Nishitetsu Tenjin Kosoku Bus Terminal To 長崎駅前

Fukuoka-Nagasaki/Kyushu Go [Highway Bus] Timetable

Required time

 • Nishitetsu Bus [Highway] : 2h 14min ~
Filter Trains :  All
6:00
 • 06:15 → 08:29 ( 2h 14min )
  九州急行バス [高速]
  To Super Express Via Showa-machi Nagasaki Station
7:00
 • 07:20 → 09:34 ( 2h 14min )
  九州急行バス [高速]
  To Super Express Via Showa-machi Nagasaki Station
8:00
 • 08:25 → 10:39 ( 2h 14min )
  九州急行バス [高速]
  To Super Express Via Showa-machi Nagasaki Station
 • 08:45 → 11:38 ( 2h 53min )
  九州急行バス [高速]
  To Nagasaki Station
9:00
 • 09:25 → 11:39 ( 2h 14min )
  九州急行バス [高速]
  To Super Express Via Showa-machi Nagasaki Station
 • 09:45 → 12:28 ( 2h 43min )
  九州急行バス [高速]
  To Via Fukuoka Airport & Showa-machi Nagasaki Station
10:00
 • 10:25 → 12:39 ( 2h 14min )
  九州急行バス [高速]
  To Super Express Via Showa-machi Nagasaki Station
 • 10:45 → 13:38 ( 2h 53min )
  九州急行バス [高速]
  To Nagasaki Station
11:00
 • 11:05 → 13:19 ( 2h 14min )
  九州急行バス [高速]
  To Super Express Via Showa-machi Nagasaki Station
 • 11:40 → 14:23 ( 2h 43min )
  九州急行バス [高速]
  To Via Fukuoka Airport & Showa-machi Nagasaki Station
12:00
 • 12:05 → 14:19 ( 2h 14min )
  九州急行バス [高速]
  To Super Express Via Showa-machi Nagasaki Station
 • 12:35 → 15:28 ( 2h 53min )
  九州急行バス [高速]
  To Nagasaki Station
13:00
 • 13:05 → 15:19 ( 2h 14min )
  九州急行バス [高速]
  To Super Express Via Showa-machi Nagasaki Station
 • 13:40 → 16:23 ( 2h 43min )
  九州急行バス [高速]
  To Via Fukuoka Airport & Showa-machi Nagasaki Station
14:00
 • 14:05 → 16:19 ( 2h 14min )
  九州急行バス [高速]
  To Super Express Via Showa-machi Nagasaki Station
 • 14:35 → 17:28 ( 2h 53min )
  九州急行バス [高速]
  To Nagasaki Station
15:00
 • 15:05 → 17:19 ( 2h 14min )
  九州急行バス [高速]
  To Super Express Via Showa-machi Nagasaki Station
 • 15:30 → 18:13 ( 2h 43min )
  九州急行バス [高速]
  To Via Fukuoka Airport & Showa-machi Nagasaki Station
16:00
 • 16:05 → 18:19 ( 2h 14min )
  九州急行バス [高速]
  To Super Express Via Showa-machi Nagasaki Station
 • 16:30 → 19:23 ( 2h 53min )
  九州急行バス [高速]
  To Nagasaki Station
 • 16:45 → 19:08 ( 2h 23min )
  九州急行バス [高速]
  To Nagasaki Station
17:00
 • 17:05 → 19:19 ( 2h 14min )
  九州急行バス [高速]
  To Super Express Via Showa-machi Nagasaki Station
 • 17:30 → 20:13 ( 2h 43min )
  九州急行バス [高速]
  To Via Fukuoka Airport & Showa-machi Nagasaki Station
 • 17:45 → 20:08 ( 2h 23min )
  九州急行バス [高速]
  To Nagasaki Station
18:00
 • 18:05 → 20:19 ( 2h 14min )
  九州急行バス [高速]
  To Super Express Via Showa-machi Nagasaki Station
 • 18:30 → 21:13 ( 2h 43min )
  九州急行バス [高速]
  To Via Fukuoka Airport & Showa-machi Nagasaki Station
 • 18:45 → 21:08 ( 2h 23min )
  九州急行バス [高速]
  To Nagasaki Station
19:00
 • 19:05 → 21:19 ( 2h 14min )
  九州急行バス [高速]
  To Super Express Via Showa-machi Nagasaki Station
 • 19:30 → 22:13 ( 2h 43min )
  九州急行バス [高速]
  To Via Fukuoka Airport & Showa-machi Nagasaki Station
20:00
 • 20:05 → 22:19 ( 2h 14min )
  九州急行バス [高速]
  To Super Express Via Showa-machi Nagasaki Station
 • 20:30 → 23:13 ( 2h 43min )
  九州急行バス [高速]
  To Via Fukuoka Airport & Showa-machi Nagasaki Station
21:00
 • 21:05 → 23:19 ( 2h 14min )
  九州急行バス [高速]
  To Super Express Via Showa-machi Nagasaki Station
 • 21:35 → 23:49 ( 2h 14min )
  九州急行バス [高速]
  To Super Express Via Showa-machi Nagasaki Station