Aomori To Shin-Aomori

JR Ouu Main Line(Akita-Aomori) Timetable

Required time

 • JR Ouu Main Line(Akita-Aomori) : 4min ~
 • Resort Shirakami : 5min ~
 • SUPER TSUGARU : 5min ~
 • JR Ouu Main Line Rapid(Akita-Aomori) : 5min ~
 • Tsugaru : 5min ~
5:00
 • 05:41 → 05:45 ( 4min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Hirosaki
6:00
 • 06:36 → 06:40 ( 4min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Hirosaki
7:00
 • 07:04 → 07:08 ( 4min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Akita
 • 07:24 → 07:28 ( 4min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Tsugarushinjo
 • 07:34 → 07:39 ( 5min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Hirosaki
 • 07:56 → 08:01 ( 5min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Hirosaki
8:00
 • 08:09 → 08:15 ( 6min )
  Resort Shirakami 2
  To Akita
 • 08:24 → 08:28 ( 4min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Tsugarushinjo
9:00
 • 09:04 → 09:09 ( 5min )
  Tsugaru 42 Go
  To Akita
 • 09:35 → 09:40 ( 5min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Tsugarushinjo
 • 09:52 → 09:56 ( 4min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Hirosaki
10:00
 • 10:42 → 10:47 ( 5min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Akita
11:00
 • 11:05 → 11:09 ( 4min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Tsugarushinjo
 • 11:22 → 11:27 ( 5min )
  JR Ouu Main Line Rapid(Akita-Aomori)
  To Hirosaki
12:00
 • 12:14 → 12:19 ( 5min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Hirosaki
 • 12:40 → 12:45 ( 5min )
  Supermarket Tsugaru 2 Go
  To Akita
13:00
 • 13:01 → 13:05 ( 4min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Tsugarushinjo
 • 13:35 → 13:40 ( 5min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Hirosaki
 • 13:52 → 13:57 ( 5min )
  Resort Shirakami 4
  To Akita
14:00
 • 14:01 → 14:05 ( 4min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Hirosaki
 • 14:47 → 14:52 ( 5min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Hirosaki
15:00
 • 15:08 → 15:13 ( 5min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Tsugarushinjo
 • 15:28 → 15:33 ( 5min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Hirosaki
 • 15:56 → 16:01 ( 5min )
  Tsugaru 44 Go
  To Akita
16:00
 • 16:45 → 16:50 ( 5min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Hirosaki
17:00
 • 17:26 → 17:31 ( 5min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Hirosaki
18:00
 • 18:11 → 18:15 ( 4min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Tsugarushinjo
 • 18:24 → 18:29 ( 5min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Hirosaki
19:00
 • 19:04 → 19:08 ( 4min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Hirosaki
 • 19:26 → 19:31 ( 5min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Tsugarushinjo
 • 19:57 → 20:02 ( 5min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Odate
20:00
 • 20:18 → 20:22 ( 4min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Tsugarushinjo
 • 20:45 → 20:49 ( 4min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Hirosaki
21:00
 • 21:24 → 21:28 ( 4min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Tsugarushinjo
 • 21:47 → 21:52 ( 5min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Odate
22:00
 • 22:19 → 22:24 ( 5min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Tsugarushinjo
 • 22:36 → 22:40 ( 4min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Hirosaki
23:00
 • 23:38 → 23:43 ( 5min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Hirosaki