Tennoji To Esaka

Osaka Metro Midosuji Line Timetable

Required time

 • Osaka Metro Midosuji Line : 26min ~
Filter Trains :  All
5:00
 • 05:03 → 05:29 ( 26min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 05:12 → 05:39 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Esaka
 • 05:22 → 05:48 ( 26min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 05:32 → 05:59 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Esaka
 • 05:42 → 06:08 ( 26min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 05:52 → 06:18 ( 26min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
6:00
 • 06:01 → 06:27 ( 26min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:10 → 06:37 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:20 → 06:46 ( 26min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:28 → 06:54 ( 26min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:36 → 07:03 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:40 → 07:07 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:43 → 07:11 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:52 → 07:20 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:56 → 07:25 ( 29min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
7:00
 • 07:01 → 07:29 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:05 → 07:34 ( 29min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:10 → 07:38 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:14 → 07:43 ( 29min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:19 → 07:47 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:23 → 07:52 ( 29min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:28 → 07:56 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:32 → 08:01 ( 29min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:37 → 08:05 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:41 → 08:10 ( 29min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:46 → 08:14 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:50 → 08:19 ( 29min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:55 → 08:23 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:59 → 08:28 ( 29min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
8:00
 • 08:04 → 08:32 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:08 → 08:37 ( 29min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:13 → 08:41 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:17 → 08:46 ( 29min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:22 → 08:50 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:26 → 08:55 ( 29min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:31 → 08:59 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:35 → 09:04 ( 29min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:40 → 09:08 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:44 → 09:13 ( 29min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:49 → 09:17 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:53 → 09:22 ( 29min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:58 → 09:27 ( 29min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
9:00
 • 09:03 → 09:32 ( 29min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:11 → 09:38 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:20 → 09:47 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:27 → 09:54 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:32 → 09:59 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:41 → 10:08 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:50 → 10:17 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:58 → 10:26 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
10:00
 • 10:05 → 10:33 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 10:13 → 10:41 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 10:21 → 10:48 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 10:29 → 10:56 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 10:37 → 11:04 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 10:45 → 11:12 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 10:53 → 11:20 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
11:00
 • 11:01 → 11:28 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 11:09 → 11:36 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 11:17 → 11:44 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 11:25 → 11:52 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 11:33 → 12:00 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 11:41 → 12:08 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 11:49 → 12:16 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 11:57 → 12:24 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
12:00
 • 12:05 → 12:32 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 12:13 → 12:40 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 12:21 → 12:48 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 12:29 → 12:56 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 12:37 → 13:04 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 12:45 → 13:12 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 12:53 → 13:20 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
13:00
 • 13:01 → 13:28 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 13:09 → 13:36 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 13:17 → 13:44 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 13:25 → 13:52 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 13:33 → 14:00 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 13:41 → 14:08 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 13:49 → 14:16 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 13:57 → 14:24 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
14:00
 • 14:05 → 14:32 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 14:13 → 14:40 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 14:21 → 14:48 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 14:29 → 14:56 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 14:37 → 15:04 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 14:45 → 15:12 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 14:53 → 15:20 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
15:00
 • 15:01 → 15:28 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 15:09 → 15:36 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 15:17 → 15:44 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 15:25 → 15:52 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 15:33 → 16:00 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 15:41 → 16:08 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 15:49 → 16:16 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 15:56 → 16:24 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
16:00
 • 16:00 → 16:28 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:04 → 16:31 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:10 → 16:38 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:14 → 16:41 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:21 → 16:49 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:25 → 16:52 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:28 → 16:56 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:34 → 17:02 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:39 → 17:07 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:44 → 17:12 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:49 → 17:17 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:54 → 17:22 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:59 → 17:27 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
17:00
 • 17:04 → 17:32 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:09 → 17:37 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:14 → 17:42 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:19 → 17:47 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:24 → 17:52 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:29 → 17:57 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:34 → 18:02 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:39 → 18:07 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:44 → 18:12 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:49 → 18:17 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:54 → 18:22 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:59 → 18:27 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
18:00
 • 18:04 → 18:32 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:09 → 18:37 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:14 → 18:42 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:19 → 18:47 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:24 → 18:52 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:29 → 18:57 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:34 → 19:02 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:39 → 19:07 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:44 → 19:12 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:49 → 19:17 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:55 → 19:22 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
19:00
 • 19:00 → 19:28 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:07 → 19:35 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:14 → 19:42 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:20 → 19:48 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:27 → 19:55 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:33 → 20:01 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:39 → 20:07 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:45 → 20:13 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:51 → 20:19 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:58 → 20:26 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
20:00
 • 20:05 → 20:32 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:13 → 20:40 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:20 → 20:48 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:24 → 20:51 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:30 → 20:57 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:34 → 21:01 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:38 → 21:05 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:46 → 21:13 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:54 → 21:21 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:58 → 21:25 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
21:00
 • 21:02 → 21:29 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 21:11 → 21:38 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 21:19 → 21:46 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 21:28 → 21:55 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 21:36 → 22:03 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 21:44 → 22:11 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 21:52 → 22:19 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
22:00
 • 22:01 → 22:28 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 22:11 → 22:38 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 22:21 → 22:48 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 22:31 → 22:58 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 22:41 → 23:08 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 22:51 → 23:18 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 22:56 → 23:24 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Esaka
23:00
 • 23:06 → 23:33 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 23:16 → 23:43 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 23:26 → 23:54 ( 28min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Esaka
 • 23:40 → 00:07 ( 27min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野