Shin-tosu To Saga

JR Nagasaki Main Line(Tosu-Nagasaki) Timetable

Required time

  • HUIS TEN BOSCH : 12min ~
  • Midori : 12min ~
  • Relay Kamome : 12min ~
  • Kasasagi : 12min ~
  • Midori (Relay Kamome) : 13min ~
  • JR Nagasaki Main Line(Tosu-Nagasaki) : 21min ~
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00