Komatsu Sta. (Ishikawa)( Bus Stop) To Komatsu Airport (Bus)

Komatsu Airport Line [Kita Kurogane Kaga Bus] Timetable

Required time

 • Hokuriku Railroad Komatsu Kuko Line : 12min ~
Filter Trains :  All
6:00
 • 06:55 → 07:07 ( 12min )
  北鉄加賀バス 小松空港線
  To Komatsu Airport (Bus)
8:00
 • 08:05 → 08:17 ( 12min )
  北鉄加賀バス 小松空港線
  To Komatsu Airport (Bus)
9:00
 • 09:10 → 09:22 ( 12min )
  北鉄加賀バス 小松空港線
  To Komatsu Airport (Bus)
10:00
 • 10:20 → 10:32 ( 12min )
  北鉄加賀バス 小松空港線
  To Komatsu Airport (Bus)
11:00
 • 11:20 → 11:32 ( 12min )
  北鉄加賀バス 小松空港線
  To Komatsu Airport (Bus)
12:00
 • 12:20 → 12:32 ( 12min )
  北鉄加賀バス 小松空港線
  To Komatsu Airport (Bus)
14:00
 • 14:10 → 14:22 ( 12min )
  北鉄加賀バス 小松空港線
  To Komatsu Airport (Bus)
15:00
 • 15:20 → 15:32 ( 12min )
  北鉄加賀バス 小松空港線
  To Komatsu Airport (Bus)
16:00
 • 16:05 → 16:17 ( 12min )
  北鉄加賀バス 小松空港線
  To Komatsu Airport (Bus)
17:00
 • 17:05 → 17:17 ( 12min )
  北鉄加賀バス 小松空港線
  To Komatsu Airport (Bus)
 • 17:45 → 17:57 ( 12min )
  北鉄加賀バス 小松空港線
  To Komatsu Airport (Bus)
18:00
 • 18:30 → 18:42 ( 12min )
  北鉄加賀バス 小松空港線
  To Komatsu Airport (Bus)
19:00
 • 19:15 → 19:27 ( 12min )
  北鉄加賀バス 小松空港線
  To Komatsu Airport (Bus)