Asakusa(Tokyo) To Ueno

Tokyo Metro Ginza Line Timetable

Required time

 • Tokyo Metro Ginza Line : 4min ~
Filter Trains :  All
5:00
 • 05:01 → 05:05 ( 4min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 05:14 → 05:19 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 05:23 → 05:28 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 05:31 → 05:36 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 05:39 → 05:44 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 05:47 → 05:52 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 05:54 → 05:58 ( 4min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
6:00
 • 06:00 → 06:05 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 06:07 → 06:12 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 06:13 → 06:18 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 06:17 → 06:22 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 06:24 → 06:30 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 06:33 → 06:39 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 06:38 → 06:43 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 06:42 → 06:48 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 06:46 → 06:51 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 06:50 → 06:55 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 06:54 → 06:59 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 06:59 → 07:05 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
7:00
 • 07:03 → 07:08 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 07:07 → 07:14 ( 7min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 07:11 → 07:16 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 07:15 → 07:21 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 07:19 → 07:24 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 07:23 → 07:28 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 07:27 → 07:33 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 07:31 → 07:38 ( 7min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 07:35 → 07:40 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 07:39 → 07:45 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 07:42 → 07:47 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 07:46 → 07:52 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 07:49 → 07:54 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 07:53 → 07:59 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 07:55 → 08:01 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 07:58 → 08:03 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
8:00
 • 08:01 → 08:06 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 08:04 → 08:10 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 08:07 → 08:13 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 08:10 → 08:15 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 08:12 → 08:17 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 08:15 → 08:20 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 08:17 → 08:22 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 08:19 → 08:24 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 08:22 → 08:27 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 08:24 → 08:29 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 08:26 → 08:31 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 08:29 → 08:34 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 08:31 → 08:36 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 08:33 → 08:38 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 08:36 → 08:41 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 08:38 → 08:43 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 08:40 → 08:45 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 08:43 → 08:48 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 08:45 → 08:50 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 08:48 → 08:53 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 08:51 → 08:56 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 08:54 → 08:59 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 08:57 → 09:02 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
9:00
 • 09:00 → 09:05 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 09:03 → 09:08 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 09:07 → 09:12 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 09:10 → 09:15 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 09:13 → 09:18 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 09:16 → 09:21 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 09:20 → 09:25 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 09:23 → 09:28 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 09:26 → 09:31 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 09:29 → 09:34 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 09:32 → 09:37 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 09:35 → 09:40 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 09:38 → 09:43 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 09:41 → 09:46 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 09:45 → 09:50 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 09:48 → 09:53 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 09:52 → 09:57 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 09:55 → 10:00 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 09:59 → 10:04 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
10:00
 • 10:02 → 10:08 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 10:06 → 10:12 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 10:10 → 10:16 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 10:14 → 10:19 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 10:17 → 10:23 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 10:21 → 10:26 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 10:25 → 10:30 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 10:28 → 10:33 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 10:32 → 10:37 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 10:36 → 10:41 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 10:40 → 10:45 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 10:43 → 10:49 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 10:47 → 10:53 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 10:52 → 10:57 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 10:56 → 11:01 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
11:00
 • 11:00 → 11:05 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 11:04 → 11:09 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 11:08 → 11:13 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 11:12 → 11:17 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 11:16 → 11:21 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 11:20 → 11:25 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 11:24 → 11:29 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 11:28 → 11:33 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 11:32 → 11:37 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 11:36 → 11:41 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 11:40 → 11:45 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 11:44 → 11:49 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 11:48 → 11:53 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 11:52 → 11:57 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 11:56 → 12:01 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
12:00
 • 12:00 → 12:05 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 12:04 → 12:09 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 12:08 → 12:13 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 12:12 → 12:17 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 12:16 → 12:21 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 12:20 → 12:25 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 12:24 → 12:29 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 12:28 → 12:33 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 12:32 → 12:37 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 12:36 → 12:41 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 12:40 → 12:45 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 12:44 → 12:49 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 12:48 → 12:53 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 12:52 → 12:57 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 12:56 → 13:01 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
13:00
 • 13:00 → 13:05 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 13:04 → 13:09 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 13:08 → 13:13 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 13:12 → 13:17 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 13:16 → 13:21 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 13:20 → 13:25 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 13:24 → 13:29 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 13:28 → 13:33 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 13:32 → 13:37 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 13:36 → 13:41 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 13:40 → 13:45 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 13:44 → 13:49 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 13:48 → 13:53 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 13:52 → 13:57 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 13:56 → 14:01 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
14:00
 • 14:00 → 14:05 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 14:04 → 14:09 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 14:08 → 14:13 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 14:12 → 14:17 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 14:16 → 14:21 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 14:20 → 14:25 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 14:24 → 14:29 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 14:28 → 14:33 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 14:32 → 14:37 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 14:36 → 14:41 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 14:40 → 14:45 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 14:44 → 14:49 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 14:48 → 14:53 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 14:52 → 14:57 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 14:56 → 15:01 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
15:00
 • 15:00 → 15:05 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 15:04 → 15:09 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 15:08 → 15:13 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 15:12 → 15:17 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 15:16 → 15:21 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 15:20 → 15:25 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 15:24 → 15:29 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 15:28 → 15:32 ( 4min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 15:32 → 15:39 ( 7min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 15:36 → 15:43 ( 7min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 15:40 → 15:46 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 15:44 → 15:49 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 15:47 → 15:52 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 15:50 → 15:55 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 15:54 → 16:01 ( 7min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 15:58 → 16:04 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
16:00
 • 16:02 → 16:07 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 16:06 → 16:13 ( 7min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 16:09 → 16:15 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 16:12 → 16:17 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 16:15 → 16:20 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 16:18 → 16:25 ( 7min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 16:22 → 16:27 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 16:25 → 16:30 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 16:29 → 16:34 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 16:32 → 16:37 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 16:35 → 16:42 ( 7min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 16:39 → 16:44 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 16:42 → 16:47 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 16:46 → 16:51 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 16:49 → 16:54 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 16:51 → 16:56 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 16:55 → 17:01 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 16:58 → 17:03 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
17:00
 • 17:01 → 17:08 ( 7min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 17:04 → 17:11 ( 7min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 17:08 → 17:13 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 17:11 → 17:16 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 17:13 → 17:18 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 17:15 → 17:20 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 17:18 → 17:23 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 17:20 → 17:25 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 17:23 → 17:28 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 17:25 → 17:30 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 17:28 → 17:32 ( 4min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 17:30 → 17:35 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 17:32 → 17:37 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 17:35 → 17:40 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 17:37 → 17:42 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 17:40 → 17:45 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 17:42 → 17:47 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 17:44 → 17:49 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 17:47 → 17:52 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 17:49 → 17:54 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 17:52 → 17:57 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 17:54 → 17:59 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 17:57 → 18:01 ( 4min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 17:59 → 18:04 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
18:00
 • 18:01 → 18:06 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 18:04 → 18:09 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 18:06 → 18:11 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 18:09 → 18:14 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 18:11 → 18:16 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 18:13 → 18:18 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 18:16 → 18:21 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 18:18 → 18:23 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 18:21 → 18:26 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 18:23 → 18:28 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 18:26 → 18:30 ( 4min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 18:28 → 18:33 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 18:30 → 18:35 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 18:33 → 18:38 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 18:35 → 18:40 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 18:38 → 18:43 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 18:40 → 18:45 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 18:42 → 18:47 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 18:45 → 18:50 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 18:47 → 18:52 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 18:50 → 18:55 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 18:52 → 18:57 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 18:55 → 18:59 ( 4min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 18:57 → 19:02 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 18:59 → 19:04 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
19:00
 • 19:02 → 19:07 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 19:05 → 19:10 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 19:08 → 19:13 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 19:11 → 19:16 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 19:14 → 19:19 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 19:17 → 19:22 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 19:20 → 19:25 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 19:23 → 19:28 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 19:26 → 19:31 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 19:29 → 19:34 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 19:32 → 19:37 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 19:35 → 19:40 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 19:38 → 19:43 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 19:41 → 19:46 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 19:44 → 19:49 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 19:48 → 19:53 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 19:51 → 19:56 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 19:55 → 20:00 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 19:59 → 20:03 ( 4min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
20:00
 • 20:02 → 20:07 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 20:06 → 20:11 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 20:11 → 20:16 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 20:15 → 20:20 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 20:18 → 20:24 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 20:22 → 20:28 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 20:27 → 20:32 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 20:31 → 20:36 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 20:36 → 20:41 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 20:40 → 20:45 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 20:45 → 20:50 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 20:49 → 20:54 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 20:52 → 20:57 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 20:56 → 21:01 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
21:00
 • 21:00 → 21:05 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 21:05 → 21:10 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 21:08 → 21:13 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 21:13 → 21:17 ( 4min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 21:17 → 21:21 ( 4min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 21:21 → 21:26 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 21:26 → 21:31 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 21:30 → 21:35 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 21:35 → 21:40 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 21:38 → 21:43 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 21:42 → 21:47 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 21:47 → 21:52 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 21:52 → 21:58 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 21:58 → 22:03 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
22:00
 • 22:02 → 22:07 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 22:07 → 22:12 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 22:11 → 22:16 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 22:16 → 22:21 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 22:21 → 22:26 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 22:26 → 22:31 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 22:31 → 22:36 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 22:36 → 22:41 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 22:41 → 22:46 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 22:46 → 22:51 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 22:51 → 22:56 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 22:55 → 23:00 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
23:00
 • 23:00 → 23:05 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 23:04 → 23:10 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 23:09 → 23:14 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 23:13 → 23:19 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 23:19 → 23:23 ( 4min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 23:22 → 23:28 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 23:28 → 23:33 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 23:32 → 23:38 ( 6min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 23:39 → 23:43 ( 4min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 23:46 → 23:51 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
 • 23:55 → 23:59 ( 4min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Shibuya
0:00
 • 00:03 → 00:08 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Ueno
 • 00:10 → 00:15 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Ueno
 • 00:14 → 00:19 ( 5min )
  Tokyo Metro Ginza Line
  To Ueno