Shinagawa To Odawara

JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami) Timetable

Required time

 • JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami) : 1h 7min ~
 • Odoriko(Tokyo-Izukyushimoda) : 52min ~
 • Shonan : 1h 0min ~
4:00
 • 04:35 → 05:51 ( 1h 16min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
5:00
 • 05:10 → 06:21 ( 1h 11min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
 • 05:29 → 06:42 ( 1h 13min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Numazu
 • 05:49 → 07:05 ( 1h 16min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Numazu
6:00
 • 06:03 → 07:14 ( 1h 11min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
 • 06:16 → 07:31 ( 1h 15min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 06:26 → 07:39 ( 1h 13min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
 • 06:33 → 07:49 ( 1h 16min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
 • 06:43 → 07:56 ( 1h 13min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
7:00
 • 07:02 → 08:17 ( 1h 15min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
 • 07:10 → 08:27 ( 1h 17min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 07:19 → 08:37 ( 1h 18min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
 • 07:36 → 08:48 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 07:44 → 08:56 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
 • 07:53 → 09:07 ( 1h 14min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
8:00
 • 08:10 → 09:22 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 08:28 → 09:37 ( 1h 9min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
 • 08:34 → 09:42 ( 1h 8min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 08:48 → 09:59 ( 1h 11min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 08:58 → 10:17 ( 1h 19min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
9:00
 • 09:08 → 10:01 ( 53min )
  Odoriko 3
  To Izukyu Shimoda
 • 09:08 → 10:01 ( 53min )
  Odoriko 3
  To Shuzenji
 • 09:17 → 10:24 ( 1h 7min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 09:27 → 10:42 ( 1h 15min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 09:43 → 10:54 ( 1h 11min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 09:52 → 11:11 ( 1h 19min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
10:00
 • 10:05 → 11:16 ( 1h 11min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 10:08 → 11:01 ( 53min )
  Odoriko 7
  To Izukyu Shimoda
 • 10:16 → 11:26 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 10:35 → 11:47 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 10:45 → 11:57 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 10:56 → 12:09 ( 1h 13min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
11:00
 • 11:16 → 12:26 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 11:35 → 12:48 ( 1h 13min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 11:45 → 12:57 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 11:55 → 13:11 ( 1h 16min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
12:00
 • 12:08 → 13:00 ( 52min )
  Odoriko 13
  To Izukyu Shimoda
 • 12:08 → 13:00 ( 52min )
  Odoriko 13
  To Shuzenji
 • 12:15 → 13:27 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 12:35 → 13:48 ( 1h 13min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 12:45 → 13:58 ( 1h 13min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 12:55 → 14:10 ( 1h 15min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
13:00
 • 13:08 → 14:00 ( 52min )
  Odoriko 15
  To Izukyu Shimoda
 • 13:15 → 14:26 ( 1h 11min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 13:35 → 14:47 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 13:45 → 14:58 ( 1h 13min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 13:55 → 15:08 ( 1h 13min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
14:00
 • 14:15 → 15:25 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 14:35 → 15:43 ( 1h 8min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 14:45 → 15:59 ( 1h 14min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 14:55 → 16:10 ( 1h 15min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
15:00
 • 15:15 → 16:29 ( 1h 14min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Ito
 • 15:35 → 16:43 ( 1h 8min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 15:45 → 16:59 ( 1h 14min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Numazu
 • 15:55 → 17:11 ( 1h 16min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
16:00
 • 16:05 → 17:24 ( 1h 19min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
 • 16:26 → 17:37 ( 1h 11min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Ito
 • 16:35 → 17:50 ( 1h 15min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Numazu
 • 16:45 → 17:59 ( 1h 14min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
 • 16:56 → 18:06 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
17:00
 • 17:06 → 18:17 ( 1h 11min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 17:26 → 18:36 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 17:33 → 18:48 ( 1h 15min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
 • 17:42 → 18:57 ( 1h 15min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Ito
 • 17:49 → 19:03 ( 1h 14min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
 • 17:58 → 19:15 ( 1h 17min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Numazu
18:00
 • 18:09 → 19:11 ( 1h 2min )
  Shonan 3
  To Odawara
 • 18:12 → 19:26 ( 1h 14min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 18:22 → 19:39 ( 1h 17min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 18:27 → 19:47 ( 1h 20min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
 • 18:36 → 19:58 ( 1h 22min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
 • 18:39 → 19:42 ( 1h 3min )
  Shonan 5
  To Odawara
 • 18:42 → 20:01 ( 1h 19min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 18:56 → 20:21 ( 1h 25min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Ito
19:00
 • 19:04 → 20:25 ( 1h 21min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
 • 19:09 → 20:10 ( 1h 1min )
  Shonan 7
  To Odawara
 • 19:19 → 20:32 ( 1h 13min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 19:27 → 20:46 ( 1h 19min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Numazu
 • 19:34 → 20:57 ( 1h 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 19:39 → 20:40 ( 1h 1min )
  Shonan 9
  To Odawara
 • 19:42 → 21:00 ( 1h 18min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
 • 19:49 → 21:05 ( 1h 16min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
 • 19:57 → 21:16 ( 1h 19min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
20:00
 • 20:04 → 21:22 ( 1h 18min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
 • 20:09 → 21:11 ( 1h 2min )
  Shonan 11
  To Odawara
 • 20:13 → 21:28 ( 1h 15min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Numazu
 • 20:22 → 21:35 ( 1h 13min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
 • 20:32 → 21:54 ( 1h 22min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 20:39 → 21:39 ( 1h 0min )
  Shonan 13
  To Odawara
 • 20:42 → 21:57 ( 1h 15min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
 • 20:52 → 22:14 ( 1h 22min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
21:00
 • 21:09 → 22:09 ( 1h 0min )
  Shonan 15
  To Odawara
 • 21:12 → 22:31 ( 1h 19min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Ito
 • 21:33 → 22:52 ( 1h 19min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Numazu
 • 21:42 → 22:58 ( 1h 16min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
22:00
 • 22:02 → 23:21 ( 1h 19min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 22:09 → 23:10 ( 1h 1min )
  Shonan 17
  To Odawara
 • 22:34 → 23:49 ( 1h 15min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Numazu
 • 22:42 → 23:58 ( 1h 16min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
23:00
 • 23:02 → 00:18 ( 1h 16min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 23:22 → 00:36 ( 1h 14min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara
 • 23:48 → 01:00 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Odawara