Osaka To Shin-osaka

JR Tokaido Main Line(Maibara-Kobe) Timetable

Required time

 • Super Hakuto : 3min ~
 • JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid : 3min ~
 • THUNDERBIRD : 3min ~
 • JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid : 3min ~
 • Konotori : 4min ~
 • Rakuraku Harima : 4min ~
 • Biwako Express : 4min ~
 • JR Tokaido Sanyo Main Line Local : 3min ~
 • Hida : 5min ~
5:00
 • 05:00 → 05:03 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 05:14 → 05:17 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 05:39 → 05:43 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 05:46 → 05:49 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Suita(JR)
 • 05:54 → 05:58 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Nagahama
6:00
 • 06:00 → 06:03 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 06:08 → 06:12 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 06:18 → 06:22 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 06:20 → 06:24 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 06:27 → 06:31 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 06:30 → 06:33 ( 3min )
  Thunder Bird 1
  To Kanazawa
 • 06:33 → 06:36 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Maibara
 • 06:35 → 06:39 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 06:35 → 06:39 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 06:40 → 06:44 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 06:47 → 06:51 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 06:50 → 06:54 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 06:54 → 06:57 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 06:54 → 06:58 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
7:00
 • 07:00 → 07:03 ( 3min )
  Thunder Bird 3
  To Kanazawa
 • 07:00 → 07:04 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 07:03 → 07:07 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Maibara
 • 07:09 → 07:13 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 07:09 → 07:13 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 07:15 → 07:19 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 07:18 → 07:22 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 07:20 → 07:24 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Omishiotsu
 • 07:23 → 07:27 ( 4min )
  Raku Raku Harima
  To Shin-osaka
 • 07:25 → 07:28 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kusatsu(Shiga)
 • 07:30 → 07:33 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 07:30 → 07:34 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 07:34 → 07:38 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 07:37 → 07:41 ( 4min )
  Konotori 2
  To Shin-osaka
 • 07:37 → 07:41 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 07:40 → 07:43 ( 3min )
  Thunder Bird 5
  To Kanazawa
 • 07:43 → 07:46 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 07:43 → 07:48 ( 5min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 07:47 → 07:51 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Tsuruga
 • 07:47 → 07:51 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Maibara
 • 07:50 → 07:54 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Yasu
 • 07:52 → 07:56 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 07:55 → 07:59 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 07:57 → 08:00 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 07:58 → 08:03 ( 5min )
  Hida 25
  To Takayama
8:00
 • 08:01 → 08:05 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 08:02 → 08:06 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Omishiotsu
 • 08:06 → 08:09 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 08:06 → 08:10 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Nagahama
 • 08:10 → 08:13 ( 3min )
  Thunder Bird 7
  To Kanazawa
 • 08:10 → 08:14 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 08:12 → 08:16 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 08:16 → 08:20 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 08:16 → 08:20 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Omiimazu
 • 08:22 → 08:25 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 08:26 → 08:30 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 08:27 → 08:31 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 08:32 → 08:36 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 08:33 → 08:37 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Yasu
 • 08:36 → 08:40 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 08:36 → 08:40 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Kusatsu(Shiga)
 • 08:40 → 08:44 ( 4min )
  Konotori 4
  To Shin-osaka
 • 08:40 → 08:44 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 08:42 → 08:47 ( 5min )
  Thunder Bird 9
  To Kanazawa
 • 08:44 → 08:48 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 08:46 → 08:50 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 08:49 → 08:52 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 08:52 → 08:56 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 08:56 → 09:00 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 08:56 → 09:00 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Kusatsu(Shiga)
9:00
 • 09:02 → 09:06 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 09:06 → 09:10 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 09:07 → 09:11 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 09:10 → 09:14 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Yasu
 • 09:12 → 09:16 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 09:12 → 09:17 ( 5min )
  Thunder Bird 11
  To Kanazawa
 • 09:16 → 09:20 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Tsuruga
 • 09:17 → 09:20 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 09:24 → 09:28 ( 4min )
  Super Hakuto 2
  To Kyoto
 • 09:25 → 09:29 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 09:27 → 09:31 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 09:30 → 09:34 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Omishiotsu
 • 09:32 → 09:36 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 09:40 → 09:43 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Yasu
 • 09:41 → 09:45 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 09:42 → 09:45 ( 3min )
  Thunder Bird 13
  To Kanazawa
 • 09:45 → 09:49 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 09:47 → 09:51 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 09:55 → 09:58 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 09:56 → 10:00 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
10:00
 • 10:00 → 10:04 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Kusatsu(Shiga)
 • 10:02 → 10:05 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 10:08 → 10:12 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Yasu
 • 10:10 → 10:14 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 10:15 → 10:19 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Tsuruga
 • 10:17 → 10:20 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 10:23 → 10:27 ( 4min )
  Konotori 8
  To Shin-osaka
 • 10:23 → 10:27 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 10:25 → 10:29 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 10:30 → 10:34 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Omishiotsu
 • 10:32 → 10:35 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 10:38 → 10:42 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Yasu
 • 10:40 → 10:44 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 10:42 → 10:45 ( 3min )
  Thunder Bird 17
  To Wakura Onsen
 • 10:45 → 10:49 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 10:47 → 10:50 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 10:53 → 10:57 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 10:55 → 10:59 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
11:00
 • 11:00 → 11:04 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Kusatsu(Shiga)
 • 11:02 → 11:05 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 11:08 → 11:12 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Yasu
 • 11:10 → 11:14 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 11:15 → 11:19 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Tsuruga
 • 11:17 → 11:20 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 11:20 → 11:24 ( 4min )
  Super Hakuto 4
  To Kyoto
 • 11:23 → 11:27 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 11:25 → 11:29 ( 4min )
  Konotori 10
  To Shin-osaka
 • 11:25 → 11:29 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 11:30 → 11:34 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Omishiotsu
 • 11:32 → 11:35 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 11:38 → 11:42 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Yasu
 • 11:40 → 11:44 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 11:42 → 11:45 ( 3min )
  Thunder Bird 19
  To Kanazawa
 • 11:45 → 11:49 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 11:47 → 11:50 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 11:53 → 11:57 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 11:55 → 11:59 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
12:00
 • 12:00 → 12:04 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Kusatsu(Shiga)
 • 12:02 → 12:05 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 12:08 → 12:12 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Yasu
 • 12:10 → 12:14 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 12:12 → 12:16 ( 4min )
  Thunder Bird 21
  To Kanazawa
 • 12:15 → 12:19 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Tsuruga
 • 12:17 → 12:20 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 12:23 → 12:27 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 12:25 → 12:29 ( 4min )
  Konotori 12
  To Shin-osaka
 • 12:25 → 12:29 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 12:30 → 12:34 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Omishiotsu
 • 12:32 → 12:35 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 12:38 → 12:42 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Yasu
 • 12:40 → 12:44 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 12:42 → 12:45 ( 3min )
  Thunder Bird 23
  To Kanazawa
 • 12:45 → 12:49 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 12:47 → 12:50 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 12:53 → 12:57 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 12:55 → 12:59 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
13:00
 • 13:00 → 13:04 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Kusatsu(Shiga)
 • 13:02 → 13:05 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 13:08 → 13:12 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Yasu
 • 13:10 → 13:14 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 13:15 → 13:19 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Tsuruga
 • 13:17 → 13:20 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 13:23 → 13:27 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 13:25 → 13:29 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 13:30 → 13:34 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Omishiotsu
 • 13:32 → 13:35 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 13:38 → 13:42 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Yasu
 • 13:40 → 13:44 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 13:42 → 13:45 ( 3min )
  Thunder Bird 25
  To Kanazawa
 • 13:45 → 13:49 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 13:47 → 13:50 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 13:53 → 13:57 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 13:55 → 13:59 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
14:00
 • 14:00 → 14:04 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Nagahama
 • 14:02 → 14:05 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 14:08 → 14:12 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Yasu
 • 14:10 → 14:14 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 14:15 → 14:19 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Tsuruga
 • 14:17 → 14:20 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 14:23 → 14:27 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 14:25 → 14:29 ( 4min )
  Konotori 14
  To Shin-osaka
 • 14:25 → 14:29 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 14:30 → 14:34 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Omishiotsu
 • 14:32 → 14:35 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 14:38 → 14:42 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Yasu
 • 14:40 → 14:44 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 14:42 → 14:45 ( 3min )
  Thunder Bird 27
  To Kanazawa
 • 14:45 → 14:49 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 14:47 → 14:50 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 14:53 → 14:57 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 14:55 → 14:59 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
15:00
 • 15:00 → 15:04 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Nagahama
 • 15:02 → 15:05 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 15:08 → 15:12 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Yasu
 • 15:10 → 15:14 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 15:15 → 15:19 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Tsuruga
 • 15:17 → 15:20 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 15:21 → 15:25 ( 4min )
  Super Hakuto 8
  To Kyoto
 • 15:23 → 15:27 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 15:25 → 15:29 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 15:30 → 15:34 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Tsuruga
 • 15:32 → 15:35 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 15:38 → 15:42 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 15:40 → 15:44 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 15:42 → 15:45 ( 3min )
  Thunder Bird 31
  To Kanazawa
 • 15:45 → 15:49 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 15:47 → 15:50 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 15:53 → 15:57 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 15:55 → 15:59 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
16:00
 • 16:00 → 16:04 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Nagahama
 • 16:02 → 16:05 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 16:08 → 16:12 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 16:10 → 16:14 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 16:15 → 16:19 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 16:17 → 16:20 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 16:23 → 16:27 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 16:24 → 16:28 ( 4min )
  Konotori 18
  To Shin-osaka
 • 16:25 → 16:29 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 16:30 → 16:34 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Tsuruga
 • 16:32 → 16:35 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 16:38 → 16:42 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 16:40 → 16:44 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 16:42 → 16:45 ( 3min )
  Thunder Bird 33
  To Kanazawa
 • 16:45 → 16:49 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 16:47 → 16:50 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 16:53 → 16:57 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 16:55 → 16:59 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
17:00
 • 17:00 → 17:04 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Nagahama
 • 17:02 → 17:05 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 17:08 → 17:12 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 17:10 → 17:14 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 17:12 → 17:15 ( 3min )
  Thunder Bird 35
  To Kanazawa
 • 17:15 → 17:19 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 17:17 → 17:20 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 17:20 → 17:23 ( 3min )
  Super Hakuto 10
  To Kyoto
 • 17:23 → 17:27 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 17:23 → 17:27 ( 4min )
  Konotori 20
  To Shin-osaka
 • 17:25 → 17:29 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 17:30 → 17:34 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Tsuruga
 • 17:32 → 17:35 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 17:38 → 17:42 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 17:40 → 17:44 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 17:42 → 17:45 ( 3min )
  Thunder Bird 37
  To Kanazawa
 • 17:45 → 17:49 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 17:47 → 17:50 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 17:53 → 17:57 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 17:55 → 17:59 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
18:00
 • 18:00 → 18:04 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Nagahama
 • 18:02 → 18:05 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 18:08 → 18:12 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 18:10 → 18:14 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 18:12 → 18:15 ( 3min )
  Thunder Bird 39
  To Kanazawa
 • 18:15 → 18:19 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Kusatsu(Shiga)
 • 18:17 → 18:20 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 18:22 → 18:25 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Tsuruga
 • 18:23 → 18:28 ( 5min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Nagahama
 • 18:24 → 18:28 ( 4min )
  Konotori 22
  To Shin-osaka
 • 18:25 → 18:30 ( 5min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 18:30 → 18:34 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Tsuruga
 • 18:32 → 18:35 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 18:37 → 18:40 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 18:38 → 18:43 ( 5min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Yasu
 • 18:40 → 18:45 ( 5min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 18:42 → 18:45 ( 3min )
  Thunder Bird 41
  To Kanazawa
 • 18:45 → 18:49 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Kusatsu(Shiga)
 • 18:47 → 18:50 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 18:53 → 18:57 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 18:53 → 18:57 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 18:55 → 18:59 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
19:00
 • 19:00 → 19:04 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Maibara
 • 19:02 → 19:05 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 19:08 → 19:12 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Yasu
 • 19:10 → 19:14 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 19:15 → 19:19 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 19:17 → 19:20 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 19:23 → 19:27 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 19:25 → 19:29 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 19:27 → 19:30 ( 3min )
  Thunder Bird 45
  To Kanazawa
 • 19:30 → 19:34 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Nagahama
 • 19:32 → 19:35 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 19:36 → 19:41 ( 5min )
  Super Hakuto 12
  To Kyoto
 • 19:38 → 19:42 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Yasu
 • 19:39 → 19:44 ( 5min )
  Konotori 24
  To Shin-osaka
 • 19:40 → 19:44 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 19:45 → 19:49 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 19:47 → 19:50 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 19:53 → 19:57 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 19:55 → 19:59 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
20:00
 • 20:00 → 20:04 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Nagahama
 • 20:02 → 20:05 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 20:07 → 20:11 ( 4min )
  Thunder Bird 47
  To Kanazawa
 • 20:08 → 20:12 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Yasu
 • 20:10 → 20:14 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 20:15 → 20:19 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 20:17 → 20:20 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 20:23 → 20:27 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 20:25 → 20:29 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 20:30 → 20:34 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Nagahama
 • 20:32 → 20:35 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 20:36 → 20:40 ( 4min )
  Biwako express2
  To Kusatsu(Shiga)
 • 20:38 → 20:42 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Yasu
 • 20:40 → 20:44 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 20:45 → 20:49 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 20:47 → 20:50 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 20:53 → 20:57 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 20:54 → 20:57 ( 3min )
  Thunder Bird 49
  To Kanazawa
 • 20:55 → 20:59 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
21:00
 • 21:00 → 21:04 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Maibara
 • 21:02 → 21:05 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 21:07 → 21:12 ( 5min )
  Super Hakuto 14
  To Kyoto
 • 21:08 → 21:12 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Yasu
 • 21:10 → 21:14 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 21:15 → 21:19 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 21:17 → 21:20 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 21:23 → 21:27 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 21:25 → 21:29 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 21:30 → 21:34 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Maibara
 • 21:32 → 21:35 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 21:36 → 21:40 ( 4min )
  Biwako express4
  To Maibara
 • 21:38 → 21:42 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Yasu
 • 21:39 → 21:44 ( 5min )
  Kounotori 28
  To Shin-osaka
 • 21:40 → 21:44 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 21:45 → 21:49 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 21:47 → 21:50 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 21:53 → 21:57 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 21:55 → 21:59 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
22:00
 • 22:00 → 22:04 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Maibara
 • 22:02 → 22:06 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 22:10 → 22:14 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 22:12 → 22:16 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 22:20 → 22:24 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 22:22 → 22:26 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 22:30 → 22:34 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 22:32 → 22:36 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 22:40 → 22:44 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 22:42 → 22:46 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 22:50 → 22:54 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Maibara
 • 22:52 → 22:56 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
23:00
 • 23:00 → 23:04 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 23:02 → 23:06 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 23:10 → 23:14 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Yasu
 • 23:13 → 23:17 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
 • 23:20 → 23:24 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 23:24 → 23:27 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 23:33 → 23:37 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Yasu
 • 23:35 → 23:39 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 23:40 → 23:44 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Yasu
 • 23:45 → 23:48 ( 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)
 • 23:55 → 23:59 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kyoto
0:00
 • 00:00 → 00:04 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Kyoto
 • 00:10 → 00:14 ( 4min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takatsuki (JR)