Tennoji To Otori

JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama) Timetable

Required time

 • JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama) : 27min ~
 • Kanku Rapid : 15min ~
 • JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama) : 14min ~
 • JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama) : 15min ~
 • Kisyuji Rapid : 15min ~
5:00
 • 05:11 → 05:38 ( 27min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Wakayama
 • 05:25 → 05:40 ( 15min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 05:39 → 06:06 ( 27min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 05:54 → 06:11 ( 17min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 05:56 → 06:23 ( 27min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Wakayama
6:00
 • 06:09 → 06:38 ( 29min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 06:13 → 06:28 ( 15min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 06:13 → 06:28 ( 15min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 06:18 → 06:48 ( 30min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Wakayama
 • 06:26 → 06:41 ( 15min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 06:26 → 06:41 ( 15min )
  Kishu Railway Rapid
  To Kainan
 • 06:30 → 07:02 ( 32min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 06:40 → 07:09 ( 29min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 06:43 → 06:58 ( 15min )
  Kishu Railway Rapid
  To Yuasa
 • 06:43 → 06:58 ( 15min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 06:48 → 07:24 ( 36min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Wakayama
 • 06:56 → 07:11 ( 15min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 06:56 → 07:11 ( 15min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 06:58 → 07:36 ( 38min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
7:00
 • 07:02 → 07:17 ( 15min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Wakayama
 • 07:12 → 07:47 ( 35min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 07:15 → 07:30 ( 15min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 07:15 → 07:30 ( 15min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 07:23 → 07:40 ( 17min )
  JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 07:24 → 07:56 ( 32min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 07:29 → 07:44 ( 15min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 07:29 → 07:44 ( 15min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 07:32 → 08:04 ( 32min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 07:39 → 07:57 ( 18min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 07:39 → 07:57 ( 18min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 07:40 → 08:15 ( 35min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 07:48 → 08:06 ( 18min )
  JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 07:50 → 08:23 ( 33min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Higashikishiwada
 • 07:53 → 08:10 ( 17min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 07:53 → 08:10 ( 17min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
8:00
 • 08:00 → 08:34 ( 34min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 08:03 → 08:20 ( 17min )
  JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 08:07 → 08:44 ( 37min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 08:13 → 08:31 ( 18min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 08:13 → 08:31 ( 18min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 08:19 → 08:56 ( 37min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 08:23 → 08:39 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 08:23 → 08:39 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 08:28 → 08:46 ( 18min )
  JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 08:31 → 09:04 ( 33min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 08:35 → 08:50 ( 15min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 08:37 → 09:20 ( 43min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 08:42 → 08:58 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 08:42 → 08:58 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 08:51 → 09:07 ( 16min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 08:53 → 09:30 ( 37min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 08:57 → 09:14 ( 17min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 08:57 → 09:14 ( 17min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
9:00
 • 09:06 → 09:22 ( 16min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 09:08 → 09:48 ( 40min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 09:12 → 09:27 ( 15min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 09:12 → 09:27 ( 15min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 09:21 → 09:36 ( 15min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 09:23 → 09:59 ( 36min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 09:25 → 09:42 ( 17min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 09:25 → 09:42 ( 17min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 09:35 → 09:49 ( 14min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 09:38 → 10:14 ( 36min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 09:40 → 09:56 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 09:40 → 09:56 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 09:49 → 10:04 ( 15min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 09:53 → 10:29 ( 36min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 09:55 → 10:11 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 09:55 → 10:11 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
10:00
 • 10:04 → 10:18 ( 14min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 10:08 → 10:44 ( 36min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 10:10 → 10:26 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 10:10 → 10:26 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 10:19 → 10:33 ( 14min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 10:23 → 10:59 ( 36min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 10:25 → 10:41 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 10:25 → 10:41 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 10:34 → 10:48 ( 14min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 10:38 → 11:14 ( 36min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 10:40 → 10:56 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 10:40 → 10:56 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 10:49 → 11:03 ( 14min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 10:53 → 11:29 ( 36min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 10:55 → 11:11 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 10:55 → 11:11 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
11:00
 • 11:04 → 11:19 ( 15min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 11:08 → 11:44 ( 36min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 11:10 → 11:26 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 11:10 → 11:26 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 11:19 → 11:33 ( 14min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 11:23 → 11:59 ( 36min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 11:25 → 11:41 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 11:25 → 11:41 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 11:34 → 11:48 ( 14min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 11:38 → 12:14 ( 36min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 11:40 → 11:56 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 11:40 → 11:56 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 11:49 → 12:03 ( 14min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 11:53 → 12:29 ( 36min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 11:55 → 12:11 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 11:55 → 12:11 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
12:00
 • 12:04 → 12:18 ( 14min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 12:08 → 12:44 ( 36min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 12:10 → 12:26 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 12:10 → 12:26 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 12:19 → 12:33 ( 14min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 12:23 → 12:59 ( 36min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 12:25 → 12:41 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 12:25 → 12:41 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 12:34 → 12:48 ( 14min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 12:38 → 13:14 ( 36min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 12:40 → 12:56 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 12:40 → 12:56 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 12:49 → 13:03 ( 14min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 12:53 → 13:29 ( 36min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 12:55 → 13:11 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 12:55 → 13:11 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
13:00
 • 13:04 → 13:18 ( 14min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 13:08 → 13:44 ( 36min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 13:10 → 13:26 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 13:10 → 13:26 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 13:19 → 13:33 ( 14min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 13:23 → 13:59 ( 36min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 13:25 → 13:41 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 13:25 → 13:41 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 13:34 → 13:48 ( 14min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 13:38 → 14:14 ( 36min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 13:40 → 13:56 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 13:40 → 13:56 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 13:49 → 14:03 ( 14min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 13:53 → 14:29 ( 36min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 13:55 → 14:11 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 13:55 → 14:11 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
14:00
 • 14:04 → 14:18 ( 14min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 14:08 → 14:44 ( 36min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 14:10 → 14:26 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 14:10 → 14:26 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 14:19 → 14:33 ( 14min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 14:23 → 14:58 ( 35min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 14:25 → 14:41 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 14:25 → 14:41 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 14:34 → 14:48 ( 14min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 14:38 → 15:14 ( 36min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 14:40 → 14:56 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 14:40 → 14:56 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 14:49 → 15:03 ( 14min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 14:53 → 15:29 ( 36min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 14:55 → 15:11 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 14:55 → 15:11 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
15:00
 • 15:04 → 15:18 ( 14min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 15:08 → 15:44 ( 36min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 15:10 → 15:26 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 15:10 → 15:26 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 15:19 → 15:33 ( 14min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 15:23 → 15:58 ( 35min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 15:25 → 15:41 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 15:25 → 15:41 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 15:34 → 15:48 ( 14min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 15:38 → 16:14 ( 36min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 15:40 → 15:56 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 15:40 → 15:56 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 15:49 → 16:03 ( 14min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 15:53 → 16:32 ( 39min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 15:55 → 16:11 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 15:55 → 16:11 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
16:00
 • 16:04 → 16:18 ( 14min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 16:08 → 16:49 ( 41min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 16:10 → 16:27 ( 17min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 16:10 → 16:27 ( 17min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 16:19 → 16:34 ( 15min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 16:23 → 17:05 ( 42min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 16:27 → 16:42 ( 15min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 16:27 → 16:42 ( 15min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 16:35 → 16:50 ( 15min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 16:38 → 17:17 ( 39min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 16:42 → 16:57 ( 15min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 16:42 → 16:57 ( 15min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 16:51 → 17:07 ( 16min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 16:54 → 17:36 ( 42min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 16:57 → 17:14 ( 17min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 16:57 → 17:14 ( 17min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
17:00
 • 17:04 → 17:19 ( 15min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 17:10 → 17:51 ( 41min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 17:14 → 17:30 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 17:14 → 17:30 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 17:22 → 17:37 ( 15min )
  JR Hanwa Line Regional Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 17:25 → 18:06 ( 41min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 17:29 → 17:45 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 17:29 → 17:45 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 17:37 → 17:53 ( 16min )
  JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 17:40 → 18:19 ( 39min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 17:44 → 18:00 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 17:44 → 18:00 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 17:52 → 18:08 ( 16min )
  JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 17:55 → 18:37 ( 42min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 17:59 → 18:15 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 17:59 → 18:15 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
18:00
 • 18:07 → 18:23 ( 16min )
  JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 18:10 → 18:51 ( 41min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 18:14 → 18:30 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 18:14 → 18:30 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 18:22 → 18:38 ( 16min )
  JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 18:25 → 19:06 ( 41min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 18:29 → 18:45 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 18:29 → 18:45 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 18:37 → 18:53 ( 16min )
  JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 18:40 → 19:21 ( 41min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 18:44 → 19:00 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 18:44 → 19:00 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 18:52 → 19:08 ( 16min )
  JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 18:55 → 19:37 ( 42min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 18:59 → 19:15 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 18:59 → 19:15 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
19:00
 • 19:07 → 19:23 ( 16min )
  JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 19:10 → 19:52 ( 42min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 19:14 → 19:30 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 19:14 → 19:30 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 19:22 → 19:38 ( 16min )
  JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 19:25 → 20:07 ( 42min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 19:29 → 19:45 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 19:29 → 19:45 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 19:37 → 19:53 ( 16min )
  JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Wakayama
 • 19:40 → 20:19 ( 39min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 19:44 → 20:00 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 19:44 → 20:00 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 19:52 → 20:08 ( 16min )
  JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 19:55 → 20:37 ( 42min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Wakayama
 • 19:59 → 20:15 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 19:59 → 20:15 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
20:00
 • 20:07 → 20:23 ( 16min )
  JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Wakayama
 • 20:10 → 20:52 ( 42min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Kumatori
 • 20:14 → 20:30 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 20:14 → 20:30 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 20:22 → 20:38 ( 16min )
  JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 20:25 → 21:07 ( 42min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Wakayama
 • 20:29 → 20:45 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 20:29 → 20:45 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 20:37 → 20:53 ( 16min )
  JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Wakayama
 • 20:40 → 21:21 ( 41min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 20:44 → 21:00 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 20:52 → 21:08 ( 16min )
  JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 20:55 → 21:37 ( 42min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 20:59 → 21:15 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 20:59 → 21:15 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
21:00
 • 21:07 → 21:23 ( 16min )
  JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Wakayama
 • 21:10 → 21:52 ( 42min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 21:14 → 21:30 ( 16min )
  JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 21:23 → 21:39 ( 16min )
  JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 21:25 → 22:03 ( 38min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 21:29 → 21:45 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 21:29 → 21:45 ( 16min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 21:40 → 22:14 ( 34min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Wakayama
 • 21:44 → 22:00 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 21:51 → 22:06 ( 15min )
  JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Wakayama
 • 21:55 → 22:28 ( 33min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Izumifuchu
 • 21:59 → 22:16 ( 17min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 21:59 → 22:16 ( 17min )
  Kishu Railway Rapid
  To Gobo
22:00
 • 22:09 → 22:43 ( 34min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Wakayama
 • 22:14 → 22:30 ( 16min )
  JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Higashikishiwada
 • 22:21 → 22:38 ( 17min )
  JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Wakayama
 • 22:23 → 22:55 ( 32min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Izumisunagawa
 • 22:30 → 22:46 ( 16min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 22:37 → 23:07 ( 30min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 22:45 → 23:00 ( 15min )
  Kishu Railway Rapid
  To Wakayama
 • 22:45 → 23:00 ( 15min )
  Kanku Rapid
  To Kansai International Airport
 • 22:49 → 23:17 ( 28min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Wakayama
23:00
 • 23:01 → 23:18 ( 17min )
  JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 23:03 → 23:34 ( 31min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Wakayama
 • 23:18 → 23:49 ( 31min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 23:22 → 23:39 ( 17min )
  JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 23:33 → 00:04 ( 31min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 23:42 → 23:58 ( 16min )
  JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
 • 23:52 → 00:22 ( 30min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Hineno
0:00
 • 00:00 → 00:15 ( 15min )
  JR Hanwa Line Rapid(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 00:08 → 00:36 ( 28min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori
 • 00:24 → 00:52 ( 28min )
  JR Hanwa Line(Tennoji-Wakayama)
  To Otori