Tokyo To Takasaki

JR Utsunomiya Line[Tohoku Main Line] JR Ueno Tokyo Line Timetable

Required time

 • JR Takasaki Line Rapid (Urban) : 1h 44min ~
 • JR Takasaki Line : 1h 52min ~
5:00
 • 05:53 → 07:49 ( 1h 56min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
6:00
 • 06:20 → 08:15 ( 1h 55min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
7:00
 • 07:18 → 09:10 ( 1h 52min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 07:43 → 09:40 ( 1h 57min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
8:00
 • 08:25 → 10:12 ( 1h 47min )
  JR Takasaki Line Rapid (Urban)
  To Takasaki
 • 08:36 → 10:32 ( 1h 56min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
9:00
 • 09:21 → 11:05 ( 1h 44min )
  JR Takasaki Line Rapid (Urban)
  To Takasaki
 • 09:39 → 11:33 ( 1h 54min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 09:50 → 11:49 ( 1h 59min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
10:00
 • 10:09 → 12:11 ( 2h 2min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 10:39 → 12:41 ( 2h 2min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
11:00
 • 11:19 → 13:20 ( 2h 1min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 11:39 → 13:41 ( 2h 2min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
12:00
 • 12:19 → 14:18 ( 1h 59min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 12:39 → 14:41 ( 2h 2min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
13:00
 • 13:19 → 15:18 ( 1h 59min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 13:39 → 15:41 ( 2h 2min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
14:00
 • 14:19 → 16:18 ( 1h 59min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 14:39 → 16:41 ( 2h 2min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
15:00
 • 15:19 → 17:19 ( 2h 0min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 15:39 → 17:32 ( 1h 53min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 15:59 → 17:52 ( 1h 53min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
16:00
 • 16:39 → 18:33 ( 1h 54min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
17:00
 • 17:00 → 18:52 ( 1h 52min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 17:38 → 19:37 ( 1h 59min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
18:00
 • 18:02 → 20:07 ( 2h 5min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 18:31 → 20:46 ( 2h 15min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
19:00
 • 19:09 → 21:08 ( 1h 59min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 19:27 → 21:35 ( 2h 8min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
20:00
 • 20:17 → 22:11 ( 1h 54min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 20:38 → 22:39 ( 2h 1min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
21:00
 • 21:20 → 23:13 ( 1h 53min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 21:39 → 23:34 ( 1h 55min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
22:00
 • 22:09 → 00:05 ( 1h 56min )
  JR Takasaki Line
  To Maebashi
23:00
 • 23:19 → 01:14 ( 1h 55min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki