Hamamatsucho To Tokyo

JR Keihintohoku Line Timetable

Required time

 • JR Keihintohoku Line-Negishi Line : 6min ~
 • JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid : 4min ~
4:00
 • 04:38 → 04:45 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 04:55 → 05:01 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
5:00
 • 05:09 → 05:16 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 05:21 → 05:27 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 05:33 → 05:40 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 05:47 → 05:54 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 05:55 → 06:01 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
6:00
 • 06:02 → 06:09 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:09 → 06:16 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:16 → 06:23 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:21 → 06:28 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:27 → 06:34 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:33 → 06:39 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:37 → 06:43 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:42 → 06:49 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:47 → 06:54 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:51 → 06:58 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:55 → 07:02 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
7:00
 • 07:00 → 07:07 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:04 → 07:11 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:08 → 07:15 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 07:11 → 07:18 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:15 → 07:22 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:19 → 07:26 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 07:23 → 07:30 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:27 → 07:34 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 07:31 → 07:38 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:35 → 07:42 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 07:39 → 07:46 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:42 → 07:49 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:45 → 07:52 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:47 → 07:54 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 07:50 → 07:57 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:52 → 07:59 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:54 → 08:01 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 07:57 → 08:04 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:59 → 08:06 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Akabane
8:00
 • 08:02 → 08:09 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:05 → 08:12 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 08:07 → 08:14 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:09 → 08:16 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 08:12 → 08:19 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:14 → 08:21 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:17 → 08:24 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 08:19 → 08:26 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Akabane
 • 08:21 → 08:28 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:24 → 08:31 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 08:27 → 08:34 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:29 → 08:36 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 08:32 → 08:39 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:34 → 08:41 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 08:36 → 08:43 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:39 → 08:46 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 08:41 → 08:48 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:43 → 08:50 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Akabane
 • 08:46 → 08:53 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 08:49 → 08:56 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:51 → 08:58 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 08:55 → 09:02 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:58 → 09:05 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
9:00
 • 09:01 → 09:08 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Akabane
 • 09:04 → 09:11 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 09:07 → 09:14 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 09:10 → 09:17 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 09:14 → 09:21 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Akabane
 • 09:17 → 09:24 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 09:21 → 09:28 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 09:24 → 09:31 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 09:28 → 09:35 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 09:32 → 09:38 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 09:35 → 09:42 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 09:40 → 09:46 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 09:44 → 09:51 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Akabane
 • 09:49 → 09:55 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 09:53 → 10:00 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 09:58 → 10:04 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
10:00
 • 10:02 → 10:09 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 10:07 → 10:13 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 10:11 → 10:18 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 10:16 → 10:22 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 10:20 → 10:26 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 10:26 → 10:32 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 10:31 → 10:36 ( 5min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 10:37 → 10:42 ( 5min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 10:43 → 10:47 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 10:48 → 10:52 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 10:53 → 10:57 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 10:58 → 11:02 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
11:00
 • 11:03 → 11:07 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 11:08 → 11:12 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 11:13 → 11:17 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 11:18 → 11:22 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 11:23 → 11:27 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 11:28 → 11:32 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 11:33 → 11:37 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 11:38 → 11:42 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 11:43 → 11:47 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 11:48 → 11:52 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 11:53 → 11:57 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 11:58 → 12:02 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
12:00
 • 12:03 → 12:07 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 12:08 → 12:12 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 12:12 → 12:17 ( 5min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 12:18 → 12:22 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 12:23 → 12:27 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 12:28 → 12:32 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 12:33 → 12:37 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 12:38 → 12:42 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 12:43 → 12:47 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 12:48 → 12:52 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 12:53 → 12:57 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 12:58 → 13:02 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
13:00
 • 13:03 → 13:07 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 13:08 → 13:12 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 13:13 → 13:17 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 13:18 → 13:22 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 13:23 → 13:27 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 13:28 → 13:32 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 13:33 → 13:37 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 13:38 → 13:42 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 13:43 → 13:47 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 13:48 → 13:52 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 13:53 → 13:57 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 13:58 → 14:02 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
14:00
 • 14:03 → 14:07 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 14:08 → 14:12 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 14:13 → 14:17 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 14:18 → 14:22 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 14:23 → 14:27 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 14:28 → 14:32 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 14:33 → 14:37 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 14:38 → 14:42 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 14:43 → 14:47 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 14:48 → 14:52 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 14:53 → 14:57 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 14:58 → 15:02 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
15:00
 • 15:03 → 15:07 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 15:08 → 15:12 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 15:13 → 15:17 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 15:18 → 15:22 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 15:23 → 15:27 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 15:28 → 15:33 ( 5min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 15:32 → 15:39 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 15:37 → 15:44 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 15:42 → 15:49 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 15:47 → 15:54 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 15:52 → 15:59 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 15:57 → 16:04 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
16:00
 • 16:02 → 16:09 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:07 → 16:14 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:12 → 16:19 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:17 → 16:24 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:22 → 16:29 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:27 → 16:34 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:32 → 16:39 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:37 → 16:44 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:42 → 16:49 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:47 → 16:54 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:52 → 16:59 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:57 → 17:04 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
17:00
 • 17:02 → 17:09 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:07 → 17:14 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:12 → 17:19 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:16 → 17:22 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:19 → 17:26 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 17:23 → 17:29 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:26 → 17:33 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 17:30 → 17:36 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:33 → 17:40 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 17:37 → 17:43 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:40 → 17:46 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 17:43 → 17:49 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:45 → 17:52 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:49 → 17:56 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:52 → 17:59 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 17:56 → 18:03 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:59 → 18:06 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
18:00
 • 18:03 → 18:10 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:06 → 18:13 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:09 → 18:16 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:12 → 18:19 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 18:15 → 18:22 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:18 → 18:25 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:21 → 18:28 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 18:24 → 18:31 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:27 → 18:34 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:30 → 18:37 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 18:33 → 18:40 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:36 → 18:43 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:39 → 18:46 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 18:42 → 18:49 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:45 → 18:52 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:48 → 18:55 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 18:52 → 18:59 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:55 → 19:02 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:59 → 19:06 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
19:00
 • 19:02 → 19:09 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:06 → 19:13 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:10 → 19:17 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:15 → 19:22 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 19:19 → 19:26 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:24 → 19:31 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:28 → 19:35 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:33 → 19:40 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 19:37 → 19:44 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:42 → 19:49 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:46 → 19:53 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:51 → 19:58 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 19:56 → 20:03 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
20:00
 • 20:01 → 20:08 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:06 → 20:13 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 20:11 → 20:18 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:17 → 20:24 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:21 → 20:28 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 20:26 → 20:33 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:31 → 20:38 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:36 → 20:43 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 20:41 → 20:48 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:47 → 20:54 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:51 → 20:58 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 20:56 → 21:03 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
21:00
 • 21:01 → 21:07 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 21:06 → 21:13 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:12 → 21:19 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:18 → 21:25 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:24 → 21:31 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:30 → 21:37 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:36 → 21:43 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:41 → 21:47 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 21:46 → 21:52 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:51 → 21:57 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:56 → 22:02 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
22:00
 • 22:01 → 22:07 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:06 → 22:12 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:11 → 22:17 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 22:16 → 22:22 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:21 → 22:28 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:27 → 22:34 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 22:32 → 22:39 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:39 → 22:46 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:46 → 22:53 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:52 → 22:58 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:58 → 23:05 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
23:00
 • 23:05 → 23:12 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 23:10 → 23:16 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 23:16 → 23:23 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 23:23 → 23:29 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 23:27 → 23:34 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 23:35 → 23:41 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 23:41 → 23:47 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 23:47 → 23:53 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 23:53 → 00:00 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 23:56 → 00:03 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
0:00
 • 00:06 → 00:13 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 00:15 → 00:22 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 00:36 → 00:43 ( 7min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ueno