Keisei-Takasago

Keisei Main Line for Keisei-Ueno/Oshiage(SKYTREE)

opposite direction Opposite Direction
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  4

 • 48
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  55
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
 • 5

 • 01
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  07
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  10
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  21
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  34
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  39
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  42
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  47
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Oshiage(SKYTREE)
  52
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  52
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  55
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  57
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
 • 6

 • 01
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  05
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  07
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  11
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  12
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  14
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  20
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  25
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Nishi-magome
  29
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  30
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  33
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  38
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  40
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  41
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  44
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  48
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  48
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  57
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  59
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
 • 7

 • 02
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Nishi-magome
  05
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  05
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  08
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  10
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  15
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  18
  Commuter S-Express
  Keisei Main Line Commuter Limited Express
  Keisei-Ueno
  18
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Nishi-magome
  21
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  24
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Nishi-magome
  26
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  30
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  33
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Nishi-magome
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  35
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  38
  Commuter S-Express
  Keisei Main Line Commuter Limited Express
  Keisei-Ueno
  38
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Nishi-magome
  43
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  43
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Nishi-magome
  46
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  46
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  49
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Nishi-magome
  51
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  53
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Nishi-magome
  56
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  56
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  59
  Commuter S-Express
  Keisei Main Line Commuter Limited Express
  Keisei-Ueno
  59
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Nishi-magome
 • 8

 • 02
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  04
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Nishi-magome
  06
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  07
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  12
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  12
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Nishi-magome
  15
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  18
  Commuter S-Express
  Keisei Main Line Commuter Limited Express
  Keisei-Ueno
  18
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Nishi-magome
  21
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  23
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Nishi-magome
  26
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  26
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  29
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  34
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Nishi-magome
  37
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  40
  Commuter S-Express
  Keisei Main Line Commuter Limited Express
  Keisei-Ueno
  40
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Nishi-magome
  43
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  46
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Nishi-magome
  48
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  49
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  56
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  59
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
 • 9

 • 02
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  03
  Commuter S-Express
  Keisei Main Line Commuter Limited Express
  Keisei-Ueno
  09
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Nishi-magome
  09
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  12
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  17
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  20
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  20
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  25
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  25
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  29
  Commuter S-Express
  Keisei Oshiage Line Commuter Limited Express
  Nishi-magome
  32
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Misakiguchi
  38
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  38
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  41
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Shinagawa
  45
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  47
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  51
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  58
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
 • 10

 • 01
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  04
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Misakiguchi
  05
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  08
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  12
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  16
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  20
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  20
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  23
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  26
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Misakiguchi
  30
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  35
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  40
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  40
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  44
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  46
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  51
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  55
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
 • 11

 • 01
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  01
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  06
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Misakiguchi
  11
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  15
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  15
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  19
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  22
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  26
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  31
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  33
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  35
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  39
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  41
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  44
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  46
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Misakiguchi
  51
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  53
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  55
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  59
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
 • 12

 • 02
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  06
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  11
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Keisei-Ueno
  13
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  15
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  19
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  22
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  26
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Misakiguchi
  31
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  33
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  35
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  39
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  42
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  46
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  51
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Keisei-Ueno
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  55
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  59
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
 • 13

 • 02
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  06
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Misakiguchi
  11
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  15
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  19
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  22
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  26
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  31
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Keisei-Ueno
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  35
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  39
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  42
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  46
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Misakiguchi
  51
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  55
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  59
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
 • 14

 • 02
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  06
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  11
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Keisei-Ueno
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  15
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  19
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  22
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  26
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Misakiguchi
  31
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  35
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  39
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  42
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  46
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  51
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Keisei-Ueno
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  55
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
 • 15

 • 00
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  02
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  04
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  06
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Misakiguchi
  11
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  13
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  19
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  22
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  23
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  26
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  31
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Keisei-Ueno
  32
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  34
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  38
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  38
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  47
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  51
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  55
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
 • 16

 • 00
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  06
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Nishi-magome
  08
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  11
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Keisei-Ueno
  13
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Misakiguchi
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  19
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  21
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  23
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  31
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  34
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  42
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  44
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  46
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Nishi-magome
  51
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Keisei-Ueno
  54
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  56
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
 • 17

 • 01
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Misakiguchi
  03
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  03
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  11
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  11
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Nishi-magome
  13
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  13
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  18
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  21
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  23
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  26
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Oshiage(SKYTREE)
  31
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Keisei-Ueno
  33
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  34
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  37
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  40
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  43
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  43
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  46
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  49
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keikyu-Kurihama
  51
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  53
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Misakiguchi
  54
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  56
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  59
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  59
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
 • 18

 • 03
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  07
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  11
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Keisei-Ueno
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  14
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  18
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  21
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  23
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  25
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  29
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  30
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  32
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  35
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  41
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  42
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  47
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Keisei-Ueno
  49
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  50
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  55
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  58
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Nishi-magome
 • 19

 • 01
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  03
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  06
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  09
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  13
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  17
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  17
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Oshiage(SKYTREE)
  20
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  21
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  24
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Nishi-magome
  27
  AC Special Express
  Keisei Main Line ACCESS Limited Express
  Keisei-Ueno
  34
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  36
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  39
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  41
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  44
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  46
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keikyu-Kurihama
  49
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  51
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  55
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  58
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  58
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
 • 20

 • 00
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  06
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  08
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keikyu-Kurihama
  12
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  15
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  17
  AC Special Express
  Keisei Main Line ACCESS Limited Express
  Keisei-Ueno
  20
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  20
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  24
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Oshiage(SKYTREE)
  28
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keikyu-Kurihama
  31
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  33
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  36
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  37
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  40
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  43
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Oshiage(SKYTREE)
  45
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  47
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Nishi-magome
  49
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  52
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  54
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  56
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
 • 21

 • 01
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  07
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  09
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  13
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  16
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  22
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Nishi-magome
  24
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  26
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  30
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  33
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  36
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Oshiage(SKYTREE)
  39
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  40
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  44
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  50
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  51
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keikyu-Kurihama
  55
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Nishi-magome
  58
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
 • 22

 • 00
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  06
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  08
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  10
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Misakiguchi
  13
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  16
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Oshiage(SKYTREE)
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  24
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  34
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  38
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  44
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  47
  AC Special Express
  Keisei Main Line ACCESS Limited Express
  Keisei-Ueno
  51
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  58
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Oshiage(SKYTREE)
 • 23

 • 03
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  06
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  10
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Oshiage(SKYTREE)
  13
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  21
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  23
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  37
  Commuter S-Express
  Keisei Oshiage Line Commuter Limited Express
  Nishi-magome
  39
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  39
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Shinagawa
  50
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  53
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Sengakuji
 • 0

 • 11
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Asakusabashi