu
  Platform: 10
  02
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
  05
  Commuter Rapid
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  10
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
  14
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  20
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  23
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  27
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  30
  Limited Express
  Ome 3
  Ome
  Platform: 10
  32
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  37
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  39
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  47
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  51
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  53
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 11
  57
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
 • 23

 • 00
  Limited Express
  Kaiji 59
  Kofu
  Platform: 10
  02
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  07
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  10
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
  17
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
  22
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  28
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Otsuki
  Platform: 12
  33
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
  37
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
  42
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Ome
  Platform: 12
  47
  Chuo Special Rapid
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  50
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  54
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
 • 0

 • 00
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Takao(Tokyo)
  Platform: 12
  04
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Tachikawa
  Platform: 12
  11
  Rapid
  JR Chuo Line Rapid
  Toyoda
  Platform: 12
The timetable reflects the latest data received from Kotsu Shimbun as of 2024-02-26. A timetable revision will be implemented throughout Japan on Saturday, March 16, 2024. Please note that timetables are subject to change.
close

Was the information on this site useful?

bad

Useless

normal

Insufficient content

good

Useful

Thank you for your response. We will continue to strive for improvement in quality.