Tsuruga To Omishiotsu

JR Hokuriku Main Line Timetable

Required time

 • JR Hokuriku Main Line Rapid : 17min ~
 • JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service : 16min ~
 • JR Hokuriku Main Line : 15min ~
5:00
 • 05:20 → 05:37 ( 17min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Maibara
 • 05:26 → 05:43 ( 17min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Omiimazu
 • 05:31 → 05:47 ( 16min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Himeji
 • 05:51 → 06:08 ( 17min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Himeji
 • 05:57 → 06:14 ( 17min )
  JR Hokuriku Main Line Rapid
  To Himeji
6:00
 • 06:55 → 07:10 ( 15min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Nagahama
7:00
 • 07:17 → 07:33 ( 16min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Omiimazu
 • 07:47 → 08:04 ( 17min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Maibara
9:00
 • 09:20 → 09:36 ( 16min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Himeji
10:00
 • 10:20 → 10:36 ( 16min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Himeji
11:00
 • 11:20 → 11:36 ( 16min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Himeji
12:00
 • 12:20 → 12:36 ( 16min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Himeji
13:00
 • 13:20 → 13:36 ( 16min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Himeji
14:00
 • 14:20 → 14:36 ( 16min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Himeji
15:00
 • 15:20 → 15:36 ( 16min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Himeji
16:00
 • 16:03 → 16:19 ( 16min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Nagahama
 • 16:20 → 16:36 ( 16min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Himeji
17:00
 • 17:01 → 17:17 ( 16min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Omiimazu
 • 17:49 → 18:05 ( 16min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Banshuako
18:00
 • 18:49 → 19:05 ( 16min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Himeji
19:00
 • 19:21 → 19:37 ( 16min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Kyoto
 • 19:55 → 20:12 ( 17min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Maibara
21:00
 • 21:12 → 21:28 ( 16min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Nagahama
22:00
 • 22:08 → 22:24 ( 16min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Maibara