Kikuna

Okurayama(Kanagawa)
Myorenji

Tokyu Toyoko Line for Yokohama

37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  5

 • 08
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  20
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  31
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  38
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  46
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  53
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
 • 6

 • 01
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  08
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  15
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  17
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  21
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  22
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  27
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  28
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  33
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  37
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  38
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  44
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  45
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  50
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  52
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  54
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  59
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
 • 7

 • 00
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  05
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  06
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  09
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  13
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  14
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  20
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  21
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  24
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  28
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  30
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  35
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  36
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  39
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  44
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  45
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  50
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  51
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  53
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  59
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
 • 8

 • 00
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  06
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  07
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  10
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  15
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  16
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  21
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  22
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  25
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  30
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  31
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  37
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  39
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  45
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  47
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  52
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  53
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
 • 9

 • 00
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  01
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  08
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  09
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  15
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  16
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  20
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  25
  Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  26
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  31
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  37
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  38
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  45
  Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  46
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  54
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  55
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
 • 10

 • 01
  Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  02
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  09
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  10
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  16
  Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  17
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  25
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  26
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  31
  Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  32
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  39
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  40
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  46
  Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  47
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  54
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  55
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
 • 11

 • 00
  Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  02
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  09
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  10
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  15
  F Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  17
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  24
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  26
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  30
  F Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  32
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  39
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  40
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  45
  Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  47
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  54
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  56
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
 • 12

 • 00
  F Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  02
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  09
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  10
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  15
  F Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  17
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  24
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  26
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  30
  F Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  32
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  39
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  40
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  45
  F Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  47
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  54
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  56
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
 • 13

 • 00
  F Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  02
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  09
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  10
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  15
  F Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  17
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  24
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  26
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  30
  F Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  32
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  39
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  40
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  45
  F Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  47
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  54
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  56
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
 • 14

 • 00
  F Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  02
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  09
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  10
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  15
  F Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  17
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  24
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  26
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  30
  F Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  32
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  39
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  40
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  45
  F Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  47
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  54
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  56
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
 • 15

 • 00
  F Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  02
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  09
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  10
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  15
  F Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  17
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  24
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  26
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  30
  F Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  32
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  39
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  40
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  45
  F Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  47
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  54
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  56
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
 • 16

 • 00
  F Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  02
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  09
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  10
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  15
  F Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  17
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  24
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  26
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  30
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  32
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  37
  F Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  38
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  45
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  46
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  51
  Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  53
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
 • 17

 • 00
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  01
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  06
  F Limited Express
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  09
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  15
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  17
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  24
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  25
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  32
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  34
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  39
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  41
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  47
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  49
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  54
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  56
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
 • 18

 • 02
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  03
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  09
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  11
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  17
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  18
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  24
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  26
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  32
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  34
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  39
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  41
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  47
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  48
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  54
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  55
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
 • 19

 • 02
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express (QSEAT)
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  03
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  09
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  11
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  17
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  18
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  24
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  26
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  32
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express (QSEAT)
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  33
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  39
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  41
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  47
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  48
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  54
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  56
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
 • 20

 • 02
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express(with QSEAT) 193
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  04
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  09
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  11
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  17
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  18
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  24
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  26
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  33
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express(with QSEAT) 201
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  34
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  39
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  41
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  47
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  48
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  54
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  56
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
 • 21

 • 02
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express(with QSEAT) 203
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  04
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  09
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  11
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  17
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  18
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  24
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  26
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  33
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express(with QSEAT) 211
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  34
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  39
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  41
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  47
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  48
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  54
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  56
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
 • 22

 • 03
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express(with QSEAT) 213
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  04
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  10
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  13
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  23
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  25
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  31
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  33
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  39
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  40
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  47
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  48
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  54
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  55
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
 • 23

 • 02
  Express
  Tokyu Toyoko Line Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  03
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  08
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  10
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  17
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  23
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  25
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  32
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  39
  Commuter S-Express
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  40
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  47
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  55
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
 • 0

 • 06
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  18
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Motomachi-Chukagai
  Platform: 3, 4
  32
  Local
  Tokyu Toyoko Line Local
  Yokohama
  Platform: 3, 4
The timetable reflects the latest data received from Kotsu Shimbun as of 2024-05-28. A timetable revision will be implemented throughout Japan on Saturday, March 16, 2024. Please note that timetables are subject to change.
close

Was the information on this site useful?

bad

Useless

normal

Insufficient content

good

Useful

Thank you for your response. We will continue to strive for improvement in quality.