Hiroshima

JR San'yo Shinkansen for Hakata/Kagoshimachuo

opposite direction Opposite Direction
Filter Trains :  All Kodama Sakura Mizuho Hikari Nozomi
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  6

 • 05
  Kodama
  Kodama 775
  Hakata
  43
  Sakura
  Sakura 401
  Kagoshimachuo
  53
  Kodama
  Kodama 781
  Hakata
 • 7

 • 11
  Kodama
  Kodama 831
  Hakata
  26
  Mizuho
  Mizuho 601
  Kagoshimachuo
  38
  Kodama
  Kodama 833
  Hakata
  58
  Sakura
  Sakura 541
  Kagoshimachuo
 • 8

 • 00
  Hikari
  Hikari 591
  Hakata
  19
  Sakura
  Sakura 543
  Kagoshimachuo
  23
  Kodama
  Kodama 835
  Hakata
  37
  Nozomi
  Nozomi 271
  Hakata
 • 9

 • 05
  Hikari
  Hikari 531
  Hakata
  08
  Kodama
  Kodama 837
  Hakata
  12
  Mizuho
  Mizuho 605
  Kagoshimachuo
  18
  Nozomi
  Nozomi 273
  Hakata
  34
  Sakura
  Sakura 545
  Kagoshimachuo
  40
  Nozomi
  Nozomi 99
  Hakata
  50
  Nozomi
  Nozomi 1
  Hakata
 • 10

 • 03
  Nozomi
  Nozomi 3
  Hakata
  10
  Kodama
  Kodama 841
  Hakata
  23
  Sakura
  Sakura 547
  Kagoshimachuo
  28
  Nozomi
  Nozomi 5
  Hakata
  43
  Nozomi
  Nozomi 7
  Hakata
  52
  Sakura
  Sakura 549
  Kagoshimachuo
 • 11

 • 03
  Nozomi
  Nozomi 9
  Hakata
  08
  Kodama
  Kodama 843
  Hakata
  21
  Mizuho
  Mizuho 607
  Kagoshimachuo
  28
  Nozomi
  Nozomi 11
  Hakata
  39
  Nozomi
  Nozomi 13
  Hakata
  52
  Sakura
  Sakura 551
  Kagoshimachuo
 • 12

 • 03
  Nozomi
  Nozomi 15
  Hakata
  08
  Kodama
  Kodama 845
  Hakata
  28
  Nozomi
  Nozomi 17
  Hakata
  52
  Sakura
  Sakura 553
  Kagoshimachuo
 • 13

 • 03
  Nozomi
  Nozomi 19
  Hakata
  08
  Kodama
  Kodama 847
  Hakata
  28
  Nozomi
  Nozomi 21
  Hakata
  52
  Sakura
  Sakura 555
  Kagoshimachuo
 • 14

 • 03
  Nozomi
  Nozomi 23
  Hakata
  08
  Kodama
  Kodama 849
  Hakata
  28
  Nozomi
  Nozomi 25
  Hakata
  52
  Sakura
  Sakura 557
  Kagoshimachuo
 • 15

 • 03
  Nozomi
  Nozomi 27
  Hakata
  08
  Kodama
  Kodama 851
  Hakata
  28
  Nozomi
  Nozomi 29
  Hakata
  52
  Sakura
  Sakura 559
  Kagoshimachuo
 • 16

 • 03
  Nozomi
  Nozomi 31
  Hakata
  08
  Kodama
  Kodama 853
  Hakata
  28
  Nozomi
  Nozomi 33
  Hakata
  52
  Sakura
  Sakura 561
  Kagoshimachuo
 • 17

 • 03
  Nozomi
  Nozomi 35
  Hakata
  08
  Kodama
  Kodama 855
  Hakata
  28
  Nozomi
  Nozomi 37
  Hakata
  52
  Sakura
  Sakura 563
  Kagoshimachuo
 • 18

 • 03
  Nozomi
  Nozomi 39
  Hakata
  08
  Kodama
  Kodama 857
  Hakata
  24
  Nozomi
  Nozomi 41
  Hakata
  52
  Sakura
  Sakura 565
  Kagoshimachuo
 • 19

 • 03
  Nozomi
  Nozomi 43
  Hakata
  08
  Kodama
  Kodama 859
  Hakata
  13
  Sakura
  Sakura 567
  Kagoshimachuo
  24
  Nozomi
  Nozomi 45
  Hakata
  52
  Sakura
  Sakura 569
  Kagoshimachuo
 • 20

 • 03
  Nozomi
  Nozomi 47
  Hakata
  08
  Kodama
  Kodama 861
  Hakata
  28
  Nozomi
  Nozomi 49
  Hakata
  43
  Nozomi
  Nozomi 51
  Hakata
  52
  Sakura
  Sakura 571
  Kagoshimachuo
 • 21

 • 03
  Nozomi
  Nozomi 53
  Hakata
  08
  Kodama
  Kodama 865
  Hakata
  16
  Mizuho
  Mizuho 615
  Kumamoto
  28
  Nozomi
  Nozomi 55
  Hakata
  52
  Sakura
  Sakura 573
  Kumamoto
 • 22

 • 03
  Nozomi
  Nozomi 57
  Hakata
  07
  Kodama
  Kodama 867
  Hakata
  42
  Kodama
  Kodama 787
  Shin-yamaguchi
  45
  Nozomi
  Nozomi 59
  Hakata