Kanda(Tokyo) To Tokyo

JR Keihintohoku Line Timetable

Required time

 • JR Keihintohoku Line-Negishi Line : 2min ~
 • JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid : 2min ~
4:00
 • 04:38 → 04:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 04:53 → 04:55 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
5:00
 • 05:05 → 05:08 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 05:15 → 05:17 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 05:24 → 05:27 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 05:35 → 05:38 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 05:46 → 05:49 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 05:55 → 05:57 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
6:00
 • 06:03 → 06:06 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 06:08 → 06:11 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 06:15 → 06:19 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 06:26 → 06:28 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 06:35 → 06:37 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 06:41 → 06:43 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 06:46 → 06:49 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 06:51 → 06:54 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 06:56 → 06:59 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
7:00
 • 07:02 → 07:05 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 07:06 → 07:08 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 07:10 → 07:13 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 07:15 → 07:17 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 07:19 → 07:21 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 07:23 → 07:25 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Tsurumi
 • 07:26 → 07:28 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 07:30 → 07:33 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 07:33 → 07:36 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 07:37 → 07:39 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 07:40 → 07:42 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 07:43 → 07:45 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Tsurumi
 • 07:46 → 07:48 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 07:48 → 07:51 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 07:51 → 07:53 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 07:53 → 07:56 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 07:56 → 07:58 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 07:58 → 08:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Tsurumi
8:00
 • 08:01 → 08:03 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 08:03 → 08:06 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 08:06 → 08:08 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 08:08 → 08:11 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Tsurumi
 • 08:11 → 08:13 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 08:13 → 08:16 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 08:16 → 08:18 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Tsurumi
 • 08:18 → 08:21 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 08:21 → 08:24 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 08:24 → 08:27 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Tsurumi
 • 08:27 → 08:30 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 08:30 → 08:33 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 08:33 → 08:36 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Tsurumi
 • 08:36 → 08:39 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 08:39 → 08:42 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 08:42 → 08:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 08:45 → 08:48 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 08:48 → 08:51 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 08:52 → 08:55 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 08:55 → 08:57 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 08:58 → 09:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Tsurumi
9:00
 • 09:02 → 09:04 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 09:05 → 09:08 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 09:08 → 09:10 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 09:11 → 09:13 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Higashi-Kanagawa
 • 09:14 → 09:16 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 09:17 → 09:20 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 09:20 → 09:23 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 09:23 → 09:26 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 09:27 → 09:30 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 09:30 → 09:33 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 09:33 → 09:35 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 09:36 → 09:38 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 09:39 → 09:41 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 09:42 → 09:44 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 09:45 → 09:47 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 09:49 → 09:51 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 09:52 → 09:54 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 09:55 → 09:58 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 09:58 → 10:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
10:00
 • 10:02 → 10:04 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 10:05 → 10:07 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 10:09 → 10:11 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 10:12 → 10:15 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 10:17 → 10:19 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 10:21 → 10:23 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 10:25 → 10:28 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 10:29 → 10:33 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Kamata
 • 10:34 → 10:37 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 10:38 → 10:40 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Kamata
 • 10:43 → 10:45 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 10:48 → 10:50 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 10:53 → 10:55 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 10:58 → 11:00 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Kamata
11:00
 • 11:03 → 11:05 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 11:08 → 11:10 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 11:13 → 11:15 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 11:18 → 11:20 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Kamata
 • 11:23 → 11:25 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 11:28 → 11:30 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 11:33 → 11:35 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 11:38 → 11:40 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Kamata
 • 11:43 → 11:45 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 11:48 → 11:50 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 11:53 → 11:55 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 11:58 → 12:00 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Kamata
12:00
 • 12:03 → 12:05 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 12:08 → 12:10 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 12:13 → 12:15 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 12:18 → 12:20 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Kamata
 • 12:23 → 12:25 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 12:28 → 12:30 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 12:33 → 12:35 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 12:38 → 12:40 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Kamata
 • 12:43 → 12:45 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 12:48 → 12:50 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 12:53 → 12:55 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 12:58 → 13:00 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Kamata
13:00
 • 13:03 → 13:05 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 13:08 → 13:10 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 13:13 → 13:15 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 13:18 → 13:20 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Kamata
 • 13:23 → 13:25 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 13:28 → 13:30 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 13:33 → 13:35 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 13:38 → 13:40 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Kamata
 • 13:43 → 13:45 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 13:48 → 13:50 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 13:53 → 13:55 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 13:58 → 14:00 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Kamata
14:00
 • 14:03 → 14:05 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 14:08 → 14:10 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 14:13 → 14:15 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 14:18 → 14:20 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Kamata
 • 14:23 → 14:25 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 14:28 → 14:30 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 14:33 → 14:35 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 14:38 → 14:40 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Kamata
 • 14:43 → 14:45 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 14:48 → 14:50 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 14:53 → 14:55 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 14:58 → 15:00 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Kamata
15:00
 • 15:03 → 15:05 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 15:08 → 15:10 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 15:13 → 15:15 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 15:18 → 15:20 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Kamata
 • 15:23 → 15:25 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 15:28 → 15:31 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 15:34 → 15:38 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 15:41 → 15:44 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 15:46 → 15:49 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 15:51 → 15:54 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 15:57 → 15:59 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
16:00
 • 16:01 → 16:04 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 16:06 → 16:09 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 16:11 → 16:14 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 16:16 → 16:19 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 16:21 → 16:24 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 16:26 → 16:29 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 16:31 → 16:34 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 16:36 → 16:39 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 16:41 → 16:44 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 16:46 → 16:49 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 16:51 → 16:53 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 16:55 → 16:58 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
17:00
 • 17:00 → 17:02 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 17:04 → 17:07 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 17:08 → 17:11 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 17:12 → 17:15 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 17:16 → 17:19 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 17:20 → 17:23 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 17:25 → 17:28 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 17:29 → 17:32 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 17:33 → 17:36 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 17:37 → 17:39 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 17:40 → 17:43 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 17:44 → 17:46 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 17:47 → 17:50 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 17:51 → 17:53 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 17:54 → 17:57 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 17:58 → 18:00 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
18:00
 • 18:01 → 18:04 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Tsurumi
 • 18:04 → 18:07 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 18:07 → 18:10 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 18:10 → 18:13 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 18:13 → 18:16 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 18:16 → 18:19 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 18:19 → 18:22 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 18:22 → 18:25 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Tsurumi
 • 18:25 → 18:28 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 18:28 → 18:31 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 18:31 → 18:34 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 18:34 → 18:37 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 18:37 → 18:40 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 18:40 → 18:42 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 18:42 → 18:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 18:46 → 18:49 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 18:49 → 18:52 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 18:53 → 18:55 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Tsurumi
 • 18:56 → 18:59 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
19:00
 • 19:00 → 19:03 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 19:03 → 19:06 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 19:07 → 19:09 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 19:10 → 19:13 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 19:14 → 19:16 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 19:17 → 19:20 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 19:21 → 19:24 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 19:24 → 19:27 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 19:28 → 19:30 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 19:31 → 19:34 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 19:35 → 19:37 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 19:38 → 19:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 19:42 → 19:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 19:47 → 19:49 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 19:50 → 19:53 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 19:53 → 19:56 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 19:57 → 20:00 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
20:00
 • 20:02 → 20:05 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 20:06 → 20:08 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 20:10 → 20:13 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 20:15 → 20:18 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 20:20 → 20:23 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 20:25 → 20:28 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 20:30 → 20:33 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 20:35 → 20:38 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 20:40 → 20:43 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 20:45 → 20:48 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 20:50 → 20:53 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 20:55 → 20:58 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
21:00
 • 21:00 → 21:03 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 21:05 → 21:08 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 21:10 → 21:12 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 21:13 → 21:16 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 21:19 → 21:21 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 21:24 → 21:27 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 21:29 → 21:31 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 21:32 → 21:35 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 21:38 → 21:40 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 21:43 → 21:45 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 21:48 → 21:51 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 21:54 → 21:56 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 21:59 → 22:02 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
22:00
 • 22:05 → 22:07 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 22:10 → 22:13 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 22:16 → 22:18 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 22:21 → 22:24 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 22:27 → 22:29 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 22:32 → 22:35 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 22:38 → 22:40 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 22:43 → 22:46 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 22:50 → 22:52 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 22:55 → 22:57 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
23:00
 • 23:02 → 23:04 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 23:08 → 23:10 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 23:14 → 23:16 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 23:20 → 23:22 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 23:26 → 23:28 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 23:32 → 23:34 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 23:38 → 23:40 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 23:44 → 23:46 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 23:49 → 23:51 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 23:54 → 23:56 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
0:00
 • 00:01 → 00:04 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 00:09 → 00:11 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 00:18 → 00:21 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata
 • 00:30 → 00:33 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata