Totsuka

Ofuna
Higashi-Totsuka

JR Yokosuka Line for Tokyo/Shinjuku

37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  5

 • 09
  Local
  JR Yokosuka Line
  Tokyo
  Platform: 1
  27
  Local
  JR Yokosuka Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  33
  Limited Express
  Narita Express 1
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  48
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
 • 6

 • 05
  Local
  JR Yokosuka Line
  Kimitsu
  Platform: 1
  12
  Limited Express
  Narita Express 3
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  16
  Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Rapid
  Takasaki via Shinjuku
  Platform: 1
  21
  Local
  JR Yokosuka Line
  Tsudanuma
  Platform: 1
  32
  Local
  JR Yokosuka Line
  Kimitsu
  Platform: 1
  36
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Utsunomiya via Shinjuku
  Platform: 1
  39
  Local
  JR Yokosuka Line
  Tsudanuma
  Platform: 1
  44
  Limited Express
  Narita Express 5
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  47
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  52
  Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Rapid
  Kagohara via Shinjuku
  Platform: 1
  54
  Local
  JR Yokosuka Line
  Tokyo
  Platform: 1
 • 7

 • 01
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  06
  Limited Express
  Narita Express 7
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  09
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  12
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Koganei via Shinjuku
  Platform: 1
  17
  Local
  JR Yokosuka Line
  Kimitsu
  Platform: 1
  21
  Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Rapid
  Takasaki via Shinjuku
  Platform: 1
  24
  Local
  JR Yokosuka Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  28
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Utsunomiya via Shinjuku
  Platform: 1
  32
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  35
  Local
  JR Yokosuka Line
  Tsudanuma
  Platform: 1
  38
  Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Rapid
  Kagohara via Shinjuku
  Platform: 1
  41
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  45
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  50
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Koganei via Shinjuku
  Platform: 1
  53
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  56
  Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Rapid
  Takasaki via Shinjuku
  Platform: 1
 • 8

 • 00
  Local
  JR Yokosuka Line
  Kazusa-Ichinomiya
  Platform: 1
  04
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Koganei via Shinjuku
  Platform: 1
  08
  Local
  JR Yokosuka Line
  Kimitsu
  Platform: 1
  14
  Limited Express
  Narita Express 11
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  16
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  21
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Utsunomiya via Shinjuku
  Platform: 1
  25
  Local
  JR Yokosuka Line
  Tsudanuma
  Platform: 1
  31
  Local
  JR Yokosuka Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  35
  Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Rapid
  Kagohara via Shinjuku
  Platform: 1
  39
  Local
  JR Yokosuka Line
  Tokyo
  Platform: 1
  47
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  51
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Utsunomiya via Shinjuku
  Platform: 1
  57
  Local
  JR Yokosuka Line
  Kazusa-Ichinomiya
  Platform: 1
 • 9

 • 03
  Local
  JR Yokosuka Line
  Tsudanuma
  Platform: 1
  07
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Koga via Shinjuku
  Platform: 1
  10
  Local
  JR Yokosuka Line
  Kimitsu
  Platform: 1
  16
  Limited Express
  Narita Express 15
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  19
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  26
  Special Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Special Rapid
  Takasaki via Shinjuku
  Platform: 1
  28
  Local
  JR Yokosuka Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  33
  Local
  JR Yokosuka Line
  Tokyo
  Platform: 1
  41
  Local
  JR Yokosuka Line
  Tokyo
  Platform: 1
  45
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Utsunomiya via Shinjuku
  Platform: 1
  51
  Local
  JR Yokosuka Line
  Tsudanuma
  Platform: 1
  56
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Koganei via Shinjuku
  Platform: 1
 • 10

 • 03
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  07
  Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Rapid
  Kagohara via Shinjuku
  Platform: 1
  11
  Local
  JR Yokosuka Line
  Kimitsu
  Platform: 1
  16
  Limited Express
  Narita Express 19
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  22
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Utsunomiya via Shinjuku
  Platform: 1
  31
  Local
  JR Yokosuka Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  39
  Special Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Special Rapid
  Takasaki via Shinjuku
  Platform: 1
  42
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  50
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Utsunomiya via Shinjuku
  Platform: 1
  58
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
 • 11

 • 07
  Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Rapid
  Kagohara via Shinjuku
  Platform: 1
  10
  Local
  JR Yokosuka Line
  Kimitsu
  Platform: 1
  16
  Limited Express
  Narita Express 23
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  20
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Utsunomiya via Shinjuku
  Platform: 1
  31
  Local
  JR Yokosuka Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  39
  Special Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Special Rapid
  Takasaki via Shinjuku
  Platform: 1
  42
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  50
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Utsunomiya via Shinjuku
  Platform: 1
  58
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
 • 12

 • 07
  Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Rapid
  Kagohara via Shinjuku
  Platform: 1
  11
  Local
  JR Yokosuka Line
  Kimitsu
  Platform: 1
  18
  Limited Express
  Narita Express 27
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  20
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Utsunomiya via Shinjuku
  Platform: 1
  31
  Local
  JR Yokosuka Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  39
  Special Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Special Rapid
  Takasaki via Shinjuku
  Platform: 1
  42
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  50
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Utsunomiya via Shinjuku
  Platform: 1
  58
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
 • 13

 • 07
  Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Rapid
  Kagohara via Shinjuku
  Platform: 1
  10
  Local
  JR Yokosuka Line
  Kimitsu
  Platform: 1
  18
  Limited Express
  Narita Express 31
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  20
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Utsunomiya via Shinjuku
  Platform: 1
  31
  Local
  JR Yokosuka Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  39
  Special Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Special Rapid
  Takasaki via Shinjuku
  Platform: 1
  42
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  50
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Utsunomiya via Shinjuku
  Platform: 1
  58
  Local
  JR Yokosuka Line
  Kazusa-Ichinomiya
  Platform: 1
 • 14

 • 07
  Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Rapid
  Kagohara via Shinjuku
  Platform: 1
  10
  Local
  JR Yokosuka Line
  Kimitsu
  Platform: 1
  16
  Limited Express
  Narita Express 35
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  20
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Utsunomiya via Shinjuku
  Platform: 1
  31
  Local
  JR Yokosuka Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  40
  Special Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Special Rapid
  Takasaki via Shinjuku
  Platform: 1
  43
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  50
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Utsunomiya via Shinjuku
  Platform: 1
  59
  Local
  JR Yokosuka Line
  Kazusa-Ichinomiya
  Platform: 1
 • 15

 • 07
  Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Rapid
  Kagohara via Shinjuku
  Platform: 1
  10
  Local
  JR Yokosuka Line
  Kimitsu
  Platform: 1
  16
  Limited Express
  Narita Express 39
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  20
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Utsunomiya via Shinjuku
  Platform: 1
  29
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  39
  Special Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Special Rapid
  Takasaki via Shinjuku
  Platform: 1
  42
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  49
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Koga via Shinjuku
  Platform: 1
  55
  Local
  JR Yokosuka Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
 • 16

 • 07
  Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Rapid
  Kagohara via Shinjuku
  Platform: 1
  09
  Local
  JR Yokosuka Line
  Kazusa-Ichinomiya
  Platform: 1
  16
  Limited Express
  Narita Express 43
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  20
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Utsunomiya via Shinjuku
  Platform: 1
  26
  Local
  JR Yokosuka Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  33
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  39
  Special Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Special Rapid
  Takasaki via Shinjuku
  Platform: 1
  42
  Local
  JR Yokosuka Line
  Tsudanuma
  Platform: 1
  52
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Koganei via Shinjuku
  Platform: 1
  56
  Local
  JR Yokosuka Line
  Tsudanuma
  Platform: 1
 • 17

 • 03
  Local
  JR Yokosuka Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  08
  Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Rapid
  Kagohara via Shinjuku
  Platform: 1
  11
  Local
  JR Yokosuka Line
  Kazusa-Ichinomiya
  Platform: 1
  16
  Limited Express
  Narita Express 47
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  21
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Utsunomiya via Shinjuku
  Platform: 1
  26
  Local
  JR Yokosuka Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  26
  Local
  JR Yokosuka Line
  Kashima Jingu
  Platform: 1
  33
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  39
  Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Rapid
  Takasaki via Shinjuku
  Platform: 1
  41
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  49
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Koganei via Shinjuku
  Platform: 1
  55
  Local
  JR Yokosuka Line
  Tsudanuma
  Platform: 1
  59
  Local
  JR Yokosuka Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  59
  Local
  JR Yokosuka Line
  Naruto(Chiba)
  Platform: 1
 • 18

 • 07
  Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Rapid
  Kagohara via Shinjuku
  Platform: 1
  10
  Local
  JR Yokosuka Line
  Kazusa-Ichinomiya
  Platform: 1
  16
  Limited Express
  Narita Express 51
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  21
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Koga via Shinjuku
  Platform: 1
  25
  Local
  JR Yokosuka Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  28
  Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Rapid
  Kagohara via Shinjuku
  Platform: 1
  34
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  41
  Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Rapid
  Kagohara via Shinjuku
  Platform: 1
  44
  Local
  JR Yokosuka Line
  Narita
  Platform: 1
  50
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Utsunomiya via Shinjuku
  Platform: 1
  57
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
 • 19

 • 04
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  09
  Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Rapid
  Maebashi via Shinjuku
  Platform: 1
  12
  Local
  JR Yokosuka Line
  Kazusa-Ichinomiya
  Platform: 1
  16
  Limited Express
  Narita Express 53
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  20
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Koga via Shinjuku
  Platform: 1
  25
  Local
  JR Yokosuka Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  33
  Local
  JR Yokosuka Line
  Tokyo
  Platform: 1
  37
  Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Rapid
  Kagohara via Shinjuku
  Platform: 1
  42
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  50
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Koga via Shinjuku
  Platform: 1
  54
  Local
  JR Yokosuka Line
  Sakura(Chiba)
  Platform: 1
 • 20

 • 07
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  13
  Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Rapid
  Maebashi via Shinjuku
  Platform: 1
  18
  Local
  JR Yokosuka Line
  Sakura(Chiba)
  Platform: 1
  26
  Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Rapid
  Kagohara via Shinjuku
  Platform: 1
  29
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  36
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Utsunomiya via Shinjuku
  Platform: 1
  40
  Local
  JR Yokosuka Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  47
  Local
  JR Yokosuka Line
  Kimitsu
  Platform: 1
  54
  Local
  JR Yokosuka Line
  Narita
  Platform: 1
  58
  Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Rapid
  Kagohara via Shinjuku
  Platform: 1
 • 21

 • 02
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  09
  Local
  JR Yokosuka Line
  Sakura(Chiba)
  Platform: 1
  16
  Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Rapid
  Takasaki via Shinjuku
  Platform: 1
  19
  Local
  JR Yokosuka Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 1
  28
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Koganei via Shinjuku
  Platform: 1
  32
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  42
  Local
  JR Yokosuka Line
  Tsudanuma
  Platform: 1
  47
  Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Rapid
  Takasaki via Shinjuku
  Platform: 1
  53
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
 • 22

 • 06
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  15
  Local
  JR Shonan-Shinjuku Line
  Koganei via Shinjuku
  Platform: 1
  21
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  34
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  50
  Rapid
  JR Shonan-Shinjuku Line Rapid
  Kagohara via Shinjuku
  Platform: 1
  55
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
 • 23

 • 19
  Local
  JR Yokosuka Line
  Chiba
  Platform: 1
  32
  Local
  JR Yokosuka Line
  Tokyo
  Platform: 1
  53
  Local
  JR Yokosuka Line
  Shinagawa
  Platform: 1
The timetable reflects the latest data received from Kotsu Shimbun as of 2024-04-15. A timetable revision will be implemented throughout Japan on Saturday, March 16, 2024. Please note that timetables are subject to change.
close

Was the information on this site useful?

bad

Useless

normal

Insufficient content

good

Useful

Thank you for your response. We will continue to strive for improvement in quality.