Shin-osaka To Tokyo

JR Tokaido Shinkansen Timetable

Required time

 • Nozomi : 2h 21min ~
Filter Trains :  All
6:00
7:00
8:00
 • 08:06 → 10:33 ( 2h 27min )
  Nozomi 212
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:15 → 10:45 ( 2h 30min )
  Nozomi 78
  To Tokyo
 • 08:30 → 10:57 ( 2h 27min )
  Nozomi 2
  To Tokyo
 • 08:45 → 11:15 ( 2h 30min )
  Nozomi 80
  To Tokyo
 • 08:57 → 11:24 ( 2h 27min )
  Nozomi 82
  To Tokyo
9:00
 • 09:06 → 11:33 ( 2h 27min )
  Nozomi 4
  To Tokyo
 • 09:15 → 11:45 ( 2h 30min )
  Nozomi 216
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:24 → 11:54 ( 2h 30min )
  Nozomi 84
  To Tokyo
 • 09:33 → 12:03 ( 2h 30min )
  Nozomi 86
  To Tokyo
 • 09:45 → 12:15 ( 2h 30min )
  Nozomi 6
  To Tokyo
 • 09:57 → 12:24 ( 2h 27min )
  Nozomi 88
  To Tokyo
10:00
 • 10:06 → 12:33 ( 2h 27min )
  Nozomi 8
  To Tokyo
 • 10:15 → 12:45 ( 2h 30min )
  Nozomi 218
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:30 → 12:57 ( 2h 27min )
  Nozomi 10
  To Tokyo
 • 10:45 → 13:15 ( 2h 30min )
  Nozomi 12
  To Tokyo
11:00
 • 11:06 → 13:33 ( 2h 27min )
  Nozomi 14
  To Tokyo
 • 11:15 → 13:45 ( 2h 30min )
  Nozomi 220
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:30 → 13:57 ( 2h 27min )
  Nozomi 90
  To Tokyo
 • 11:45 → 14:15 ( 2h 30min )
  Nozomi 16
  To Tokyo
12:00
 • 12:06 → 14:33 ( 2h 27min )
  Nozomi 18
  To Tokyo
 • 12:15 → 14:45 ( 2h 30min )
  Nozomi 222
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:30 → 14:57 ( 2h 27min )
  Nozomi 92
  To Tokyo
 • 12:45 → 15:15 ( 2h 30min )
  Nozomi 20
  To Tokyo
13:00
 • 13:06 → 15:33 ( 2h 27min )
  Nozomi 22
  To Tokyo
 • 13:15 → 15:45 ( 2h 30min )
  Nozomi 224
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:30 → 15:57 ( 2h 27min )
  Nozomi 94
  To Tokyo
 • 13:45 → 16:15 ( 2h 30min )
  Nozomi 24
  To Tokyo
14:00
 • 14:06 → 16:33 ( 2h 27min )
  Nozomi 26
  To Tokyo
 • 14:15 → 16:45 ( 2h 30min )
  Nozomi 226
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:30 → 16:57 ( 2h 27min )
  Nozomi 96
  To Tokyo
 • 14:45 → 17:15 ( 2h 30min )
  Nozomi 28
  To Tokyo
15:00
16:00
 • 16:00 → 18:27 ( 2h 27min )
  Nozomi 234
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:06 → 18:33 ( 2h 27min )
  Nozomi 34
  To Tokyo
 • 16:15 → 18:45 ( 2h 30min )
  Nozomi 236
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:30 → 18:57 ( 2h 27min )
  Nozomi 100
  To Tokyo
 • 16:45 → 19:15 ( 2h 30min )
  Nozomi 36
  To Tokyo
17:00
 • 17:00 → 19:27 ( 2h 27min )
  Nozomi 238
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:06 → 19:33 ( 2h 27min )
  Nozomi 38
  To Tokyo
 • 17:15 → 19:45 ( 2h 30min )
  Nozomi 240
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:30 → 19:57 ( 2h 27min )
  Nozomi 40
  To Tokyo
 • 17:39 → 20:06 ( 2h 27min )
  Nozomi 102
  To Tokyo
 • 17:45 → 20:15 ( 2h 30min )
  Nozomi 42
  To Tokyo
18:00
 • 18:00 → 20:27 ( 2h 27min )
  Nozomi 242
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:06 → 20:33 ( 2h 27min )
  Nozomi 44
  To Tokyo
 • 18:15 → 20:45 ( 2h 30min )
  Nozomi 244
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:30 → 20:57 ( 2h 27min )
  Nozomi 46
  To Tokyo
 • 18:39 → 21:06 ( 2h 27min )
  Nozomi 104
  To Tokyo
 • 18:45 → 21:15 ( 2h 30min )
  Nozomi 48
  To Tokyo
19:00
 • 19:00 → 21:27 ( 2h 27min )
  Nozomi 246
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:06 → 21:33 ( 2h 27min )
  Nozomi 50
  To Tokyo
 • 19:15 → 21:42 ( 2h 27min )
  Nozomi 248
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:30 → 21:57 ( 2h 27min )
  Nozomi 52
  To Tokyo
 • 19:45 → 22:15 ( 2h 30min )
  Nozomi 54
  To Tokyo
20:00
 • 20:00 → 22:24 ( 2h 24min )
  Nozomi 250
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:06 → 22:33 ( 2h 27min )
  Nozomi 56
  To Tokyo
 • 20:15 → 22:42 ( 2h 27min )
  Nozomi 252
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:33 → 22:57 ( 2h 24min )
  Nozomi 58
  To Tokyo
 • 20:48 → 23:12 ( 2h 24min )
  Nozomi 60
  To Tokyo
21:00
 • 21:06 → 23:32 ( 2h 26min )
  Nozomi 62
  To Tokyo
 • 21:24 → 23:45 ( 2h 21min )
  Nozomi 64
  To Tokyo