Kanazawa

JR Hokuriku Shinkansen for Joetsu-myoko/Tokyo

Filter Trains :  All Kagayaki Hakutaka Tsurugi
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  6

 • 03
  Kagayaki
  Kagayaki 500
  Tokyo
  16
  Hakutaka
  Hakutaka 552
  Tokyo
  51
  Tsurugi
  Tsurugi 700
  Toyama
 • 7

 • 03
  Kagayaki
  Kagayaki 502
  Tokyo
  26
  Hakutaka
  Hakutaka 554
  Tokyo
  58
  Tsurugi
  Tsurugi 702
  Toyama
 • 8

 • 26
  Hakutaka
  Hakutaka 556
  Tokyo
  51
  Kagayaki
  Kagayaki 506
  Tokyo
 • 9

 • 23
  Hakutaka
  Hakutaka 558
  Tokyo
  51
  Tsurugi
  Tsurugi 704
  Toyama
 • 10

 • 34
  Tsurugi
  Tsurugi 706
  Toyama
  58
  Hakutaka
  Hakutaka 560
  Tokyo
 • 11

 • 28
  Tsurugi
  Tsurugi 708
  Toyama
  59
  Hakutaka
  Hakutaka 562
  Tokyo
 • 12

 • 31
  Tsurugi
  Tsurugi 710
  Toyama
  58
  Hakutaka
  Hakutaka 564
  Tokyo
 • 13

 • 28
  Tsurugi
  Tsurugi 712
  Toyama
  58
  Hakutaka
  Hakutaka 566
  Tokyo
 • 14

 • 31
  Tsurugi
  Tsurugi 714
  Toyama
  48
  Hakutaka
  Hakutaka 568
  Tokyo
 • 15

 • 05
  Tsurugi
  Tsurugi 716
  Toyama
  40
  Tsurugi
  Tsurugi 718
  Toyama
  57
  Kagayaki
  Kagayaki 510
  Tokyo
 • 16

 • 07
  Hakutaka
  Hakutaka 570
  Tokyo
  48
  Kagayaki
  Kagayaki 512
  Tokyo
  53
  Hakutaka
  Hakutaka 572
  Tokyo
 • 17

 • 38
  Tsurugi
  Tsurugi 720
  Toyama
  57
  Kagayaki
  Kagayaki 514
  Tokyo
 • 18

 • 12
  Hakutaka
  Hakutaka 574
  Tokyo
  38
  Tsurugi
  Tsurugi 722
  Toyama
 • 19

 • 05
  Hakutaka
  Hakutaka 576
  Tokyo
  21
  Kagayaki
  Kagayaki 516
  Tokyo
  24
  Tsurugi
  Tsurugi 724
  Toyama
 • 20

 • 20
  Hakutaka
  Hakutaka 578
  Tokyo
  25
  Tsurugi
  Tsurugi 726
  Toyama
 • 21

 • 03
  Kagayaki
  Kagayaki 518
  Tokyo
  05
  Tsurugi
  Tsurugi 728
  Toyama
  35
  Hakutaka
  Hakutaka 590
  Nagano
 • 22

 • 20
  Tsurugi
  Tsurugi 730
  Toyama
 • 23

 • 06
  Tsurugi
  Tsurugi 732
  Toyama
  37
  Tsurugi
  Tsurugi 734
  Toyama