Omiya(Saitama) To Shinjuku

JR Saikyo Line Timetable

Required time

 • JR Saikyo Line : 38min ~
5:00
 • 05:12 → 05:50 ( 38min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 05:19 → 05:58 ( 39min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 05:28 → 06:06 ( 38min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 05:37 → 06:18 ( 41min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 05:45 → 06:24 ( 39min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 05:51 → 06:31 ( 40min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 05:58 → 06:37 ( 39min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
6:00
 • 06:02 → 06:45 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 06:06 → 06:51 ( 45min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 06:16 → 06:55 ( 39min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
 • 06:22 → 07:03 ( 41min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 06:27 → 07:08 ( 41min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
 • 06:32 → 07:21 ( 49min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
 • 06:37 → 07:23 ( 46min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 06:45 → 07:27 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 06:52 → 07:40 ( 48min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
7:00
 • 07:02 → 07:49 ( 47min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
 • 07:07 → 07:57 ( 50min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
 • 07:17 → 08:06 ( 49min )
  JR Saikyo Line
  To Ebina(Odakyu-Sotetsu)
 • 07:21 → 08:10 ( 49min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
 • 07:30 → 08:15 ( 45min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
 • 07:36 → 08:24 ( 48min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
 • 07:44 → 08:29 ( 45min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
 • 07:51 → 08:38 ( 47min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
8:00
 • 08:00 → 08:46 ( 46min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
 • 08:08 → 08:54 ( 46min )
  JR Saikyo Line
  To Ebina(Odakyu-Sotetsu)
 • 08:18 → 09:05 ( 47min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 08:24 → 09:11 ( 47min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
 • 08:35 → 09:22 ( 47min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 08:49 → 09:36 ( 47min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
9:00
 • 09:03 → 09:43 ( 40min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
 • 09:17 → 10:04 ( 47min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 09:29 → 10:12 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 09:40 → 10:22 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 09:49 → 10:33 ( 44min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
10:00
 • 10:02 → 10:41 ( 39min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 10:19 → 11:02 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 10:39 → 11:21 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
11:00
 • 11:00 → 11:41 ( 41min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 11:19 → 12:02 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 11:39 → 12:20 ( 41min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 11:59 → 12:40 ( 41min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
12:00
 • 12:19 → 13:01 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 12:39 → 13:21 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 12:59 → 13:41 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
13:00
 • 13:19 → 14:02 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 13:39 → 14:21 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 13:59 → 14:42 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
14:00
 • 14:19 → 15:01 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 14:39 → 15:21 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 14:59 → 15:40 ( 41min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
15:00
 • 15:19 → 16:02 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 15:39 → 16:21 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 15:59 → 16:41 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
16:00
 • 16:19 → 17:01 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 16:36 → 17:16 ( 40min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
 • 16:56 → 17:38 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
17:00
 • 17:03 → 17:50 ( 47min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
 • 17:13 → 17:58 ( 45min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 17:19 → 18:06 ( 47min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 17:23 → 18:13 ( 50min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
 • 17:33 → 18:16 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 17:43 → 18:29 ( 46min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
 • 17:53 → 18:37 ( 44min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
18:00
 • 18:03 → 18:53 ( 50min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
 • 18:13 → 18:55 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 18:23 → 19:11 ( 48min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
 • 18:33 → 19:15 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 18:43 → 19:33 ( 50min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
 • 18:53 → 19:36 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
19:00
 • 19:03 → 19:50 ( 47min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
 • 19:13 → 19:57 ( 44min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 19:23 → 20:12 ( 49min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
 • 19:33 → 20:16 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 19:43 → 20:30 ( 47min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
 • 19:53 → 20:36 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
20:00
 • 20:02 → 20:46 ( 44min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 20:12 → 20:56 ( 44min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 20:22 → 21:06 ( 44min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 20:32 → 21:12 ( 40min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
 • 20:42 → 21:27 ( 45min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
 • 20:52 → 21:37 ( 45min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
21:00
 • 21:02 → 21:46 ( 44min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 21:12 → 21:56 ( 44min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 21:22 → 22:06 ( 44min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 21:32 → 22:15 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 21:42 → 22:26 ( 44min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 21:52 → 22:32 ( 40min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
22:00
 • 22:00 → 22:44 ( 44min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
 • 22:10 → 22:53 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
 • 22:20 → 23:01 ( 41min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 22:30 → 23:12 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Shin-kiba
 • 22:40 → 23:21 ( 41min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 22:50 → 23:31 ( 41min )
  JR Saikyo Line
  To Osaki
23:00
 • 23:00 → 23:41 ( 41min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 23:10 → 23:51 ( 41min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku
 • 23:24 → 00:03 ( 39min )
  JR Saikyo Line
  To Shinjuku