Tokyo To Hamamatsu

JR Tokaido Shinkansen Timetable

Required time

  • Kodama : 1h 40min ~
  • Hikari : 1h 14min ~
Filter Trains :  All
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00