Nagoya To Shin-Yokohama

JR Tokaido Shinkansen Timetable

Required time

 • Kodama : 2h 15min ~
 • Hikari : 1h 22min ~
 • Nozomi : 1h 15min ~
Filter Trains :  All
6:00
7:00
 • 07:03 → 08:20 ( 1h 17min )
  Nozomi 202
  To Tokyo
 • 07:13 → 08:32 ( 1h 19min )
  Nozomi 66
  To Tokyo
 • 07:16 → 08:50 ( 1h 34min )
  Hikari 634
  To Tokyo
 • 07:22 → 08:39 ( 1h 17min )
  Nozomi 68
  To Tokyo
 • 07:38 → 09:59 ( 2h 21min )
  Kodama 702
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:41 → 08:56 ( 1h 15min )
  Nozomi 70
  To Tokyo
 • 07:44 → 09:24 ( 1h 40min )
  Hikari 636
  To Tokyo
 • 07:59 → 09:17 ( 1h 18min )
  Nozomi 72
  To Tokyo
8:00
 • 08:08 → 10:29 ( 2h 21min )
  Kodama 704
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:20 → 09:37 ( 1h 17min )
  Nozomi 74
  To Tokyo
 • 08:29 → 09:47 ( 1h 18min )
  Nozomi 208
  To Tokyo
 • 08:31 → 09:54 ( 1h 23min )
  Hikari 38
  To Tokyo
 • 08:38 → 10:59 ( 2h 21min )
  Kodama 706
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:43 → 10:24 ( 1h 41min )
  Hikari 640
  To Tokyo
 • 08:49 → 10:06 ( 1h 17min )
  Nozomi 76
  To Tokyo
9:00
 • 09:06 → 10:26 ( 1h 20min )
  Nozomi 78
  To Tokyo
 • 09:08 → 11:29 ( 2h 21min )
  Kodama 708
  To Tokyo
 • 09:20 → 10:37 ( 1h 17min )
  Nozomi 2
  To Tokyo
 • 09:31 → 10:53 ( 1h 22min )
  Hikari 642
  To Tokyo
 • 09:36 → 10:57 ( 1h 21min )
  Nozomi 80
  To Tokyo
 • 09:38 → 11:59 ( 2h 21min )
  Kodama 710
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:43 → 11:24 ( 1h 41min )
  Hikari 500
  To Tokyo
 • 09:49 → 11:06 ( 1h 17min )
  Nozomi 82
  To Tokyo
 • 09:57 → 11:14 ( 1h 17min )
  Nozomi 4
  To Tokyo
10:00
 • 10:08 → 12:29 ( 2h 21min )
  Kodama 712
  To Tokyo
 • 10:14 → 11:34 ( 1h 20min )
  Nozomi 84
  To Tokyo
 • 10:23 → 11:45 ( 1h 22min )
  Nozomi 86
  To Tokyo
 • 10:31 → 11:54 ( 1h 23min )
  Hikari 644
  To Tokyo
 • 10:36 → 11:56 ( 1h 20min )
  Nozomi 6
  To Tokyo
 • 10:38 → 12:59 ( 2h 21min )
  Kodama 714
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:43 → 12:24 ( 1h 41min )
  Hikari 670
  To Tokyo
 • 10:49 → 12:06 ( 1h 17min )
  Nozomi 88
  To Tokyo
 • 10:57 → 12:14 ( 1h 17min )
  Nozomi 8
  To Tokyo
11:00
 • 11:08 → 13:29 ( 2h 21min )
  Kodama 716
  To Tokyo
 • 11:20 → 12:37 ( 1h 17min )
  Nozomi 10
  To Tokyo
 • 11:31 → 12:53 ( 1h 22min )
  Hikari 646
  To Tokyo
 • 11:36 → 12:57 ( 1h 21min )
  Nozomi 12
  To Tokyo
 • 11:38 → 13:59 ( 2h 21min )
  Kodama 718
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:43 → 13:24 ( 1h 41min )
  Hikari 504
  To Tokyo
 • 11:57 → 13:14 ( 1h 17min )
  Nozomi 14
  To Tokyo
12:00
 • 12:06 → 13:26 ( 1h 20min )
  Nozomi 220
  To Tokyo
 • 12:08 → 14:29 ( 2h 21min )
  Kodama 720
  To Tokyo
 • 12:20 → 13:37 ( 1h 17min )
  Nozomi 90
  To Tokyo
 • 12:31 → 13:54 ( 1h 23min )
  Hikari 648
  To Tokyo
 • 12:36 → 13:56 ( 1h 20min )
  Nozomi 16
  To Tokyo
 • 12:38 → 14:59 ( 2h 21min )
  Kodama 722
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:43 → 14:24 ( 1h 41min )
  Hikari 506
  To Tokyo
 • 12:57 → 14:14 ( 1h 17min )
  Nozomi 18
  To Tokyo
13:00
 • 13:06 → 14:26 ( 1h 20min )
  Nozomi 222
  To Tokyo
 • 13:08 → 15:29 ( 2h 21min )
  Kodama 724
  To Tokyo
 • 13:20 → 14:37 ( 1h 17min )
  Nozomi 92
  To Tokyo
 • 13:31 → 14:53 ( 1h 22min )
  Hikari 650
  To Tokyo
 • 13:36 → 14:57 ( 1h 21min )
  Nozomi 20
  To Tokyo
 • 13:38 → 15:59 ( 2h 21min )
  Kodama 726
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:43 → 15:24 ( 1h 41min )
  Hikari 508
  To Tokyo
 • 13:57 → 15:14 ( 1h 17min )
  Nozomi 22
  To Tokyo
14:00
 • 14:06 → 15:26 ( 1h 20min )
  Nozomi 224
  To Tokyo
 • 14:08 → 16:29 ( 2h 21min )
  Kodama 728
  To Tokyo
 • 14:20 → 15:37 ( 1h 17min )
  Nozomi 94
  To Tokyo
 • 14:31 → 15:54 ( 1h 23min )
  Hikari 652
  To Tokyo
 • 14:36 → 15:56 ( 1h 20min )
  Nozomi 24
  To Tokyo
 • 14:38 → 16:59 ( 2h 21min )
  Kodama 730
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:43 → 16:24 ( 1h 41min )
  Hikari 510
  To Tokyo
 • 14:57 → 16:14 ( 1h 17min )
  Nozomi 26
  To Tokyo
15:00
 • 15:06 → 16:26 ( 1h 20min )
  Nozomi 226
  To Tokyo
 • 15:08 → 17:29 ( 2h 21min )
  Kodama 732
  To Tokyo
 • 15:20 → 16:37 ( 1h 17min )
  Nozomi 96
  To Tokyo
 • 15:31 → 16:53 ( 1h 22min )
  Hikari 654
  To Tokyo
 • 15:36 → 16:57 ( 1h 21min )
  Nozomi 28
  To Tokyo
 • 15:38 → 17:59 ( 2h 21min )
  Kodama 734
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:43 → 17:24 ( 1h 41min )
  Hikari 512
  To Tokyo
 • 15:51 → 17:08 ( 1h 17min )
  Nozomi 228
  To Tokyo
 • 15:57 → 17:14 ( 1h 17min )
  Nozomi 30
  To Tokyo
16:00
 • 16:06 → 17:26 ( 1h 20min )
  Nozomi 230
  To Tokyo
 • 16:08 → 18:29 ( 2h 21min )
  Kodama 736
  To Tokyo
 • 16:20 → 17:37 ( 1h 17min )
  Nozomi 98
  To Tokyo
 • 16:29 → 17:47 ( 1h 18min )
  Nozomi 232
  To Tokyo
 • 16:31 → 17:54 ( 1h 23min )
  Hikari 656
  To Tokyo
 • 16:36 → 17:56 ( 1h 20min )
  Nozomi 32
  To Tokyo
 • 16:38 → 18:59 ( 2h 21min )
  Kodama 738
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:43 → 18:24 ( 1h 41min )
  Hikari 514
  To Tokyo
 • 16:51 → 18:08 ( 1h 17min )
  Nozomi 234
  To Tokyo
 • 16:57 → 18:14 ( 1h 17min )
  Nozomi 34
  To Tokyo
17:00
 • 17:06 → 18:26 ( 1h 20min )
  Nozomi 236
  To Tokyo
 • 17:08 → 19:29 ( 2h 21min )
  Kodama 740
  To Tokyo
 • 17:20 → 18:37 ( 1h 17min )
  Nozomi 100
  To Tokyo
 • 17:31 → 18:53 ( 1h 22min )
  Hikari 658
  To Tokyo
 • 17:36 → 18:57 ( 1h 21min )
  Nozomi 36
  To Tokyo
 • 17:38 → 19:59 ( 2h 21min )
  Kodama 742
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:43 → 19:24 ( 1h 41min )
  Hikari 516
  To Tokyo
 • 17:51 → 19:08 ( 1h 17min )
  Nozomi 238
  To Tokyo
 • 17:57 → 19:14 ( 1h 17min )
  Nozomi 38
  To Tokyo
18:00
 • 18:06 → 19:26 ( 1h 20min )
  Nozomi 240
  To Tokyo
 • 18:08 → 20:29 ( 2h 21min )
  Kodama 744
  To Tokyo
 • 18:20 → 19:37 ( 1h 17min )
  Nozomi 40
  To Tokyo
 • 18:29 → 19:47 ( 1h 18min )
  Nozomi 102
  To Tokyo
 • 18:31 → 19:54 ( 1h 23min )
  Hikari 660
  To Tokyo
 • 18:36 → 19:56 ( 1h 20min )
  Nozomi 42
  To Tokyo
 • 18:38 → 20:59 ( 2h 21min )
  Kodama 746
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:43 → 20:24 ( 1h 41min )
  Hikari 518
  To Tokyo
 • 18:51 → 20:08 ( 1h 17min )
  Nozomi 242
  To Tokyo
 • 18:57 → 20:14 ( 1h 17min )
  Nozomi 44
  To Tokyo
19:00
 • 19:06 → 20:26 ( 1h 20min )
  Nozomi 244
  To Tokyo
 • 19:08 → 21:29 ( 2h 21min )
  Kodama 748
  To Tokyo
 • 19:20 → 20:37 ( 1h 17min )
  Nozomi 46
  To Tokyo
 • 19:29 → 20:47 ( 1h 18min )
  Nozomi 104
  To Tokyo
 • 19:31 → 20:53 ( 1h 22min )
  Hikari 662
  To Tokyo
 • 19:36 → 20:57 ( 1h 21min )
  Nozomi 48
  To Tokyo
 • 19:38 → 21:53 ( 2h 15min )
  Kodama 750
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:43 → 21:16 ( 1h 33min )
  Hikari 520
  To Tokyo
 • 19:51 → 21:08 ( 1h 17min )
  Nozomi 246
  To Tokyo
 • 19:57 → 21:14 ( 1h 17min )
  Nozomi 50
  To Tokyo
20:00
 • 20:05 → 21:24 ( 1h 19min )
  Nozomi 248
  To Tokyo
 • 20:07 → 22:29 ( 2h 22min )
  Kodama 752
  To Tokyo
 • 20:20 → 21:38 ( 1h 18min )
  Nozomi 52
  To Tokyo
 • 20:31 → 21:59 ( 1h 28min )
  Hikari 664
  To Tokyo
 • 20:35 → 21:56 ( 1h 21min )
  Nozomi 54
  To Tokyo
 • 20:40 → 22:08 ( 1h 28min )
  Hikari 522
  To Tokyo
 • 20:46 → 23:05 ( 2h 19min )
  Kodama 754
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:50 → 22:06 ( 1h 16min )
  Nozomi 250
  To Tokyo
 • 20:56 → 22:14 ( 1h 18min )
  Nozomi 56
  To Tokyo
21:00
 • 21:06 → 22:24 ( 1h 18min )
  Nozomi 252
  To Tokyo
 • 21:22 → 22:38 ( 1h 16min )
  Nozomi 58
  To Tokyo
 • 21:24 → 22:47 ( 1h 23min )
  Hikari 666
  To Tokyo
 • 21:37 → 22:53 ( 1h 16min )
  Nozomi 60
  To Tokyo
 • 21:39 → 23:11 ( 1h 32min )
  Hikari 668
  To Tokyo
 • 21:56 → 23:14 ( 1h 18min )
  Nozomi 62
  To Tokyo
22:00
 • 22:12 → 23:27 ( 1h 15min )
  Nozomi 64
  To Tokyo