Hakata To Nishikokura

JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro) Timetable

Required time

 • JR Sasaguri Line[Fukuhoku Yutaka Line] : 2h 11min ~
 • JR Kagoshima Main Line Section Rapid (Moji Port-Yatsushiro) : 1h 15min ~
 • JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro) : 1h 22min ~
 • JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro) : 1h 3min ~
5:00
 • 05:01 → 06:34 ( 1h 33min )
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  To Moji Port
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 05:22 → 06:48 ( 1h 26min )
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  To Kokura(Fukuoka)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 05:41 → 07:03 ( 1h 22min )
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  To Kokura(Fukuoka)
 • 05:51 → 07:24 ( 1h 33min )
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  To Kokura(Fukuoka)
6:00
 • 06:03 → 07:35 ( 1h 32min )
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  To Kokura(Fukuoka)
 • 06:25 → 08:36 ( 2h 11min )
  JR Sasaguri Line
  To Kokura(Fukuoka)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:36 → 08:02 ( 1h 26min )
  JR Kagoshima Main Line Regional Rapid(Mojiko-Yatsushiro)
  To Kokura(Fukuoka)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:55 → 08:19 ( 1h 24min )
  JR Kagoshima Main Line Regional Rapid(Mojiko-Yatsushiro)
  To Kokura(Fukuoka)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:03 → 08:26 ( 1h 23min )
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  To Moji Port
 • 07:14 → 08:43 ( 1h 29min )
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  To Moji Port
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:25 → 09:06 ( 1h 41min )
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  To Moji Port
 • 07:38 → 09:20 ( 1h 42min )
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  To Kokura(Fukuoka)
 • 07:45 → 08:50 ( 1h 5min )
  JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro)
  To Kokura(Fukuoka)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:59 → 09:34 ( 1h 35min )
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  To Moji Port
8:00
 • 08:08 → 09:23 ( 1h 15min )
  JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro)
  To Moji Port
 • 08:23 → 10:03 ( 1h 40min )
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  To Moji Port
 • 08:23 → 10:03 ( 1h 40min )
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  To Moji Port
 • 08:35 → 09:54 ( 1h 19min )
  JR Kagoshima Main Line Regional Rapid(Mojiko-Yatsushiro)
  To Moji Port
 • 08:49 → 09:57 ( 1h 8min )
  JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro)
  To Moji Port
 • 08:49 → 09:57 ( 1h 8min )
  JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro)
  To Moji Port
9:00
 • 09:03 → 10:35 ( 1h 32min )
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  To Moji Port
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:28 → 10:48 ( 1h 20min )
  JR Kagoshima Main Line Regional Rapid(Mojiko-Yatsushiro)
  To Moji Port
 • 09:46 → 10:54 ( 1h 8min )
  JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro)
  To Kokura(Fukuoka)
10:00
 • 10:09 → 11:28 ( 1h 19min )
  JR Kagoshima Main Line Regional Rapid(Mojiko-Yatsushiro)
  To Moji Port
 • 10:31 → 11:47 ( 1h 16min )
  JR Kagoshima Main Line Regional Rapid(Mojiko-Yatsushiro)
  To Kokura(Fukuoka)
11:00
 • 11:10 → 12:30 ( 1h 20min )
  JR Kagoshima Main Line Regional Rapid(Mojiko-Yatsushiro)
  To Moji Port
 • 11:32 → 12:48 ( 1h 16min )
  JR Kagoshima Main Line Regional Rapid(Mojiko-Yatsushiro)
  To Kokura(Fukuoka)
12:00
 • 12:10 → 13:30 ( 1h 20min )
  JR Kagoshima Main Line Regional Rapid(Mojiko-Yatsushiro)
  To Moji Port
 • 12:31 → 13:47 ( 1h 16min )
  JR Kagoshima Main Line Regional Rapid(Mojiko-Yatsushiro)
  To Kokura(Fukuoka)
13:00
 • 13:10 → 14:30 ( 1h 20min )
  JR Kagoshima Main Line Regional Rapid(Mojiko-Yatsushiro)
  To Moji Port
 • 13:32 → 14:47 ( 1h 15min )
  JR Kagoshima Main Line Regional Rapid(Mojiko-Yatsushiro)
  To Moji Port
14:00
 • 14:11 → 15:30 ( 1h 19min )
  JR Kagoshima Main Line Regional Rapid(Mojiko-Yatsushiro)
  To Moji Port
 • 14:31 → 15:47 ( 1h 16min )
  JR Kagoshima Main Line Regional Rapid(Mojiko-Yatsushiro)
  To Moji Port
15:00
 • 15:10 → 16:30 ( 1h 20min )
  JR Kagoshima Main Line Regional Rapid(Mojiko-Yatsushiro)
  To Moji Port
 • 15:32 → 16:47 ( 1h 15min )
  JR Kagoshima Main Line Regional Rapid(Mojiko-Yatsushiro)
  To Moji Port
16:00
 • 16:10 → 17:29 ( 1h 19min )
  JR Kagoshima Main Line Regional Rapid(Mojiko-Yatsushiro)
  To Moji Port
 • 16:31 → 17:48 ( 1h 17min )
  JR Kagoshima Main Line Regional Rapid(Mojiko-Yatsushiro)
  To Kokura(Fukuoka)
 • 16:54 → 17:59 ( 1h 5min )
  JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro)
  To Kokura(Fukuoka)
17:00
 • 17:13 → 18:37 ( 1h 24min )
  JR Kagoshima Main Line Regional Rapid(Mojiko-Yatsushiro)
  To Moji Port
 • 17:32 → 19:13 ( 1h 41min )
  JR Kagoshima Main Line Regional Rapid(Mojiko-Yatsushiro)
  To Moji Port
 • 17:50 → 18:56 ( 1h 6min )
  JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro)
  To Kokura(Fukuoka)
18:00
 • 18:02 → 19:28 ( 1h 26min )
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  To Moji Port
 • 18:29 → 19:51 ( 1h 22min )
  JR Kagoshima Main Line Regional Rapid(Mojiko-Yatsushiro)
  To Moji Port
 • 18:29 → 19:51 ( 1h 22min )
  JR Kagoshima Main Line Regional Rapid(Mojiko-Yatsushiro)
  To Moji Port
 • 18:45 → 19:57 ( 1h 12min )
  JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro)
  To Moji Port
19:00
 • 19:02 → 20:30 ( 1h 28min )
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  To Moji Port
 • 19:28 → 20:52 ( 1h 24min )
  JR Kagoshima Main Line Regional Rapid(Mojiko-Yatsushiro)
  To Kokura(Fukuoka)
 • 19:50 → 20:57 ( 1h 7min )
  JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro)
  To Moji Port
20:00
 • 20:02 → 21:41 ( 1h 39min )
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  To Moji Port
 • 20:28 → 21:57 ( 1h 29min )
  JR Kagoshima Main Line Regional Rapid(Mojiko-Yatsushiro)
  To Kokura(Fukuoka)
 • 20:44 → 22:23 ( 1h 39min )
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  To Kokura(Fukuoka)
 • 20:50 → 22:01 ( 1h 11min )
  JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro)
  To Kokura(Fukuoka)
21:00
 • 21:14 → 22:45 ( 1h 31min )
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  To Moji Port
 • 21:30 → 23:05 ( 1h 35min )
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  To Kokura(Fukuoka)
 • 21:36 → 22:39 ( 1h 3min )
  JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro)
  To Moji Port
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:51 → 23:35 ( 1h 44min )
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  To Moji Port
22:00
 • 22:14 → 23:17 ( 1h 3min )
  JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro)
  To Moji Port
 • 22:26 → 23:55 ( 1h 29min )
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  To Moji Port
23:00
 • 23:00 → 00:28 ( 1h 28min )
  JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro)
  To Moji Port