Nihombashi To Asakusa(Tokyo)

Toei Asakusa Line Timetable

Required time

 • Toei Asakusa Line : 8min ~
 • Toei Asakusa Line Commuter Limited Express : 8min ~
 • Toei Asakusa Line Rapid : 8min ~
 • Toei Asakusa Line ACCESS Limited Express : 8min ~
 • Toei Asakusa Line Airport Rapid Express : 6min ~
 • Toei Asakusa Line Limited Express : 8min ~
5:00
 • 05:11 → 05:19 ( 8min )
  Toei Asakusa Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 05:24 → 05:32 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 05:33 → 05:42 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
 • 05:43 → 05:52 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 05:54 → 06:02 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
6:00
 • 06:01 → 06:09 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 06:07 → 06:16 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 06:14 → 06:22 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
 • 06:20 → 06:28 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 06:26 → 06:34 ( 8min )
  Toei Asakusa Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 06:34 → 06:42 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 06:40 → 06:48 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Inzai-makinohara
 • 06:48 → 06:56 ( 8min )
  Toei Asakusa Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 06:50 → 06:58 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 06:57 → 07:06 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
7:00
 • 07:05 → 07:13 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 07:09 → 07:17 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 07:13 → 07:21 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Oshiage(SKYTREE)
 • 07:16 → 07:24 ( 8min )
  Toei Asakusa Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 07:20 → 07:28 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 07:24 → 07:32 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 07:26 → 07:34 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 07:29 → 07:37 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
 • 07:33 → 07:41 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 07:36 → 07:44 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Inzai-makinohara
 • 07:39 → 07:47 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 07:42 → 07:51 ( 9min )
  Toei Asakusa Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 07:46 → 07:55 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 07:49 → 07:58 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
 • 07:52 → 08:01 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 07:56 → 08:04 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Keisei-Sakura
 • 07:59 → 08:08 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Inzai-makinohara
8:00
 • 08:02 → 08:11 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 08:05 → 08:14 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 08:08 → 08:17 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 08:11 → 08:20 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
 • 08:14 → 08:22 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 08:17 → 08:25 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Inzai-makinohara
 • 08:19 → 08:28 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
 • 08:22 → 08:30 ( 8min )
  Toei Asakusa Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 08:25 → 08:33 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 08:27 → 08:36 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 08:30 → 08:39 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
 • 08:33 → 08:42 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Inzai-makinohara
 • 08:36 → 08:44 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 08:39 → 08:47 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
 • 08:41 → 08:50 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 08:44 → 08:52 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 08:46 → 08:55 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
 • 08:49 → 08:57 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
 • 08:51 → 09:00 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
 • 08:54 → 09:03 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Oshiage(SKYTREE)
 • 08:57 → 09:05 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
9:00
 • 09:00 → 09:08 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 09:02 → 09:11 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 09:05 → 09:13 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
 • 09:09 → 09:17 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
 • 09:11 → 09:19 ( 8min )
  Toei Asakusa Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 09:14 → 09:22 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Oshiage(SKYTREE)
 • 09:17 → 09:25 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Keisei-Sakura
 • 09:19 → 09:28 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
 • 09:22 → 09:30 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 09:25 → 09:33 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Oshiage(SKYTREE)
 • 09:28 → 09:36 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 09:32 → 09:41 ( 9min )
  Toei Asakusa Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 09:36 → 09:44 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 09:39 → 09:47 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Keisei-Sakura
 • 09:42 → 09:50 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
 • 09:45 → 09:53 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 09:49 → 09:58 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
 • 09:53 → 10:02 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 09:57 → 10:06 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
10:00
 • 10:00 → 10:08 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 10:03 → 10:12 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 10:08 → 10:16 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 10:12 → 10:21 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 10:17 → 10:23 ( 6min )
  Toei Asakusa Line Airport Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 10:21 → 10:29 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
 • 10:24 → 10:33 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Inzai-makinohara
 • 10:30 → 10:38 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Aoto
 • 10:35 → 10:43 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 10:39 → 10:47 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 10:44 → 10:52 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 10:49 → 10:57 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 10:54 → 11:00 ( 6min )
  Toei Asakusa Line Airport Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 10:59 → 11:07 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
11:00
 • 11:04 → 11:12 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 11:09 → 11:17 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Keisei-Takasago
 • 11:14 → 11:22 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
 • 11:19 → 11:27 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 11:24 → 11:32 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 11:29 → 11:37 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 11:34 → 11:40 ( 6min )
  Toei Asakusa Line Airport Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 11:39 → 11:47 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 11:44 → 11:52 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 11:49 → 11:57 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Keisei-Takasago
 • 11:54 → 12:02 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 11:59 → 12:07 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
12:00
 • 12:04 → 12:12 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 12:09 → 12:17 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 12:14 → 12:20 ( 6min )
  Toei Asakusa Line Airport Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 12:19 → 12:27 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 12:24 → 12:32 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 12:29 → 12:37 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Keisei-Takasago
 • 12:34 → 12:42 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 12:39 → 12:47 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 12:44 → 12:52 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 12:49 → 12:57 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 12:54 → 13:00 ( 6min )
  Toei Asakusa Line Airport Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 12:59 → 13:07 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
13:00
 • 13:04 → 13:12 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 13:09 → 13:17 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Keisei-Takasago
 • 13:14 → 13:22 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 13:19 → 13:27 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 13:24 → 13:32 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 13:29 → 13:37 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 13:34 → 13:40 ( 6min )
  Toei Asakusa Line Airport Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 13:39 → 13:47 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 13:44 → 13:52 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 13:49 → 13:57 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Keisei-Takasago
 • 13:54 → 14:02 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 13:59 → 14:07 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
14:00
 • 14:04 → 14:12 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 14:09 → 14:17 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 14:14 → 14:20 ( 6min )
  Toei Asakusa Line Airport Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 14:19 → 14:27 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 14:24 → 14:32 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 14:29 → 14:37 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Keisei-Takasago
 • 14:34 → 14:42 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 14:39 → 14:47 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 14:44 → 14:52 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 14:49 → 14:57 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
 • 14:54 → 15:00 ( 6min )
  Toei Asakusa Line Airport Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 14:59 → 15:07 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Keisei-Sakura
15:00
 • 15:04 → 15:12 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 15:09 → 15:17 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Aoto
 • 15:14 → 15:22 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
 • 15:19 → 15:27 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 15:24 → 15:32 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 15:29 → 15:37 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 15:34 → 15:40 ( 6min )
  Toei Asakusa Line Airport Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 15:39 → 15:47 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Keisei-Sakura
 • 15:44 → 15:52 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 15:49 → 15:57 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Aoto
 • 15:54 → 16:02 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
 • 15:59 → 16:07 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
16:00
 • 16:04 → 16:12 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 16:09 → 16:17 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 16:13 → 16:21 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Keisei-Sakura
 • 16:17 → 16:25 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 16:22 → 16:31 ( 9min )
  Toei Asakusa Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 16:27 → 16:35 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 16:33 → 16:42 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Inzai-makinohara
 • 16:38 → 16:46 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 16:43 → 16:52 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 16:48 → 16:57 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 16:53 → 17:01 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 16:57 → 17:05 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Keisei-Sakura
17:00
 • 17:01 → 17:09 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 17:05 → 17:13 ( 8min )
  Toei Asakusa Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 17:08 → 17:17 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 17:11 → 17:19 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Oshiage(SKYTREE)
 • 17:13 → 17:22 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Inzai-makinohara
 • 17:17 → 17:25 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 17:21 → 17:29 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 17:25 → 17:33 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 17:29 → 17:37 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 17:33 → 17:42 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
 • 17:37 → 17:46 ( 9min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Keisei-Narita
 • 17:42 → 17:51 ( 9min )
  Toei Asakusa Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 17:46 → 17:55 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 17:49 → 17:58 ( 9min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 17:52 → 18:01 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 17:55 → 18:04 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 17:59 → 18:08 ( 9min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Keisei-Narita
18:00
 • 18:02 → 18:11 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Inzai-makinohara
 • 18:07 → 18:16 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 18:10 → 18:19 ( 9min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Shibayama-Chiyoda
 • 18:13 → 18:22 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 18:17 → 18:26 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 18:21 → 18:30 ( 9min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 18:23 → 18:32 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Inzai-makinohara
 • 18:27 → 18:36 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 18:30 → 18:39 ( 9min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 18:33 → 18:42 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 18:36 → 18:45 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
 • 18:39 → 18:48 ( 9min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Shibayama-Chiyoda
 • 18:43 → 18:52 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Inzai-makinohara
 • 18:48 → 18:56 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 18:52 → 19:01 ( 9min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Keisei-Narita
 • 18:56 → 19:05 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
19:00
 • 19:00 → 19:09 ( 9min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 19:04 → 19:13 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Inzai-makinohara
 • 19:08 → 19:16 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Keisei-Narita
 • 19:12 → 19:20 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
 • 19:16 → 19:25 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 19:21 → 19:30 ( 9min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 19:27 → 19:36 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 19:31 → 19:40 ( 9min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Keisei-Narita
 • 19:35 → 19:43 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Inzai-makinohara
 • 19:40 → 19:49 ( 9min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Shibayama-Chiyoda
 • 19:45 → 19:54 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 19:51 → 20:00 ( 9min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 19:55 → 20:03 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 19:59 → 20:08 ( 9min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Keisei-Sakura
20:00
 • 20:04 → 20:13 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 20:09 → 20:18 ( 9min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 20:13 → 20:22 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Inzai-makinohara
 • 20:18 → 20:27 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
 • 20:23 → 20:31 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Imba-nihon-idai
 • 20:26 → 20:34 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Inzai-makinohara
 • 20:30 → 20:38 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Shibayama-Chiyoda
 • 20:35 → 20:44 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 20:41 → 20:49 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Keisei-Narita
 • 20:44 → 20:53 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 20:50 → 20:58 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Inzai-makinohara
 • 20:54 → 21:00 ( 6min )
  Toei Asakusa Line Airport Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 20:58 → 21:06 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
21:00
 • 21:03 → 21:11 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Keisei-Narita
 • 21:07 → 21:16 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 21:12 → 21:21 ( 9min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Imba-nihon-idai
 • 21:18 → 21:26 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
 • 21:24 → 21:32 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 21:28 → 21:34 ( 6min )
  Toei Asakusa Line Airport Limited Express
  To Keisei-Narita
 • 21:32 → 21:40 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
 • 21:36 → 21:44 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Commuter Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 21:43 → 21:51 ( 8min )
  Toei Asakusa Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 21:50 → 21:58 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 21:54 → 22:00 ( 6min )
  Toei Asakusa Line Airport Limited Express
  To Keisei-Narita
 • 21:58 → 22:06 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
22:00
 • 22:03 → 22:12 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 22:10 → 22:19 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 22:15 → 22:22 ( 7min )
  Toei Asakusa Line Airport Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 22:19 → 22:28 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 22:27 → 22:35 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 22:37 → 22:46 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 22:46 → 22:54 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Aoto
 • 22:51 → 22:57 ( 6min )
  Toei Asakusa Line Airport Limited Express
  To Sogosando
 • 22:55 → 23:04 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
23:00
 • 23:05 → 23:13 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Rapid
  To Keisei-Narita
 • 23:15 → 23:24 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Inzai-makinohara
 • 23:23 → 23:31 ( 8min )
  Toei Asakusa Line Limited Express
  To Keisei-Narita
 • 23:29 → 23:37 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
 • 23:34 → 23:43 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Inzai-makinohara
 • 23:46 → 23:54 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Imba-nihon-idai
 • 23:58 → 00:06 ( 8min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago
0:00
 • 00:14 → 00:23 ( 9min )
  Toei Asakusa Line
  To Keisei-Takasago