Kanagawa-shimmachi To Yokohama

Keikyu Main Line Timetable

Required time

 • Keikyu Main Line Limited Express : 2min ~
 • Keikyu Main Line Express : 3min ~
 • Keikyu Main Line : 3min ~
5:00
 • 05:01 → 05:04 ( 3min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 05:15 → 05:19 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 05:29 → 05:33 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Keikyu-Kurihama
 • 05:38 → 05:40 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 05:40 → 05:44 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 05:55 → 05:59 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
6:00
 • 06:03 → 06:05 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 06:04 → 06:08 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 06:12 → 06:15 ( 3min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 06:20 → 06:22 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 06:21 → 06:25 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Keikyu-Kurihama
 • 06:26 → 06:29 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 06:30 → 06:34 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 06:39 → 06:41 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 06:41 → 06:45 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 06:47 → 06:51 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Keikyu-Kurihama
 • 06:56 → 06:59 ( 3min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 06:58 → 07:02 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
7:00
 • 07:03 → 07:05 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 07:05 → 07:09 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Keikyu-Kurihama
 • 07:11 → 07:13 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Uraga
 • 07:13 → 07:17 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 07:18 → 07:21 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 07:22 → 07:25 ( 3min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 07:24 → 07:27 ( 3min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 07:26 → 07:30 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 07:33 → 07:35 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Uraga
 • 07:36 → 07:38 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 07:37 → 07:41 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 07:40 → 07:44 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 07:45 → 07:48 ( 3min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 07:47 → 07:50 ( 3min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 07:50 → 07:54 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 07:56 → 07:58 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 07:57 → 08:01 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
8:00
 • 08:00 → 08:04 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 08:05 → 08:07 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 08:06 → 08:10 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 08:09 → 08:13 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 08:13 → 08:17 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Kanazawa-bunko
 • 08:16 → 08:19 ( 3min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 08:17 → 08:21 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 08:20 → 08:24 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 08:23 → 08:26 ( 3min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 08:25 → 08:29 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 08:28 → 08:31 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 08:31 → 08:33 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 08:32 → 08:36 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 08:40 → 08:42 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 08:41 → 08:45 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 08:50 → 08:53 ( 3min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 08:52 → 08:56 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 08:58 → 09:01 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
9:00
 • 09:00 → 09:04 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 09:04 → 09:06 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 09:05 → 09:09 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Kanazawa-bunko
 • 09:07 → 09:11 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 09:13 → 09:15 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 09:14 → 09:18 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 09:17 → 09:20 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 09:23 → 09:25 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 09:24 → 09:28 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 09:27 → 09:30 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 09:32 → 09:34 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 09:33 → 09:37 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 09:36 → 09:39 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 09:42 → 09:45 ( 3min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 09:44 → 09:48 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 09:47 → 09:50 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 09:53 → 09:55 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 09:54 → 09:58 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 09:57 → 10:00 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
10:00
 • 10:01 → 10:03 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 10:02 → 10:06 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Kanazawa-bunko
 • 10:06 → 10:09 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 10:12 → 10:14 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 10:13 → 10:17 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 10:17 → 10:20 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 10:22 → 10:24 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 10:23 → 10:27 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 10:33 → 10:37 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 10:38 → 10:41 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 10:42 → 10:44 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 10:43 → 10:47 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 10:47 → 10:50 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 10:52 → 10:54 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 10:53 → 10:57 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
11:00
 • 11:01 → 11:04 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 11:04 → 11:08 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 11:10 → 11:12 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 11:12 → 11:16 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 11:23 → 11:26 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 11:25 → 11:28 ( 3min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 11:30 → 11:32 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 11:37 → 11:41 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 11:42 → 11:45 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 11:44 → 11:48 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 11:50 → 11:52 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 11:51 → 11:55 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
12:00
 • 12:01 → 12:05 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 12:03 → 12:07 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 12:09 → 12:11 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 12:10 → 12:14 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 12:21 → 12:25 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 12:23 → 12:27 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 12:29 → 12:31 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 12:30 → 12:34 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 12:41 → 12:45 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 12:43 → 12:47 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 12:49 → 12:51 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 12:50 → 12:54 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
13:00
 • 13:01 → 13:05 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 13:03 → 13:07 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 13:09 → 13:11 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 13:10 → 13:14 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 13:21 → 13:25 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 13:23 → 13:27 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Kanazawa-bunko
 • 13:29 → 13:31 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 13:30 → 13:34 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 13:41 → 13:45 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 13:43 → 13:47 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 13:49 → 13:51 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 13:50 → 13:54 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
14:00
 • 14:01 → 14:05 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 14:03 → 14:07 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 14:09 → 14:11 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 14:10 → 14:14 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 14:21 → 14:25 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 14:23 → 14:27 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Kanazawa-bunko
 • 14:29 → 14:31 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 14:30 → 14:34 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 14:41 → 14:45 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 14:43 → 14:47 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 14:49 → 14:51 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 14:50 → 14:54 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
15:00
 • 15:01 → 15:05 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 15:03 → 15:07 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 15:09 → 15:11 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 15:10 → 15:14 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 15:21 → 15:25 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 15:23 → 15:27 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 15:29 → 15:31 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 15:30 → 15:34 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 15:41 → 15:45 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 15:43 → 15:47 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 15:49 → 15:51 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 15:50 → 15:54 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 15:53 → 15:57 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
16:00
 • 16:00 → 16:03 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 16:03 → 16:07 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Kanazawa-bunko
 • 16:09 → 16:11 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 16:10 → 16:14 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 16:17 → 16:20 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 16:21 → 16:24 ( 3min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 16:23 → 16:27 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 16:31 → 16:35 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 16:35 → 16:38 ( 3min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 16:40 → 16:43 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 16:44 → 16:48 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 16:50 → 16:53 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 16:53 → 16:57 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 16:56 → 17:00 ( 4min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 16:59 → 17:03 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
17:00
 • 17:05 → 17:07 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 17:06 → 17:10 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 17:09 → 17:13 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 17:14 → 17:18 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 17:17 → 17:21 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 17:20 → 17:23 ( 3min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 17:23 → 17:26 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 17:26 → 17:30 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 17:31 → 17:33 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 17:32 → 17:36 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 17:38 → 17:41 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 17:42 → 17:44 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 17:43 → 17:47 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 17:49 → 17:53 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 17:53 → 17:56 ( 3min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 17:55 → 17:58 ( 3min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
18:00
 • 18:00 → 18:03 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 18:04 → 18:06 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 18:05 → 18:09 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 18:10 → 18:13 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 18:13 → 18:16 ( 3min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 18:14 → 18:18 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 18:19 → 18:23 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 18:23 → 18:26 ( 3min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 18:24 → 18:28 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 18:29 → 18:33 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 18:33 → 18:36 ( 3min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 18:34 → 18:38 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 18:39 → 18:43 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 18:43 → 18:46 ( 3min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 18:44 → 18:48 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 18:49 → 18:53 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 18:53 → 18:56 ( 3min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 18:54 → 18:58 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 18:59 → 19:03 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
19:00
 • 19:03 → 19:06 ( 3min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 19:04 → 19:08 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 19:09 → 19:13 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 19:13 → 19:16 ( 3min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 19:14 → 19:18 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 19:19 → 19:23 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 19:23 → 19:25 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 19:24 → 19:28 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 19:29 → 19:33 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 19:33 → 19:35 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 19:34 → 19:38 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 19:39 → 19:43 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 19:43 → 19:45 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 19:44 → 19:48 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 19:50 → 19:53 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 19:53 → 19:56 ( 3min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 19:54 → 19:58 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 19:59 → 20:03 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
20:00
 • 20:02 → 20:06 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 20:10 → 20:13 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 20:12 → 20:16 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 20:18 → 20:22 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 20:22 → 20:26 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 20:29 → 20:33 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 20:32 → 20:36 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 20:38 → 20:41 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 20:42 → 20:46 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 20:50 → 20:53 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 20:52 → 20:56 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 20:57 → 21:01 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
21:00
 • 21:01 → 21:05 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 21:09 → 21:12 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 21:12 → 21:16 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 21:17 → 21:21 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 21:20 → 21:24 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 21:29 → 21:33 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 21:32 → 21:36 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 21:39 → 21:43 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 21:42 → 21:46 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 21:48 → 21:51 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 21:51 → 21:55 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 21:58 → 22:01 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
22:00
 • 22:02 → 22:05 ( 3min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 22:05 → 22:08 ( 3min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 22:10 → 22:14 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Horinouchi
 • 22:16 → 22:19 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 22:21 → 22:23 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Uraga
 • 22:22 → 22:26 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 22:30 → 22:33 ( 3min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 22:36 → 22:38 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Zushi‧Hayama
 • 22:37 → 22:41 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 22:42 → 22:44 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Uraga
 • 22:43 → 22:47 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 22:52 → 22:56 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
23:00
 • 23:00 → 23:02 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 23:01 → 23:04 ( 3min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 23:06 → 23:08 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Kanazawa-bunko
 • 23:10 → 23:13 ( 3min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 23:12 → 23:16 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 23:20 → 23:23 ( 3min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 23:24 → 23:26 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 23:26 → 23:30 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 23:35 → 23:37 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Miurakaigan
 • 23:36 → 23:40 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 23:44 → 23:46 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 23:45 → 23:49 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 23:53 → 23:55 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 23:56 → 23:59 ( 3min )
  Keikyu Main Line
  To Kanazawa-bunko
0:00
 • 00:00 → 00:04 ( 4min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 00:05 → 00:08 ( 3min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Zushi‧Hayama
 • 00:13 → 00:17 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Kanazawa-bunko
 • 00:22 → 00:24 ( 2min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Kanazawa-bunko
 • 00:23 → 00:27 ( 4min )
  Keikyu Main Line
  To Kamiooka