Aoto To Oshiage(SKYTREE)

Keisei Oshiage Line Timetable

Required time

 • Keisei Oshiage Line Rapid : 5min ~
 • Keisei Oshiage Line Rapid Limited Express : 5min ~
 • Keisei Oshiage Line Limited Express : 5min ~
 • Keisei Oshiage Line : 8min ~
 • Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express : 5min ~
4:00
 • 04:50 → 04:59 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
5:00
 • 05:03 → 05:12 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 05:13 → 05:21 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 05:23 → 05:32 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 05:32 → 05:41 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Oshiage(SKYTREE)
 • 05:37 → 05:42 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 05:43 → 05:51 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 05:51 → 06:00 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Oshiage(SKYTREE)
 • 05:56 → 06:01 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
6:00
 • 06:02 → 06:11 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 06:10 → 06:18 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 06:14 → 06:23 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 06:19 → 06:24 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 06:23 → 06:31 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Oshiage(SKYTREE)
 • 06:25 → 06:34 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 06:33 → 06:38 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Nishi-magome
 • 06:36 → 06:44 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 06:43 → 06:49 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 06:46 → 06:54 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 06:54 → 07:03 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 06:59 → 07:08 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
7:00
 • 07:07 → 07:12 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 07:10 → 07:18 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 07:15 → 07:23 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 07:20 → 07:28 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 07:27 → 07:33 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 07:30 → 07:38 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 07:38 → 07:43 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 07:40 → 07:48 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 07:46 → 07:52 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 07:49 → 07:58 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 07:56 → 08:04 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
8:00
 • 08:02 → 08:08 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 08:05 → 08:14 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 08:13 → 08:18 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 08:16 → 08:25 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 08:21 → 08:29 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 08:29 → 08:35 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 08:31 → 08:40 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 08:36 → 08:44 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 08:43 → 08:48 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 08:46 → 08:55 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 08:53 → 08:59 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 08:56 → 09:05 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
9:00
 • 09:01 → 09:10 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 09:06 → 09:15 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 09:12 → 09:20 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keikyu-Kurihama
 • 09:17 → 09:25 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 09:24 → 09:29 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 09:28 → 09:36 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 09:33 → 09:38 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 09:37 → 09:46 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 09:45 → 09:50 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 09:47 → 09:56 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 09:53 → 09:59 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 09:57 → 10:06 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
10:00
 • 10:03 → 10:09 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 10:07 → 10:16 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 10:13 → 10:19 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 10:17 → 10:26 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 10:24 → 10:29 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 10:27 → 10:36 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 10:34 → 10:39 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 10:37 → 10:46 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 10:44 → 10:50 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 10:47 → 10:56 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 10:54 → 10:59 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 10:57 → 11:06 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
11:00
 • 11:04 → 11:10 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 11:07 → 11:16 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 11:14 → 11:20 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 11:17 → 11:26 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 11:24 → 11:30 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 11:27 → 11:36 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 11:34 → 11:39 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 11:37 → 11:46 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 11:44 → 11:50 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 11:47 → 11:56 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 11:54 → 12:00 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 11:57 → 12:06 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
12:00
 • 12:04 → 12:10 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 12:07 → 12:16 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 12:14 → 12:19 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 12:17 → 12:26 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 12:24 → 12:30 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 12:27 → 12:36 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 12:34 → 12:40 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 12:37 → 12:46 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 12:44 → 12:50 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 12:47 → 12:56 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 12:54 → 12:59 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 12:57 → 13:06 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
13:00
 • 13:04 → 13:10 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 13:07 → 13:16 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 13:14 → 13:20 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 13:17 → 13:26 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 13:24 → 13:30 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 13:27 → 13:36 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 13:34 → 13:39 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 13:37 → 13:46 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 13:44 → 13:50 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 13:47 → 13:56 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 13:54 → 14:00 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 13:57 → 14:06 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
14:00
 • 14:04 → 14:10 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 14:07 → 14:16 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 14:14 → 14:19 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 14:17 → 14:26 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 14:24 → 14:30 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 14:27 → 14:36 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 14:34 → 14:40 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 14:37 → 14:46 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 14:44 → 14:50 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 14:47 → 14:56 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 14:54 → 14:59 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 14:57 → 15:06 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
15:00
 • 15:04 → 15:10 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 15:07 → 15:16 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 15:14 → 15:20 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 15:17 → 15:26 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 15:24 → 15:30 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 15:27 → 15:36 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keikyu-Kurihama
 • 15:34 → 15:39 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 15:37 → 15:46 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 15:44 → 15:50 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 15:47 → 15:56 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 15:54 → 16:00 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 15:57 → 16:06 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
16:00
 • 16:04 → 16:10 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 16:07 → 16:16 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 16:14 → 16:19 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 16:17 → 16:26 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 16:24 → 16:30 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 16:27 → 16:36 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 16:34 → 16:40 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 16:37 → 16:46 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 16:44 → 16:50 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 16:47 → 16:56 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 16:54 → 16:59 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 16:57 → 17:06 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
17:00
 • 17:04 → 17:10 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 17:07 → 17:16 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 17:14 → 17:20 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 17:17 → 17:26 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 17:24 → 17:30 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 17:27 → 17:36 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keikyu-Kurihama
 • 17:34 → 17:39 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 17:37 → 17:46 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 17:44 → 17:50 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 17:47 → 17:56 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 17:54 → 18:00 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 17:57 → 18:06 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
18:00
 • 18:04 → 18:10 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 18:07 → 18:16 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keikyu-Kurihama
 • 18:14 → 18:19 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 18:17 → 18:26 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 18:24 → 18:30 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 18:27 → 18:35 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 18:34 → 18:39 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 18:37 → 18:46 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 18:44 → 18:50 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 18:47 → 18:56 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keikyu-Kurihama
 • 18:53 → 18:59 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 18:57 → 19:06 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
19:00
 • 19:04 → 19:10 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 19:06 → 19:15 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 19:12 → 19:20 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 19:17 → 19:26 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 19:25 → 19:30 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Nishi-magome
 • 19:27 → 19:35 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 19:32 → 19:40 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 19:37 → 19:46 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 19:45 → 19:50 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 19:47 → 19:55 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 19:52 → 20:00 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 19:56 → 20:05 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
20:00
 • 20:02 → 20:10 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 20:09 → 20:14 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 20:12 → 20:20 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keikyu-Kurihama
 • 20:17 → 20:26 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 20:24 → 20:33 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 20:32 → 20:40 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keikyu-Kurihama
 • 20:37 → 20:45 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 20:45 → 20:50 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 20:47 → 20:55 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 20:55 → 21:04 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
21:00
 • 21:04 → 21:13 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 21:11 → 21:20 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 21:21 → 21:29 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 21:25 → 21:34 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Oshiage(SKYTREE)
 • 21:32 → 21:37 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Nishi-magome
 • 21:36 → 21:45 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 21:44 → 21:53 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Miurakaigan
 • 21:52 → 22:01 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 21:57 → 22:06 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
22:00
 • 22:04 → 22:13 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Oshiage(SKYTREE)
 • 22:09 → 22:14 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Nishi-magome
 • 22:11 → 22:20 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 22:19 → 22:28 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 22:28 → 22:36 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keikyu-Kurihama
 • 22:36 → 22:45 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Miurakaigan
 • 22:46 → 22:54 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Zushi‧Hayama
 • 22:56 → 23:04 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
23:00
 • 23:05 → 23:13 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 23:14 → 23:23 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Shinagawa
 • 23:22 → 23:31 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Kanazawa-bunko
 • 23:32 → 23:41 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 23:44 → 23:52 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 23:56 → 00:04 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Sengakuji
0:00
 • 00:13 → 00:22 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Asakusabashi