Shinagawa To Yokohama

JR Keihintohoku Line Timetable

Required time

 • JR Keihintohoku Line-Negishi Line : 27min ~
Filter Trains :  All
JR Keihintohoku Line-Negishi Line JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
4:00
 • 04:53 → 05:22 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
5:00
 • 05:08 → 05:35 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 05:21 → 05:48 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 05:30 → 05:57 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 05:40 → 06:07 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 05:50 → 06:19 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
6:00
 • 06:02 → 06:30 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 06:11 → 06:39 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 06:19 → 06:46 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 06:24 → 06:51 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 06:31 → 06:59 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 06:41 → 07:10 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 06:50 → 07:18 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 06:56 → 07:23 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
7:00
 • 07:03 → 07:30 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 07:08 → 07:37 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 07:12 → 07:39 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 07:18 → 07:45 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 07:22 → 07:50 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 07:26 → 07:54 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 07:31 → 08:00 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 07:35 → 08:04 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 07:43 → 08:10 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 07:50 → 08:17 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 07:53 → 08:23 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
8:00
 • 08:02 → 08:30 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 08:04 → 08:32 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 08:07 → 08:34 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 08:12 → 08:41 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 08:17 → 08:48 ( 31min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 08:22 → 08:51 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 08:27 → 08:55 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 08:29 → 08:58 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 08:37 → 09:07 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 08:44 → 09:11 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 08:46 → 09:17 ( 31min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 08:52 → 09:22 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 08:55 → 09:25 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
9:00
 • 09:01 → 09:30 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 09:04 → 09:33 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 09:08 → 09:38 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 09:18 → 09:46 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 09:24 → 09:52 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 09:33 → 10:02 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 09:39 → 10:07 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 09:46 → 10:13 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 09:52 → 10:19 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 09:57 → 10:25 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
10:00
 • 10:00 → 10:28 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 10:07 → 10:36 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 10:11 → 10:38 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 10:17 → 10:44 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 10:20 → 10:48 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 10:28 → 10:55 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 10:36 → 11:05 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 10:41 → 11:08 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
15:00
 • 15:57 → 16:26 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
16:00
 • 16:02 → 16:31 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 16:07 → 16:36 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 16:17 → 16:46 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 16:22 → 16:49 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 16:27 → 16:54 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 16:32 → 17:01 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 16:37 → 17:05 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 16:47 → 17:14 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 16:52 → 17:19 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 16:57 → 17:24 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
17:00
 • 17:02 → 17:29 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 17:07 → 17:34 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 17:12 → 17:39 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 17:17 → 17:44 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 17:22 → 17:50 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 17:27 → 17:55 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 17:32 → 17:59 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 17:37 → 18:05 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 17:42 → 18:10 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 17:46 → 18:14 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 17:50 → 18:18 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 17:53 → 18:24 ( 31min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 17:57 → 18:26 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
18:00
 • 18:01 → 18:29 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 18:04 → 18:32 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 18:07 → 18:36 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 18:11 → 18:39 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 18:14 → 18:42 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 18:21 → 18:50 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 18:27 → 18:55 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 18:30 → 19:00 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 18:36 → 19:04 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 18:43 → 19:11 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 18:49 → 19:17 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 18:52 → 19:20 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 18:58 → 19:26 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
19:00
 • 19:02 → 19:32 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 19:06 → 19:35 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 19:13 → 19:42 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 19:20 → 19:48 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 19:24 → 19:52 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 19:31 → 19:59 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 19:35 → 20:03 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 19:40 → 20:09 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 19:44 → 20:12 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 19:48 → 20:19 ( 31min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 19:55 → 20:23 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 19:59 → 20:29 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
20:00
 • 20:04 → 20:34 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 20:10 → 20:39 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 20:15 → 20:44 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 20:22 → 20:51 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 20:27 → 20:56 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 20:32 → 21:00 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 20:37 → 21:05 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 20:42 → 21:10 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 20:47 → 21:15 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 20:52 → 21:20 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 20:57 → 21:25 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
21:00
 • 21:02 → 21:30 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 21:07 → 21:36 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 21:12 → 21:40 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 21:17 → 21:45 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 21:22 → 21:50 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 21:27 → 21:56 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 21:32 → 22:00 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 21:37 → 22:05 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 21:42 → 22:10 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 21:47 → 22:15 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 21:53 → 22:21 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 21:59 → 22:27 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
22:00
 • 22:05 → 22:34 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 22:11 → 22:38 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 22:17 → 22:46 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 22:23 → 22:50 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 22:29 → 22:58 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 22:35 → 23:02 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 22:41 → 23:08 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 22:47 → 23:15 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 22:53 → 23:20 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 22:59 → 23:27 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
23:00
 • 23:05 → 23:33 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 23:10 → 23:37 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 23:17 → 23:44 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 23:23 → 23:51 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 23:29 → 23:56 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 23:35 → 00:02 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 23:41 → 00:08 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 23:47 → 00:16 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 23:53 → 00:21 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 23:59 → 00:27 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
0:00
 • 00:05 → 00:33 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 00:09 → 00:37 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho