Shinagawa To Shin-yamaguchi

JR Tokaido Shinkansen Timetable

Required time

 • Nozomi : 4h 11min ~
Filter Trains :  All
6:00
 • 06:22 → 10:33 ( 4h 11min )
  Nozomi 3
  To Hakata
7:00
 • 07:19 → 11:33 ( 4h 14min )
  Nozomi 9
  To Hakata
8:00
 • 08:19 → 12:33 ( 4h 14min )
  Nozomi 15
  To Hakata
9:00
 • 09:19 → 13:33 ( 4h 14min )
  Nozomi 19
  To Hakata
10:00
 • 10:19 → 14:33 ( 4h 14min )
  Nozomi 23
  To Hakata
11:00
 • 11:19 → 15:33 ( 4h 14min )
  Nozomi 27
  To Hakata
12:00
 • 12:19 → 16:33 ( 4h 14min )
  Nozomi 31
  To Hakata
13:00
 • 13:19 → 17:33 ( 4h 14min )
  Nozomi 35
  To Hakata
14:00
 • 14:19 → 18:33 ( 4h 14min )
  Nozomi 39
  To Hakata
15:00
 • 15:19 → 19:33 ( 4h 14min )
  Nozomi 43
  To Hakata
16:00
 • 16:19 → 20:33 ( 4h 14min )
  Nozomi 47
  To Hakata
17:00
 • 17:19 → 21:33 ( 4h 14min )
  Nozomi 53
  To Hakata
18:00
 • 18:19 → 22:33 ( 4h 14min )
  Nozomi 57
  To Hakata