Kyoto

Nishioji
Yamashina

JR Tokaido Main Line(Maibara-Kobe) for Maibara/Tsuruga

37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  5

 • 30
  Local
  JR Tokaido Main Line(Maibara-Kobe)
  Maibara
  Platform: 3
  48
  Local
  JR Tokaido Main Line(Maibara-Kobe)
  Maibara
  Platform: 2
  51
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Nagahara(Shiga)
  Platform: 3
 • 6

 • 11
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
  15
  Local
  JR Tokaido Main Line(Maibara-Kobe)
  Nagahama
  Platform: 2
  31
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omiimazu
  Platform: 3
  33
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Nagahama
  Platform: 2
  56
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  59
  Limited Express
  Thunder Bird 1
  Kanazawa
  Platform: 0
 • 7

 • 00
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omiimazu
  Platform: 3
  16
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  24
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Nagahara(Shiga)
  Platform: 3
  29
  Limited Express
  Thunder Bird 3
  Kanazawa
  Platform: 0
  33
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  45
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  53
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  57
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
 • 8

 • 00
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Omishiotsu
  Platform: 2
  07
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  10
  Limited Express
  Thunder Bird 5
  Kanazawa
  Platform: 0
  15
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Tsuruga
  Platform: 2
  18
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
  22
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  28
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Katata
  Platform: 3
  30
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  34
  Limited Express
  Hida 25
  Takayama
  Platform: 0
  38
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Nagahama
  Platform: 2
  41
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omiimazu
  Platform: 3
  41
  Limited Express
  Thunder Bird 7
  Kanazawa
  Platform: 0
  45
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Kusatsu(Shiga)
  Platform: 2
  53
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  56
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
 • 9

 • 00
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Omishiotsu
  Platform: 2
  08
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  09
  Limited Express
  Thunder Bird 9
  Kanazawa
  Platform: 0
  12
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
  16
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Omiimazu
  Platform: 2
  25
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  30
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
  30
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Kusatsu(Shiga)
  Platform: 2
  38
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  42
  Limited Express
  Thunder Bird 11
  Kanazawa
  Platform: 0
  45
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Tsuruga
  Platform: 2
  49
  Limited Express
  Thunder Bird 85
  Kanazawa
  Platform: 0
  53
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  56
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Katata
  Platform: 3
 • 10

 • 00
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Omishiotsu
  Platform: 2
  08
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  09
  Limited Express
  Thunder Bird 13
  Kanazawa
  Platform: 0
  11
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
  15
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  22
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  26
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
  30
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Kusatsu(Shiga)
  Platform: 2
  37
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  40
  Limited Express
  Thunder Bird 15
  Kanazawa
  Platform: 0
  45
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Tsuruga
  Platform: 2
  52
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  56
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
 • 11

 • 00
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Omishiotsu
  Platform: 2
  07
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  10
  Limited Express
  Thunder Bird 17
  Wakuraonsen
  Platform: 0
  11
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Katata
  Platform: 3
  15
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  22
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  26
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
  30
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Kusatsu(Shiga)
  Platform: 2
  37
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  45
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Tsuruga
  Platform: 2
  52
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  56
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
 • 12

 • 00
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Omishiotsu
  Platform: 2
  07
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  10
  Limited Express
  Thunder Bird 19
  Kanazawa
  Platform: 0
  11
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Katata
  Platform: 3
  15
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  22
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  26
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
  30
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Kusatsu(Shiga)
  Platform: 2
  37
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  40
  Limited Express
  Thunder Bird 21
  Kanazawa
  Platform: 0
  45
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Tsuruga
  Platform: 2
  52
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  56
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
 • 13

 • 00
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Omishiotsu
  Platform: 2
  07
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  10
  Limited Express
  Thunder Bird 23
  Kanazawa
  Platform: 0
  11
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Katata
  Platform: 3
  15
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  22
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  26
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
  30
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Kusatsu(Shiga)
  Platform: 2
  37
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  45
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Tsuruga
  Platform: 2
  52
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  56
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
 • 14

 • 00
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Omishiotsu
  Platform: 2
  07
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  10
  Limited Express
  Thunder Bird 25
  Kanazawa
  Platform: 0
  11
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Katata
  Platform: 3
  15
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  22
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  26
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
  30
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Nagahama
  Platform: 2
  37
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  41
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
  45
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Tsuruga
  Platform: 2
  52
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
 • 15

 • 00
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Omishiotsu
  Platform: 2
  07
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  10
  Limited Express
  Thunder Bird 27
  Kanazawa
  Platform: 0
  11
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omiimazu
  Platform: 3
  15
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  22
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  26
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
  30
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Nagahama
  Platform: 2
  37
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  40
  Limited Express
  Thunder Bird 29
  Kanazawa
  Platform: 0
  41
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
  45
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Tsuruga
  Platform: 2
  52
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  55
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Katata
  Platform: 3
 • 16

 • 00
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Tsuruga
  Platform: 2
  07
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  10
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
  10
  Limited Express
  Thunder Bird 31
  Kanazawa
  Platform: 0
  15
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  22
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  23
  Local
  JR Tokaido Main Line(Maibara-Kobe)
  Tsuge
  Platform: 0
  27
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omiimazu
  Platform: 3
  31
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Nagahama
  Platform: 2
  37
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  42
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
  46
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  50
  Local
  JR Tokaido Main Line(Maibara-Kobe)
  Tsuge
  Platform: 0
  53
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  57
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
 • 17

 • 01
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Tsuruga
  Platform: 2
  08
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  09
  Limited Express
  Thunder Bird 33
  Kanazawa
  Platform: 0
  10
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omiimazu
  Platform: 3
  16
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Kusatsu(Shiga)
  Platform: 2
  23
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  27
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omiimazu
  Platform: 3
  31
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Nagahama
  Platform: 2
  35
  Local
  JR Tokaido Main Line(Maibara-Kobe)
  Tsuge
  Platform: 0
  38
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  40
  Limited Express
  Thunder Bird 35
  Kanazawa
  Platform: 0
  41
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
  46
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  53
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  57
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omiimazu
  Platform: 3
 • 18

 • 01
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Tsuruga
  Platform: 2
  03
  Local
  JR Tokaido Main Line(Maibara-Kobe)
  Tsuge
  Platform: 0
  08
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  09
  Limited Express
  Thunder Bird 37
  Kanazawa
  Platform: 0
  12
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
  16
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Kusatsu(Shiga)
  Platform: 2
  23
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  27
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
  31
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Nagahama
  Platform: 2
  38
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  40
  Limited Express
  Thunder Bird 39
  Kanazawa
  Platform: 0
  41
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
  46
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Kusatsu(Shiga)
  Platform: 2
  50
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Tsuruga
  Platform: 3
  53
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
 • 19

 • 01
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omiimazu
  Platform: 3
  01
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Tsuruga
  Platform: 2
  08
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Nagahama
  Platform: 2
  10
  Limited Express
  Thunder Bird 41
  Kanazawa
  Platform: 0
  16
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
  16
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Kusatsu(Shiga)
  Platform: 2
  23
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  28
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Nagahara(Shiga)
  Platform: 3
  31
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  33
  Local
  JR Tokaido Main Line(Maibara-Kobe)
  Tsuge
  Platform: 0
  38
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  40
  Limited Express
  Thunder Bird 43
  Kanazawa
  Platform: 0
  41
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
  46
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  53
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  54
  Limited Express
  Thunder Bird 45
  Kanazawa
  Platform: 0
  57
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omiimazu
  Platform: 3
 • 20

 • 01
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Nagahama
  Platform: 2
  08
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  12
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
  16
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  23
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  27
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omiimazu
  Platform: 3
  31
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Nagahama
  Platform: 2
  34
  Limited Express
  Haruka 50
  Yasu(Shiga)
  Platform: 0
  38
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  38
  Limited Express
  Thunder Bird 47
  Kanazawa
  Platform: 0
  41
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Katata
  Platform: 3
  46
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  53
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  56
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
 • 21

 • 01
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Nagahama
  Platform: 2
  08
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  11
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Nagahara(Shiga)
  Platform: 3
  16
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  21
  Limited Express
  Thunder Bird 49
  Kanazawa
  Platform: 0
  23
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  26
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
  31
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  34
  Limited Express
  Haruka 54
  Yasu(Shiga)
  Platform: 0
  38
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  42
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omiimazu
  Platform: 3
  51
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  57
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
 • 22

 • 02
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
  11
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  17
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  27
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omiimazu
  Platform: 3
  31
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  37
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  51
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  52
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omimaiko
  Platform: 3
  56
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
 • 23

 • 11
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  16
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  20
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omiimazu
  Platform: 3
  31
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  37
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Maibara
  Platform: 2
  46
  Local
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  Omiimazu
  Platform: 3
  51
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
  57
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
 • 0

 • 17
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Yasu(Shiga)
  Platform: 2
The timetable reflects the latest data received from Kotsu Shimbun as of 2024-03-02. A timetable revision will be implemented throughout Japan on Saturday, March 16, 2024. Please note that timetables are subject to change.
close

Was the information on this site useful?

bad

Useless

normal

Insufficient content

good

Useful

Thank you for your response. We will continue to strive for improvement in quality.