Moji To Shimonoseki

JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji) Timetable

Required time

 • JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji) : 6min ~
5:00
 • 05:54 → 06:01 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
6:00
 • 06:21 → 06:28 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 06:32 → 06:39 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 06:44 → 06:50 ( 6min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
7:00
 • 07:16 → 07:23 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 07:28 → 07:35 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 07:44 → 07:51 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 07:55 → 08:02 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
8:00
 • 08:10 → 08:16 ( 6min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 08:27 → 08:34 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 08:34 → 08:41 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 08:48 → 08:55 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
9:00
 • 09:08 → 09:15 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 09:21 → 09:27 ( 6min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 09:37 → 09:43 ( 6min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 09:53 → 10:00 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
10:00
 • 10:19 → 10:25 ( 6min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 10:34 → 10:41 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 10:48 → 10:55 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
11:00
 • 11:16 → 11:23 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 11:39 → 11:46 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
12:00
 • 12:00 → 12:07 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 12:21 → 12:29 ( 8min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 12:50 → 12:57 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
13:00
 • 13:03 → 13:10 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 13:43 → 13:49 ( 6min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
14:00
 • 14:03 → 14:10 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 14:34 → 14:41 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
15:00
 • 15:00 → 15:07 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 15:23 → 15:30 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 15:51 → 15:57 ( 6min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
16:00
 • 16:25 → 16:32 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 16:46 → 16:52 ( 6min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
17:00
 • 17:09 → 17:16 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 17:23 → 17:30 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 17:39 → 17:46 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 17:53 → 17:59 ( 6min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
18:00
 • 18:08 → 18:15 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 18:26 → 18:33 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 18:36 → 18:43 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 18:51 → 18:58 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
19:00
 • 19:08 → 19:15 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 19:27 → 19:34 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 19:47 → 19:53 ( 6min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 19:59 → 20:06 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
20:00
 • 20:10 → 20:16 ( 6min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 20:25 → 20:32 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 20:44 → 20:51 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
21:00
 • 21:00 → 21:06 ( 6min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 21:24 → 21:31 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 21:48 → 21:55 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
22:00
 • 22:17 → 22:23 ( 6min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 22:39 → 22:46 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 22:56 → 23:03 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
23:00
 • 23:24 → 23:31 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki
 • 23:49 → 23:56 ( 7min )
  JR San'yo Main Line(Shimonoseki-Moji)
  To Shimonoseki