Oita Eki-mae To Oita Airport (Bus)

エアライナー(大分・別府)[大分交通] Timetable

Required time

 • Oita Kotsu [K] Airliner : 1h 10min ~
 • Oita Kotsu [X] Airliner : 1h 0min ~
 • Oita Kotsu [Z] Airliner : 1h 0min ~
5:00
 • 05:40 → 06:50 ( 1h 10min )
  大分交通 [K]エアライナー
  To Oita Airport (Bus)
6:00
 • 06:30 → 07:30 ( 1h 0min )
  大分交通 [X]エアライナー
  To Oita Airport (Bus)
 • 06:55 → 08:05 ( 1h 10min )
  大分交通 [K]エアライナー
  To Oita Airport (Bus)
7:00
 • 07:10 → 08:20 ( 1h 10min )
  大分交通 [K]エアライナー
  To Oita Airport (Bus)
8:00
 • 08:07 → 09:07 ( 1h 0min )
  大分交通 [Z]エアライナー
  To Oita Airport (Bus)
 • 08:10 → 09:10 ( 1h 0min )
  大分交通 [X]エアライナー
  To Oita Airport (Bus)
 • 08:15 → 09:15 ( 1h 0min )
  大分交通 [X]エアライナー
  To Oita Airport (Bus)
 • 08:20 → 09:30 ( 1h 10min )
  大分交通 [K]エアライナー
  To Oita Airport (Bus)
 • 08:55 → 10:05 ( 1h 10min )
  大分交通 [K]エアライナー
  To Oita Airport (Bus)
9:00
 • 09:57 → 10:57 ( 1h 0min )
  大分交通 [Z]エアライナー
  To Oita Airport (Bus)
10:00
 • 10:00 → 11:00 ( 1h 0min )
  大分交通 [X]エアライナー
  To Oita Airport (Bus)
 • 10:07 → 11:07 ( 1h 0min )
  大分交通 [Z]エアライナー
  To Oita Airport (Bus)
 • 10:10 → 11:20 ( 1h 10min )
  大分交通 [K]エアライナー
  To Oita Airport (Bus)
11:00
 • 11:00 → 12:10 ( 1h 10min )
  大分交通 [K]エアライナー
  To Oita Airport (Bus)
 • 11:40 → 12:40 ( 1h 0min )
  大分交通 [X]エアライナー
  To Oita Airport (Bus)
12:00
 • 12:27 → 13:27 ( 1h 0min )
  大分交通 [Z]エアライナー
  To Oita Airport (Bus)
 • 12:30 → 13:40 ( 1h 10min )
  大分交通 [K]エアライナー
  To Oita Airport (Bus)
13:00
 • 13:07 → 14:07 ( 1h 0min )
  大分交通 [Z]エアライナー
  To Oita Airport (Bus)
 • 13:10 → 14:20 ( 1h 10min )
  大分交通 [K]エアライナー
  To Oita Airport (Bus)
14:00
 • 14:00 → 15:10 ( 1h 10min )
  大分交通 [K]エアライナー
  To Oita Airport (Bus)
 • 14:37 → 15:37 ( 1h 0min )
  大分交通 [Z]エアライナー
  To Oita Airport (Bus)
 • 14:40 → 15:40 ( 1h 0min )
  大分交通 [X]エアライナー
  To Oita Airport (Bus)
16:00
 • 16:25 → 17:35 ( 1h 10min )
  大分交通 [K]エアライナー
  To Oita Airport (Bus)
 • 16:40 → 17:52 ( 1h 12min )
  大分交通 [K]エアライナー
  To Oita Airport (Bus)
17:00
 • 17:00 → 18:12 ( 1h 12min )
  大分交通 [K]エアライナー
  To Oita Airport (Bus)
 • 17:22 → 18:22 ( 1h 0min )
  大分交通 [Z]エアライナー
  To Oita Airport (Bus)
 • 17:25 → 18:25 ( 1h 0min )
  大分交通 [X]エアライナー
  To Oita Airport (Bus)
 • 17:30 → 18:42 ( 1h 12min )
  大分交通 [K]エアライナー
  To Oita Airport (Bus)