Tonda To Minamiibaraki(Hankyu Line)

Hankyu Kyoto Main Line Timetable

Required time

 • Hankyu Kyoto Line : 6min ~
Filter Trains :  All
5:00
 • 05:14 → 05:20 ( 6min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 05:33 → 05:39 ( 6min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 05:52 → 05:58 ( 6min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
6:00
 • 06:10 → 06:20 ( 10min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 06:16 → 06:23 ( 7min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 06:20 → 06:31 ( 11min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 06:31 → 06:37 ( 6min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 06:41 → 06:47 ( 6min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 06:45 → 06:59 ( 14min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 06:55 → 07:09 ( 14min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
7:00
 • 07:04 → 07:15 ( 11min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 07:15 → 07:22 ( 7min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 07:26 → 07:32 ( 6min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 07:37 → 07:47 ( 10min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 07:43 → 07:50 ( 7min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 07:46 → 08:00 ( 14min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 07:55 → 08:05 ( 10min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
8:00
 • 08:01 → 08:08 ( 7min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 08:12 → 08:23 ( 11min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 08:19 → 08:26 ( 7min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 08:30 → 08:42 ( 12min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 08:37 → 08:44 ( 7min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 08:47 → 08:54 ( 7min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 08:56 → 09:11 ( 15min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
9:00
 • 09:07 → 09:20 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 09:17 → 09:30 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 09:27 → 09:40 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 09:38 → 09:50 ( 12min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 09:48 → 10:00 ( 12min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 09:59 → 10:11 ( 12min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
10:00
 • 10:09 → 10:21 ( 12min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 10:19 → 10:31 ( 12min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 10:29 → 10:42 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 10:39 → 10:52 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 10:49 → 11:02 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 10:59 → 11:12 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
11:00
 • 11:09 → 11:22 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 11:19 → 11:32 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 11:29 → 11:42 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 11:39 → 11:52 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 11:49 → 12:02 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 11:59 → 12:12 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
12:00
 • 12:09 → 12:22 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 12:19 → 12:32 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 12:29 → 12:42 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 12:39 → 12:52 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 12:49 → 13:02 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 12:59 → 13:12 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
13:00
 • 13:09 → 13:22 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 13:19 → 13:32 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 13:29 → 13:42 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 13:39 → 13:52 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 13:49 → 14:02 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 13:59 → 14:12 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
14:00
 • 14:09 → 14:22 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 14:19 → 14:32 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 14:29 → 14:42 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 14:39 → 14:52 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 14:49 → 15:02 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 14:59 → 15:12 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
15:00
 • 15:09 → 15:22 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 15:19 → 15:32 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 15:29 → 15:42 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 15:38 → 15:51 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 15:48 → 16:01 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 15:58 → 16:11 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
16:00
 • 16:08 → 16:21 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 16:18 → 16:31 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 16:28 → 16:41 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 16:38 → 16:51 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 16:48 → 17:01 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 16:58 → 17:11 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
17:00
 • 17:06 → 17:16 ( 10min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 17:12 → 17:25 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 17:22 → 17:28 ( 6min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 17:25 → 17:36 ( 11min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 17:32 → 17:46 ( 14min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 17:41 → 17:48 ( 7min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 17:46 → 17:55 ( 9min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 17:51 → 18:07 ( 16min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
18:00
 • 18:03 → 18:09 ( 6min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 18:06 → 18:17 ( 11min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 18:12 → 18:25 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 18:22 → 18:29 ( 7min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 18:27 → 18:37 ( 10min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 18:32 → 18:46 ( 14min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 18:42 → 18:48 ( 6min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 18:52 → 19:07 ( 15min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
19:00
 • 19:03 → 19:09 ( 6min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 19:08 → 19:17 ( 9min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 19:13 → 19:26 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 19:21 → 19:28 ( 7min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 19:32 → 19:46 ( 14min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 19:42 → 19:49 ( 7min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 19:52 → 20:06 ( 14min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
20:00
 • 20:02 → 20:09 ( 7min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 20:06 → 20:16 ( 10min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 20:12 → 20:26 ( 14min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 20:22 → 20:28 ( 6min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 20:26 → 20:36 ( 10min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 20:32 → 20:47 ( 15min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 20:43 → 20:57 ( 14min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 20:53 → 21:06 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
21:00
 • 21:02 → 21:09 ( 7min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 21:07 → 21:17 ( 10min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 21:14 → 21:20 ( 6min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 21:18 → 21:27 ( 9min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 21:24 → 21:31 ( 7min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 21:29 → 21:40 ( 11min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 21:38 → 21:45 ( 7min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Tengachaya
 • 21:41 → 21:53 ( 12min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 21:50 → 21:56 ( 6min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Shojaku
 • 21:54 → 22:06 ( 12min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
22:00
 • 22:06 → 22:19 ( 13min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 22:19 → 22:25 ( 6min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 22:29 → 22:35 ( 6min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 22:44 → 22:50 ( 6min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 22:58 → 23:04 ( 6min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
23:00
 • 23:12 → 23:18 ( 6min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 23:27 → 23:33 ( 6min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
 • 23:42 → 23:49 ( 7min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Osaka-Umeda(Hankyu Line)
0:00
 • 00:04 → 00:10 ( 6min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Shojaku
 • 00:25 → 00:31 ( 6min )
  Hankyu Kyoto Line
  To Shojaku