Yanagigaura To Kitsuki

JR Nippou Main Line(Nishikokura-Saeki) Timetable

Required time

 • JR Nippou Main Line(Nishikokura-Saiki) : 26min ~
 • Sonic : 18min ~
 • Nichirin : 21min ~
 • JR Nippou Main Line : 30min ~
5:00
 • 05:51 → 06:17 ( 26min )
  JR Nippou Main Line(Nishikokura-Saiki)
  To Saiki
6:00
 • 06:18 → 06:46 ( 28min )
  JR Nippou Main Line(Nishikokura-Saiki)
  To Oita
 • 06:58 → 07:20 ( 22min )
  Sonic 101
  To Oita
7:00
 • 07:01 → 07:27 ( 26min )
  JR Nippou Main Line(Nishikokura-Saiki)
  To Usuki
 • 07:26 → 07:47 ( 21min )
  Nichirin 3 Go
  To Miyazaki Airport
 • 07:59 → 08:18 ( 19min )
  Sonic 1
  To Oita
8:00
 • 08:10 → 08:40 ( 30min )
  JR Nippou Main Line
  To Oita
 • 08:49 → 09:08 ( 19min )
  Sonic 3
  To Oita
9:00
 • 09:31 → 10:05 ( 34min )
  JR Nippou Main Line(Nishikokura-Saiki)
  To Oita
 • 09:41 → 10:00 ( 19min )
  Sonic 5
  To Oita
10:00
 • 10:01 → 10:19 ( 18min )
  Sonic 7
  To Oita
 • 10:28 → 10:56 ( 28min )
  JR Nippou Main Line(Nishikokura-Saiki)
  To Kozaki
 • 10:55 → 11:13 ( 18min )
  Sonic 11
  To Oita
11:00
 • 11:36 → 12:04 ( 28min )
  JR Nippou Main Line(Nishikokura-Saiki)
  To Kozaki
 • 11:53 → 12:12 ( 19min )
  Sonic 15
  To Oita
12:00
 • 12:53 → 13:12 ( 19min )
  Sonic 19
  To Oita
13:00
 • 13:35 → 14:04 ( 29min )
  JR Nippou Main Line(Nishikokura-Saiki)
  To Kozaki
 • 13:53 → 14:12 ( 19min )
  Sonic 23
  To Oita
14:00
 • 14:53 → 15:12 ( 19min )
  Sonic 27
  To Oita
15:00
 • 15:52 → 16:11 ( 19min )
  Sonic 31
  To Oita
16:00
 • 16:54 → 17:12 ( 18min )
  Sonic 35
  To Oita
17:00
 • 17:29 → 17:56 ( 27min )
  JR Nippou Main Line(Nishikokura-Saiki)
  To Kozaki
 • 17:54 → 18:13 ( 19min )
  Sonic 39
  To Oita
18:00
 • 18:08 → 18:43 ( 35min )
  JR Nippou Main Line(Nishikokura-Saiki)
  To Oita
 • 18:41 → 19:17 ( 36min )
  JR Nippou Main Line(Nishikokura-Saiki)
  To Kozaki
 • 18:53 → 19:12 ( 19min )
  Sonic 43
  To Oita
19:00
 • 19:58 → 20:17 ( 19min )
  Sonic 47
  To Oita
20:00
 • 20:45 → 21:14 ( 29min )
  JR Nippou Main Line(Nishikokura-Saiki)
  To Oita
21:00
 • 21:00 → 21:21 ( 21min )
  Sonic 51
  To Oita
 • 21:32 → 21:51 ( 19min )
  Sonic 53
  To Oita
 • 21:55 → 22:14 ( 19min )
  Sonic 55
  To Oita
22:00
 • 22:38 → 22:57 ( 19min )
  Sonic 57
  To Oita
23:00
 • 23:50 → 00:11 ( 21min )
  Sonic 59
  To Oita