Hakata To Shin-tosu

JR Kyushu Shinkansen Timetable

Required time

  • Tsubame : 12min ~
  • Sakura : 12min ~
Filter Trains :  All
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00